10 Nisan 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31805

YÖNETMELİK

Siirt Üniversitesinden:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KEÇİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/2/2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Siirt Üniversitesi Keçi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Siirt Üniversitesi Küçük ve Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci ve 2 nci maddelerinde yer alan “Keçi Uygulama ve Araştırma Merkezinin” ibareleri “Küçük ve Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Merkez (SİU-KÜBÜMER): Siirt Üniversitesi Küçük ve Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- (1) Merkezin amacı; başta Veteriner Fakültesi olmak üzere Üniversiteye bağlı diğer akademik birimlerde sürdürülen, eğitim–öğretim faaliyetlerine destek sunmak, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, ıslahı ve sağlığı amacıyla her türlü bilimsel araştırma, uygulama, projeler yapmak/yürütmek, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek verileri toplamak, küçük ve büyükbaş ürünlerini hijyenik koşullarda üreterek bölge yetiştiricilerini bilinçlendirmek, küçük ve büyükbaş orijinli gıdalar için entegre tesislerin oluşturulmasında teknik destek vermek, yurt içi ve yurt dışı kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üretime ayrılan tesislerde, Üniversitede mevcut olan veya kurulacak birimlerle küçük ve büyükbaş orijinli üretimi gerçekleştirmek.

b) Bölgede yapılmakta olan küçük ve büyükbaş yetiştiriciliği ile ilgili çevre koşullarını incelemek.

c) Bölge koşullarına uygun küçük ve büyükbaş ırklarını geliştirmek amacı ile araştırma yapmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışında bulunan yüksek verimli küçük ve büyükbaş ırklarının temini, barındırılması, beslenmesi, yetiştirilmesi ve bölgeye adaptasyon kabiliyeti yüksek olanların yaygınlaştırılması üzerine çalışmalar/planlamalar yapmak.

d) Merkez bünyesinde küçük ve büyükbaş yetiştiriciliğine yönelik melezleme, ıslah ve seleksiyon faaliyetlerini yürütmek.

e) Ulusal gen bankasına katkı sağlamak.

f) Kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda toplam üretim artışını sağlayacak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

g) İl, bölge ve ülke bazında küçük ve büyükbaş sağlığı ve hastalıkları ile ilgili koruyucu hekimlik alanında araştırmalar yapmak.

ğ) Küçük ve büyükbaş hastalıklarının tedavisiyle ilgili araştırma ve çalışmalar yapmak.

h) Elde edilen ürünleri değerlendirmek ve pazara hazırlamak.

ı) Üniversitenin akademik birimleri tarafından Merkezde yürütülmek üzere hazırlanan bilimsel veya Ar-Ge niteliği taşıyan çalışmaların Merkezde yürütülmesini sağlamak.

i) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında ön görülen uygulama, pratik çalışma ve staj için yer, materyal ve hizmet sağlamak.

j) Araştırma sonuçlarını üretime uygulamak, bu yolla elde edilen veriler ile anaç ve damızlık materyallerini kamu ve özel kuruluşlara sunmak.

k) Verim ve kaliteyi esas alarak, başta Siirt ili olmak üzere bölge ve ülke küçük ve büyükbaş yetiştiriciliği politikalarına yön verilmesine katkı sağlamak.

l) Geliştirilecek ve uygulanacak üretim model ve yöntemleri ile bölge üreticilerine önderlik etmek.

m) Ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, çalıştay, konferans, kongre ve kurs gibi bilimsel faaliyetler düzenlemek ve bu tür faaliyetlere katılmak.

n) Çevre ve bölge üreticilerine eğitici özellikte seminer, konferans ve yetiştirici kursları düzenlemek.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.