10 Nisan 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31805

YÖNETMELİK

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; yurt içinde veya yurt dışında yüz yüze veya çevrimiçi olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Türkçeyi ana dil olarak; Türk soylulara ve akraba topluluklarından olanlara, uluslararası statüde olanlara/yabancı uyruklulara Türkçeyi yabancı dil olarak öğretmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İlgili mevzuat çerçevesinde eğitim öğretim kursları açmak ve programlar düzenlemek.

b) Gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak.

c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla iş birliği yaparak Türkçe dil bilincini ve duyarlılığını geliştirmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak, ana dil veya yabancı dil olarak Türkçe eğitim öğretimi ile ilgili sorunların çözümüne yönelik araştırma, uygulama, eğitim öğretim programları yapmak, yöntemler geliştirmek, projeler hazırlamak, yazılı ve görsel eğitim öğretim materyali hazırlayıp yayımlamak, yayım faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışına Merkezin faaliyet alanı ile ilgili görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenlere yönelik kurslar açmak ve programlar düzenlemek.

d) Türkiye Cumhuriyeti ile diğer ülkelerin ilgili kurum ve kuruluşları arasında yapılan ikili anlaşmalara bağlı olarak ortak eğitim öğretim, araştırma, uygulama ve yayım faaliyetlerinde bulunmak; bu ülkelerden gelecek olan öğrenci, eğitimci, akademisyen, büyükelçilik çalışanlarına, diplomatlara ve iş adamlarına Türkçe kursları açmak ve programlar düzenlemek.

e) İlgili mevzuat çerçevesinde, Merkezin Türkçe hazırlık kursunu bitirenlere, bu kursa katılmayan ancak Türkçe dil yeterliğini ibraz etmek/belirlemek ve belgelemek isteyenlere Türkçe Dil Yeterlik Sınavı yapmak ve bu sınavda Yönetim Kurulunun belirlediği başarı şartlarını yerine getirenlere Türkçe Dil Yeterlik Belgesi vermek.

f) Üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil Bilimi bölümlerinin ve benzer bölümler ile yurt dışındaki Türkoloji bölümleri öğrencilerine, mezunlarına, bu alanlarda lisansüstü tahsil gören öğrencilere ilgili mevzuat çerçevesinde mesleki tecrübeye yönelik kurslar açmak, programlar düzenlemek; gerektiğinde kurs/program sonunda stajlar yaptırmak ve bu faaliyetleri başarı ile bitirenlere belge vermek.

g) Üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Çeviri Bilim, Filoloji bölümleri ile benzer bölümlerde ve yurt dışındaki Türkoloji bölümlerinde uygulanan dil öğretimi metotlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

ğ) Ana dil veya yabancı dil olarak Türkçe eğitim öğretiminin daha verimli bir hâle getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalarda bulunmak.

h) Dil öğretimi metotlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve uygulamalar yapmak.

ı) Yurt içi ve yurt dışında Türkçe yeterlik ve düzey belirlemek üzere yüz yüze veya çevrimiçi sınavlar yapmak.

i) Merkezin faaliyet alanlarında etik kuralları uygulamak.

j) Merkezin amacına yönelik faaliyetler için gerekli araç gereç ve yayımları, menkul ve gayrimenkulleri temin etmek.

k) Merkezin amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür yardımcısı/yardımcıları; Üniversitenin öğretim elamanları arasından en fazla  iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür yardımcısı/yardımcıları görev süresinin sonunda Rektör tarafından Müdürün görüşü alınarak tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevine son verilebilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini, gözetim ve denetimini sağlamak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

ç) Merkezin yıllık bütçe tasarısını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

(4) Müdür yardımcısının/yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.

c) Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet etmek, vekâlet ettiği sürece Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye/üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(3) Toplantı gündemi Müdür tarafından hazırlanır ve toplantı tarihinden önce üyelere bildirilir.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezde görevlendirilecek personelin belirlenmesinde Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek.

c) Müdürün, her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

ç) Merkezin bütçe tasarısını karara bağlamak.

d) Merkezin faaliyet alanına giren araştırma, yayın ve öğretim konularında karar vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim öğretim planlamacıları ve elemanları

MADDE 10- (1) Müdür, Merkezde görevli öğretim elemanlarından bazılarını, eğitim öğretim planlamacıları ve elemanları olarak Rektörün onayıyla görevlendirebilir.

(2) Eğitim öğretim planlamacıları ve elemanları, eğitim öğretim ile ilgili plan ve programlar yaparak bu plan ve programları geliştirerek eğitim öğretim işlerini sürdürür, takip eder ve denetler.

Personel ihtiyacı

MADDE 11- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14- (1) 10/11/2011 tarihli ve 28108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü yürütür.