10 Nisan 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31805

YÖNETMELİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/4/2020 tarihli ve 31097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “programları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, proje yönetimi ve danışmanlık hizmeti” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) Kamu kurumları ve özel sektöre yönelik danışmanlık hizmeti vermek; her türlü seminer, konferans, kongre, çalıştay, alan araştırmaları düzenlemek ve sunulan araştırma projelerine destek vermek.”

“d) Sosyal bilimler ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek.

e) Üniversite ile özel sektör, sanayi ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında ihtiyaca ve iş birliğine dayalı olarak hizmet sunmak.

f) Kamu kurumlarının talep ettiği bilgi teknolojileri ve dijital dönüşüm stratejilerine yönelik yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile Merkezin amaçlarına uygun iş birliği yapmak ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

g) Yatırım ve dönüşüm projelerinin hazırlanması, izlenmesi ve performanslarının değerlendirilmesi konularında danışmanlık ve proje yönetim hizmeti sunmak.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek araştırma ve uygulama projeleri için Merkez bünyesinde oluşturulacak araştırma gruplarında yer alabilecek Üniversite içinden ve dışından araştırmacıların seçimini yapmak ve Yönetim Kurulunun kararının ardından Rektör onayına sunmak.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.