9 Nisan 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31804

YÖNETMELİK

Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YEDİTEPE GÖZ HASTALIKLARI ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/8/2007 tarihli ve 26626 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Yeditepe Göz Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Göz Hastanesi Yönetim Kurulu; Yeditepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin Genel Koordinatörü, Tıbbi Koordinatörü, İdari Koordinatörü dahil olmak üzere Rektör tarafından Üniversite personeli arasından üç yıl süre için görevlendirilecek toplam en fazla on üç üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna Yeditepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin Genel Koordinatörü başkanlık eder.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- (1) Yönetim Kurulu, Yeditepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Genel Koordinatörü başkanlığında en az 3 ayda bir kez, daha önceden belirlenen gündem doğrultusunda toplantısını yapar. Yönetim Kurulu başkanı olmadığı zamanlarda, başkanlığa Yeditepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin Tıbbi Koordinatörü vekalet eder. Genel koordinatör, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yıl sonunda yıllık faaliyet raporu hazırlanarak merkeze sunulur.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Hüküm bulunmayan haller

EK MADDE 2- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Mütevelli Heyeti kararları uygulanır.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.