9 Nisan 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31804

YÖNETMELİK

Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİM ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/3/2007 tarihli ve 26473 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Yönetim Kurulu; Genel Koordinatör, İdari Koordinatör, Tıbbi Koordinatör dahil olmak üzere Rektör tarafından Üniversite personeli arasından üç yıl süre için görevlendirilecek toplam en fazla on üç üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulunun başkanı Genel Koordinatördür. Yönetim Kurulu, Genel Koordinatörün başkanlığında en az 3 ayda bir kez, daha önceden belirlenen gündem doğrultusunda toplanır. Genel Koordinatör, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Genel Koordinatör olmadığı zamanlarda Tıbbi Koordinatör başkanlığa vekâlet eder. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Üniversite bünyesinde oluşturulacak yeni sağlık ünite ve birimlerinin hazırlanmasına ilişkin önerileri Yönetim Kuruluna sunmak, bunlardan uygun bulunan ve Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen faaliyetleri düzenlemek, yürütmek ve denetlemek için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ b) Merkezdeki araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde; ünite veya birim faaliyetlerinin düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Genel Koordinatörün verdiği görevleri yerine getirmek,”

“c) Merkeze bağlı birimlerdeki personelin sevk ve idaresini, denetimini ve koordinasyonu sağlamak, Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin idari işlemlerinin, kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek, Merkezin kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte hazırlamak.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Hüküm bulunmayan haller

EK MADDE 1- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Mütevelli Heyeti kararları uygulanır.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.