9 Nisan 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31804

YÖNETMELİK

Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İHTİSAS, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/11/2008 tarihli ve 27059 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi İhtisas, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Yönetim Kurulu; Yeditepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin Genel Koordinatörü, Tıbbi Koordinatörü, İdari Koordinatörü dahil olmak üzere Rektör tarafından Üniversite personeli arasından üç yıl süre için görevlendirilecek toplam en fazla on üç üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna Yeditepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin Genel Koordinatörü başkanlık eder. Genel Koordinatör olmadığı zamanlarda, Yeditepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin Tıbbi Koordinatörü başkanlık eder.

(2) Görev süresi sona eren üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, en az 3 ayda bir kez önceden belirlenen gündemi görüşmek üzere toplanır. Genel Koordinatör, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Hüküm bulunmayan haller

EK MADDE 1- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Mütevelli Heyeti kararları uygulanır.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.