8 Nisan 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31803

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

HAYVAN HASTALIKLARINDA TAZMİNAT YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/3/2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “, kuduz, sığırların nodüler ekzantemi, scrapie, sığırların süngerimsi beyin (BSE)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sevk olunan veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “şarbon (antraks) hastalığı hariç” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.