6 Nisan 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31801

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN

GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ

YAPMAYA YETKİLİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİNİN

BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin Ek-4’ünde yer alan listeye (52) numaralı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“

53

Ordu

Ünye Gümrük Müdürlüğü

”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı yürütür.