6 Nisan 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31801

YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından:

ÜCRETSİZ SEYAHAT KAPSAMINDA YAPILACAK GELİR DESTEĞİ

ÖDEMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/1/2016 tarihli ve 29585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını,”

“c) Genel Müdürlük: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünü,

ç) İl Müdürlüğü: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “1000” ibaresi “1500” şeklinde, (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1330” ibaresi “1995” şeklinde, aynı bendin (2) numaralı alt bendinde yer alan “1000” ibaresi “1500” şeklinde, aynı bendin (3) numaralı alt bendinde yer alan “800” ibaresi “1200” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığına” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.