30 Mart 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31794

YÖNETMELİK

İller Bankası Anonim Şirketinden:

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İNSAN KAYNAKLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 5/3/2021 tarihli ve 31414 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin EK-1’inde yer alan Cetvelin “Teknik Uzman” satırındaki “1450” ibaresi “1200”, “Uzman” satırındaki “1052” ibaresi “802”, “Teknik Uzman Yardımcısı” satırındaki “450” ibaresi “250”, “Uzman Yardımcısı” satırındaki “405” ibaresi “255”, “Mühendis” satırındaki “500” ibaresi “900”, “Mimar” satırındaki “150” ibaresi “75”, “Şehir Plancısı” satırındaki “100” ibaresi “50”, “Yönetim personeli” satırındaki “245” ibaresi “720”, “Tekniker” satırındaki “200” ibaresi “300” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İller Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu yürütür.