29 Mart 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31793

YÖNETMELİK

Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Bayburt Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Tercih dönemindeki öğrencileri,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Kariyer danışmanları: Merkezde görev alan öğretim elemanı, sektör temsilcisi veya kariyer danışmanı olarak seçilen kişileri,

ç) Merkez (BAYUKARİYER): Bayburt Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Mezun: Bayburt Üniversitesi mezunlarını,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Öğrenci: Bayburt Üniversitesi öğrencilerini,

g) Rektör: Bayburt Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Bayburt Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; Üniversite adayları, Üniversite ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarındaki öğrenci ve mezunlarının, kariyer planlama ve kişisel gelişimlerine destek olmak, yeni iş fikirleri, girişimcilik ve iş hayatları ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalar gerçekleştirmek, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek, bireyin ilgi ve yeteneklerini tüm dünyadaki kariyer fırsatları doğrultusunda keşfetmesine destek olmak, farkındalık bilincini geliştirmek, öğrenciler için staj fırsatlarını ve mezunlarının tercih edilme süreçlerini arttırmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde uygulama ve araştırmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite adayları ile öğrenci, mezun ve Üniversite personeline kariyer planlama ve geliştirme konusunda danışmanlık hizmeti vermek.

b) Öğrenci, mezun ve Üniversite personelinin kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak mesleki ve kişisel birikimlerini ifade etmeleri için gerekli olan eğitim faaliyetleri ve tanıtım toplantılarını, gerektiğinde Üniversite bünyesindeki diğer merkezler ile iş birliği yaparak gerçekleştirmek.

c) Öğrencileri iş bulma süreci hakkında bilgilendirmek.

ç) Öğrenci ve akademik personelinin ulusal ve uluslararası değişim programları, burs ve lisansüstü programları hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak.

d) Üniversite bünyesinde kariyer planlama faaliyetleri çalışmalarını yürüten öğrenci kulüp ve konseyi gibi birimler ile ortak projelerin geliştirilme ve yürütülmesini sağlamak.

e) Öğrenci ve mezunlara, staj veya iş imkânı sağlayabilecek ya da Merkezin amacının gerçekleştirilmesine yönelik iş birliği yapılabilecek kişi, kurum ve kuruluşların yer aldığı ve sürekli olarak güncellenen bir veri tabanı oluşturmak.

f) Mezunların iş hayatındaki kariyer gelişimlerini izlemek ve mezun bilgilerinin yer aldığı veri tabanını oluşturmak.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversitenin resmî ve özel kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, vakıf ve mezunlar derneği gibi paydaşları ile ulusal ve uluslararası iş birlikleri gerçekleştirerek, ortak projelerin geliştirilmesi ve yürütülmesini sağlamak.

ğ) Kariyer planlama ve geliştirmeye yönelik yayınların takibini yapmak, bu konudaki araştırmaları ve projeleri izlemek.

h) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kariyer danışmanlığı alanında çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası kariyer platformları ile iletişim ağı kurmak, bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi etkileşimleri organize etmek ve/veya katılmak.

ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında faaliyet alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar ve projeler yürütmek, örnek teşkil edebilecek uygulamaları yerinde incelemek, bu kuruluşlara üye olmak.

i) Aday öğrencilerin aileleri için farkındalık yaratma girişimlerine destek olmak, bu alanda yapılacak aktivitelere öncü olmak.

j) Üniversitenin tercih edilebilirlik ile prestijinin artması amacıyla kariyer planlamaya yönelik stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik önerileri Rektörlüğe sunmak ve onaylanan önerileri uygulamaya geçirmek.

k) Merkezin gerçekleştirdiği tüm etkinliklerin iletişimini yönetmek ve bu amaçla basılı ve görsel yayınları hazırlamak, Merkezin dijital platformlarda etkinliğini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usul ile yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(3) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Yönetim ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak ve Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Merkezde sunulan hizmetlerin amacına uygun, bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak düzenli bir biçimde yürütülmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Merkezin; Üniversitedeki akademik-idari birimler, öğrenci ve toplulukları ve uygulama-araştırma merkezleri ile iletişim ve iş birliği içinde çalışmasını sağlamak.

e) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporu ve bir sonraki yılın çalışma programı taslağını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili ulusal/uluslararası bilimsel ve mesleki etkinliklere katılımını sağlamak.

g) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği ve/veya koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler oluşturmak ve yürütmek.

ğ) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeler ile ilgili teklifleri Rektörlüğe iletmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda çalışmalar yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün görüşü alınarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen 5 üye ile birlikte toplam 8 üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulu toplantıları üye sayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına yönelik genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek programlarla ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu ve değerlendirmesini yapmak.

b) Bir eğitim-öğretim yılında Merkezin yapacağı tüm etkinlikleri planlamak.

c) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Müdürün hazırlamış olduğu Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu görüşmek ve karara bağlamak.

ç) Merkez ile ulusal ve uluslararası tüm sosyal paydaşları arasındaki projeleri değerlendirmek ve karara bağlamak.

d) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

e) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

f) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin planlanması ile ilgili esasları belirlemek.

g) Eğitim-öğretim yılı sonunda faaliyetlerini bir rapor halinde Rektörlüğe sunmak.

ğ) Müdürün önereceği diğer hususları karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri hâlinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla 5 üyeden oluşur. Görevi sona eren üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir defa, gerekli durumlarda daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak.

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlar ve sektörler ile iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

c) Her yılın Ekim ayının ilk haftasının mesai bitimine kadar, bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir sonraki yıl için planladıkları etkinlik, görüş ve önerilerini bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer temsilcileri ve görevleri

MADDE 14- (1) Merkezin işlevselliğini artırmak, öğrenci ve mezunlarla doğrudan iletişim kurabilmek amacı ile Üniversitenin tüm akademik birimlerinden birer öğretim elemanı Müdürün teklifi ile kariyer temsilcisi olarak akademik birim amirleri tarafından görevlendirilir.

(2) Kariyer temsilcileri, görev yaptıkları birimlerde öğrencilerin kariyer gelişimleri konusunda etkin destek hizmeti verir. Bilgilendirici seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi konusunda çalışma yapar ve öğrencilerin staj/iş taleplerini Merkezin veri tabanına gönderilmek üzere kayda alır.

Kariyer danışmanları

MADDE 15- (1) Kariyer danışmanları, Üniversitenin akademik birimlerinden kariyer planlama ve geliştirme konusunda ve/veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Üniversite sanayi iş birliği konusunda uzman kişiler arasından Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

Kariyer danışmanlarının görevleri

MADDE 16- (1) Kariyer danışmanlarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacı doğrultusunda öğrencilerin kariyer gelişimlerine destek olmak ve onlara danışmanlık hizmeti vermek.

b) Uzman oldukları alanlarda Yönetim Kuruluna proje önerisinde bulunmak ve uygun görüldüğü takdirde bunların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak, resmî ve özel kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve mezunlar derneği gibi paydaşlarla ilgili işbirliklerinin geliştirilmesini sağlamak.

c) Uzman oldukları alanlarda, öğrenciler için staj ve iş olanaklarını araştırmak.

ç) Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkıda bulunmak.

d) Öğrencileri ve mezunları iş hayatına hazırlamak.

Personel ihtiyacı

MADDE 17- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 18- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

 Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 19- (1) Merkez tarafından yürütülen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.