29 Mart 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31793

YÖNETMELİK

Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Bayburt Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bayburt Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bayburt Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki bireylerin bilim insanı olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacı ile çeşitli alanlarda eğitim programları, bilim ve doğa kampları, sergiler, bilim okulları ve uygulamalı öğrenme etkinlikleri düzenlemek.

b) Hedef kitlenin eğitimi amacı ile yeni etkinlikler geliştirmek, bunların değerlendirmesini yapmak ve uygulamaları yerel, ulusal ve uluslararası çapta paylaşıma sunmak.

c) Hedef kitlenin eğitimi ile ilgili stratejiler geliştirmek, bu alandaki mevcut uygulamaları değerlendirmek ve yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde güncel politikalar geliştirilmesine katkı sunmak.

ç) Bilim ve toplum ilişkisini etkin kılmak amacı ile hedef kitleyi de içine alacak programlar geliştirmek.

d) Hedef kitlenin bilim insanları ile çalışabilmelerine olanak sağlamak.

e) İlköğretim ve ortaöğretim sonrasında öğrencilerin bilinçli meslek seçimlerine katkı sağlayacak uygulamalar geliştirmek.

f) Öğretim elemanlarının, alanları ile ilgili geliştirebilecekleri ve hedef kitlenin düzeyine uygun ilgi çekici etkinlikleri uygulamalarına ve fikirlerini toplumla buluşturmalarına olanak sağlamak.

g) Hedef kitledeki bireylerin zeka ve ilgi düzeyleri ile yetenek alanlarına göre eğitim alabilmelerine olanak sağlamak.

ğ) Öğretmen, veli, diğer yetişkinler, resmî ve özel kurum ve kuruluşlar ile hedef kitlenin eğitimi konusunda çalışmalar yürütmek.

h) Hedef kitlenin milli, manevi ve evrensel değerleri tanımaları, benimsemeleri, geliştirmeleri amacı ile sorumluluk alabilecekleri çalışmalara katılmalarına olanak sağlamak.

ı) Hedef kitlenin bilişsel alanda gelişimlerine katkı sağlamanın yanında, duygusal ve sosyal olarak da gelişmelerine olanak sağlamak.

i) Hedef kitledeki bireylerin yeteneklerini fark edebilmeleri ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanabilmelerine olanak sağlayacak ortamlar oluşturmak.

j) Herhangi bir alanda mevcut müfredatın ötesinde bilgi sahibi olmak isteyen hedef kitle kapsamındaki bireylere bu bilgiyi sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Çocuk ve gençlerin bilim eğitimi ile ilgili politikalar oluşturulmasına, mevcut politikaların değerlendirilmesine ve güncelleştirilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlamak.

b) Hedef kitlenin eğitimine yönelik bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında konferanslar, kongreler, sempozyumlar, çalıştaylar, seminerler ve diğer çalışmaları düzenlemek.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde, çocuk eğitimi faaliyetleri kapsamında yapılan organizasyonlarla iş birliği yapmak.

ç) Hedef kitledeki farklı yetenek alanındaki bireyleri Merkezin imkânlarından yararlandırmak.

d) Hedef kitledeki bireylerin bilimi sevmelerine ve bir bilim insanı gibi çalışabilme alışkanlığı kazanmalarına yönelik olarak ilgi çekici etkinlikler geliştirmek ve bu etkinlikleri planlı bir şekilde uygulamak.

e) Hedef kitlenin eğitimi ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarına katılmak ve/veya danışmanlık yapmak.

f) Hedef kitledeki bireylerin bilişsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve bilgilerinin pekiştirilmesi amacı ile örgün öğrenimlerinin dışında teorik ve uygulamalı eğitimler almalarına olanak sağlamak.

g) Hedef kitlenin eğitimine yönelik olarak kitaplık ve müze kurmak, arşiv oluşturmak, kurulmuş olanlarla iş birliği yapmak, bu tür çalışmalara katkıda bulunmak.

ğ) Hedef kitlenin eğitimine yönelik çalışmaların projelendirilerek diğer kurum ve kuruluşların olanaklarının Merkezin çalışmalarına katkı sağlamasına çalışmak.

h) Hedef kitlenin eğitimine yönelik olarak bilimsel dergi, bülten, broşür, kitap hazırlama, yayın veya çeviri çalışmaları gerçekleştirmek.

ı) Hedef kitledeki bireylerin uluslararası bağlantılar kurmasına katkı sağlayabilecek dil kursları düzenlemek.

i) Hedef kitle kapsamında bulunan sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı bireylerin eğitime dâhil edilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

j) Hedef kitledeki bireylerin keşif ve icat yeteneklerini geliştirebilecekleri uygulamalar gerçekleştirmek.

k) Hedef kitlede yer alan kaynaştırmaya tabi veya üstün yetenekli bireylerin tanılanmasına ve eğitilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek.

l) Hedef kitledeki bireylerin eğitimi üzerine çalışan akademisyen ve öğretmenlerin bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaşabilecekleri programlar düzenlemek.

m) Akademik birimler bünyesinde hedef kitledeki bireylerin eğitimi ile ilgili bölüm ve anabilim dallarının açılması ve geliştirilmesi hususundaki çalışmalara destek vermek.

n) Merkezde eğitim alan bireylerin, sonraki yaşamlarında, aldıkları eğitimin etkilerinin belirlenmesi amacı ile araştırmalar yapmak.

o) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde çocuk üniversitesi, anne ve baba okulu ve benzeri programlar açmak, işlemlerini ve faaliyetlerini yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Üniversitenin alan eğitimi üzerinde uzmanlaşmış öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün izinli olduğu durumlarda, müdür yardımcılarından biri, Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin çocuk eğitimi konusunda teorik çalışması veya tecrübesi olan öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, kararları Rektörlüğe sunmak ve uygulamak.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun idari hizmetlerini yürütmek.

ç) Merkezin, yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli önlemleri almak, gerekli yönlendirme ve denetlemeleri yapmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri yürütmek ve sürekli bir gelişim planı çerçevesinde yeni hedefleri belirlemek.

f) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeler ile ilgili teklifleri Rektörlüğe iletmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür başkanlığında; müdür yardımcıları, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversitenin alan eğitiminde en az doktora düzeyinde uzmanlık derecesine sahip öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilen üç üye ile birlikte toplam altı üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine her ay en az bir kez ve gerekli hallerde üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili iş birliği esaslarını belirlemek.

c) Yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programına görüş vermek.

ç) Merkezin çalışma alanına giren konularda karar almak ve uygulama görevini yerine getirmek.

d) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek hayata geçirilmesini sağlamak.

e) Merkezin programlarına katılacak öğrenci sayısı ile başvuru usulleri, öğrenci kabulü, katılım ücreti, ücretsiz kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi gibi konularda kararlar almak.

f) Müdürün önereceği diğer hususları karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11- (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Danışma Kurulu; Merkezin amaçlarına ve çalışmalarına ilgisi olan, uzmanlık ve deneyimlerinden yararlanılabilecek akademisyenler ile kamu ve özel sektörde çalışan şahıslar arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen en fazla yirmi beş üyeden oluşur.

(2) Müdür, müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri ve koordinatörler Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

(3) Danışma Kurulu her yıl Müdürün çağrısı ile belirlenen gündemi görüşmek üzere en az iki kez toplanır. Danışma Kurulunun toplanmasında ve karar almasında salt çoğunluk şartı aranmaz.

(4) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler getirmek.

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alan koordinatörü

MADDE 12- (1) Alan koordinatörü; Üniversitede görevli akademik veya idari personel arasından bilim, sanat, spor, kültür ve diğer alanlarda görev yapmak üzere Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir.

(2) Alan koordinatörünün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen programların açılmasını sağlamak.

b) Açılacak programlara katılacak çocukların seçim ölçütlerini, derslerini, akademik takvimini, ders programlarını belirlemek ve eğitmenlerin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna destek sağlamak.

c) Program süresince çocukların sağlık ve güvenlik içinde programa katılmaları için gerekli önlemleri almak.

Program koordinatörü

MADDE 13- (1) Program koordinatörü, alan koordinatörünün ve Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir. Program koordinatörü, alan koordinatörü ile iş birliği içinde çalışır. Program sona erdiğinde görev süresi biter.

(2) Program koordinatörünün görevi; program çalışması yapmak, içeriğini ve aşamalarını oluşturarak alan koordinatörüne sunmak, programın eğitmenlerini ve görev dağılımlarını belirlemek, alan koordinatörünün onayından sonra, program ile ilgili kararları Yönetim Kuruluna sunmak ve sorumlu olduğu programı yürütmektir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.