28 Mart 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31792

YÖNETMELİK

Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 19/11/2014 tarihli ve 29180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Yeditepe Üniversitesi Bilişim ve Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci ve 2 nci maddelerinde yer alan “Bilgi Sistemleri” ibareleri “Bilişim ve Yapay Zeka” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Merkez: Yeditepe Üniversitesi Bilişim ve Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yeni gelişen bilişim teknolojileri hakkında ve yapay zeka kullanılan alanlarda kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak; Merkez veya paydaşların ihtiyaçları çerçevesinde, seminerler ve eğitimler düzenlemek; projeler gerçekleştirmek; yazılım ve sistem geliştirmek; rapor ve dokümantasyon üretmek; mevcut uygulamaların çözümlemesini yapmak, iyileştirmek ve beliren ihtiyaçlara göre güncelleyerek uygun hale getirmek.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama yapmak; araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayım faaliyetlerinde bulunmak.

b) Üretilen ve kullanılan bilişim ve yapay zeka uygulamalarında çıkan sorunları analiz ederek çözüm önerilerinde bulunmak ve bu konularla ilgili gerekli dokümantasyonları oluşturmak.

c) Kurum ve kuruluşların, bilişim teknolojileri ve yapay zeka alanında ihtiyaç duydukları çözümleri üretmek ve bu hususlarda gerekli analizleri gerçekleştirmek.

ç) Üniversite içi ve Üniversite dışında özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına bilişim ve yapay zeka konusunda danışmanlık yapmak.”

“f) İhtiyaç duyulan bilişim ve yapay zeka konusundaki geliştirme çalışmalarını gerçekleştirmek.

g) Türkiye’de bilgi toplumuna geçiş sürecini destekleyecek bilişim ve yapay zeka politikalarının belirlenmesine katkıda bulunmak ve bu hususta çalışmalar yapmak.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.