28 Mart 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31792

YÖNETMELİK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MEDYA VE İLETİŞİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Medya ve İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Medya ve İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Medya ve İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel ve uluslararası kuruluşlar ile medya alanındaki iş birliğinin gelişmesine ve toplumla bütünleşmesine katkıda bulunmak, ilgili alanlardaki öğrencilere mesleki hazırlık ve pratikleri kazandırmak, Üniversite bünyesinde seminer, panel, video haber ve programlar gibi içeriklerin yayına sunulmasını ve kurgulanmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 a) Üniversitenin ulusal ve uluslararası platformlarda tanınırlığını artırmak adına çalışmalar yürütmek.

 b) Üniversite ve Merkez bünyesinde yükseköğretimin amaç, ilke ve hedefleri doğrultusunda ilgili mevzuat hükümlerine uygun konferans, panel, sempozyum, program, ziyaret, konser ve benzeri organizasyonlardan dijital yayıncılık konusunda içerikler üretmek.

 c) Medya ve kitle iletişimi alanında dünyadaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izlemek, bu konuda teknik ve nitel çalışmalar yürütmek ve sonuçlandırmak.

 ç) Kamuoyunu ilgilendiren, dijital yayıncılık ve iletişim temalı konularda nitelikli bilgi üretmek, bunları paylaşmak ve medya okuryazarlığına katkıda bulunmak.

 d) Alanında uzmanlaşmış medya araştırmacıları ve medya profesyonelleri yetiştirmek.

 e) Meslek içi ve toplumsal eğitim çalışmaları yapmak, bu amaçla seminerler, atölye çalışmaları ve konferanslar düzenlemek, görüntülü ve dijital ortamlarda yayınlar hazırlamak.

 f) Sektör-Üniversite iş birliği düşünülerek Merkezin sürekliliği ve alandaki istihdamın arttırılması adına kiralama, ücretli danışmanlık/proje hizmeti gibi anlaşmalar organize edip çeşitli kamu ve özel kuruluşların tanıtım filmi, program, eğitim filmi ve benzeri taleplerini karşılamak.

g) Merkezde görevli personelin bilgi ve görgüsünü artırmak üzere eğitimler organize etmek; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Merkezin faaliyet alanına giren konularda kısa ya da uzun süreli olarak yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlara eğitim amacıyla eleman göndermek veya yurt dışından gelenleri kabul etmek.

ğ) Kent kültürüne ve toplumsal gelişime, bilimsel ve sanatsal katkılar sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmek.

h) Medya ve iletişim alanında eğitim gören ya da bu alana ilgi duyan öğrencilere uygulamalı eğitimler vermek ve bu şekilde sektörün ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamak.

ı) Medya ve iletişim alanında eğitim alan öğrencilere hem teorik derslerini pratiğe dökme hem aktif olarak çalışabilme imkânı sağlamak.

i) Gerçekleştirilen tüm faaliyetleriyle Üniversitenin kurum kültür ve kimliğini geliştirmek ve bu doğrultuda görsel ve işitsel arşivini oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; Üniversitede medya ve iletişim alanında deneyimli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür, tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak.

b) Merkezi temsil etmek.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.

d) Merkezin amaçlarına uygun eğitimlerin, işleyişin ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli planlamayı karara bağlamak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu birimlerden temin edip Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini ve anlaşmalarını yürütmek.

g) Merkezde istihdam edilecek ve görevlendirilecek personeli belirlemek.

ğ) Merkeze bağlı tüm akademik, idari, teknik ve araştırmacı personelin yönetim, denetim ve genel gözetimini yapmak.

h) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak.

ı) Araştırma, uygulama ve yayın konularında proje önerilerinde bulunmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10- (1) Merkezin ihtiyaçlarının tespitinde, proje, uygulama ve organizasyon gibi konularda Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları gerek görülmesi halinde aynı usulle görevden alınabilir. Müdürün izinli veya raporlu olduğu durumda vekil bıraktığı kişi Müdürlük görevini yürütür.

(2) Müdür yardımcılarının hangi iş ve işlemlerden sorumlu olduğu kararı Müdür tarafından verilir ve ilgili müdür yardımcılarına tebliğ edilir.

(3) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili iş ve işlemleri koordine etmek ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu yazmak ve Müdüre sunmak.

c) Araştırma, uygulama ve yayın konularında proje önerilerinde bulunmak.

ç) Müdürün izinli veya raporlu olarak geçici süreyle görevini ifa edemediği durumda, Müdürün isteği üzerine yerine vekalet etmek.

d) Müdürün Merkezle ilgili verdiği işleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden önerilerek görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin sürelerini doldurmak üzere yenileri görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır. Yönetim Kurulunun toplantı nisabı kurulu oluşturan üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır. Toplantıya katılan her üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılamaz. Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaç ve görevleri doğrultusunda Müdür tarafından sunulan faaliyet raporlarını gözden geçirmek.

b) Gerektiğinde konu ile ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile yapılacak iş birliği için alt kurullar oluşturmak.

c) Faaliyet dönemi sonunda yine Müdür tarafından sunulan dönem sonu raporlarının esaslarını tespit etmek.

ç) Merkezin çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.

d) Merkezin özel ve kamu kuruluşlarıyla ilgili anlaşmalarında sürecin işleyişiyle ilgili gerekli yönlendirmeler yapmak.

e) Toplantılardaki gündem maddelerini değerlendirerek karara bağlamak.

f) Müdürün önerisi ile görüşüne başvurulan konularda kararını belirtirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.