28 Mart 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31792

YÖNETMELİK

Gümüşhane Üniversitesinden:

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gümüşhane Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Gümüşhane Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Gümüşhane Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını,

ç) Rektör: Gümüşhane Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Gümüşhane Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Gümüşhane Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türk dilinde araştırma, uygulama, eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütmek, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

b) Türkiye Türkçesinin yabancı veya ikinci dil olarak öğretimine yönelik araştırmalar yaparak yöntem ve teknikler geliştirmek ve bunları uygulamak.

c) Çeşitli kurslar ve seminerler düzenlemek suretiyle talep edenlere Türkiye Türkçesi öğretmek.

ç) Dünyanın çeşitli bölgelerindeki Türk ve akraba topluluklarından gelen ve Türkiye’de öğrenim gören öğrencilerin Türkçe seviye tespit sınavlarını yapmak; bu öğrencilerin ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenimlerini kolaylıkla takip edebilmelerine yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek.

d) Merkez tarafından yürütülen eğitim programı, kurs ve seminerleri başarıyla bitirenlere; Merkez tarafından yapılan sınavlarda başarılı olanlara ve Yönetim Kurulunun belirlediği başarı şartlarını yerine getiren kursiyerlere sertifika vermek ve ayrıca Türkçe dil seviyesini ölçmek ve değerlendirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında birimler açmak.

b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek.

ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmek ve Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenlemek.

d) Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

e) Türkçeyi öğreten, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtan film, ses ve görüntü içeren materyaller hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak.

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Dilbilim ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümlerinin son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniversitelerle ve diğer akademik kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ğ) Türkiye’de yaşayan yabancıların çocuklarına Türkçe öğretmek.

h) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

ı) Üniversiteler arası işbirliği protokolleri kapsamında, yurt dışından gelen öğrenci ve akademisyenlere Türkçe öğretmek amacıyla kurs, seminer, eğitimler düzenlemek, sınav yapmak, sertifika vermek.

i) Türkçenin eğitimi ve öğretimiyle ilgili bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden çeviriler yapmak.

j) Türk dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye ve daha doğru kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek.

k) Türk dilinin öğretimi ile ilgili dil bilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları uygulamak.

l) Türkçe dil sınavları düzenlemek.

m) Merkezin amaçları doğrultusunda, Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanında belirtilen konularla ilgili birimlerde görevli Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, yürütmekte olduğu görevlerle ilgili olarak Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekâletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek, bu toplantılara başkanlık etmek ve toplantıların gündemini belirlemek.

c) Merkezin ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.

ç) Merkezde görevlendirilen personelin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Üniversitede Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve Müdürün önerisi üzerine Rektörün onayı ile görevlendirilen iki öğretim elemanı olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

 (2) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına mazereti olmaksızın katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezde görev yapan okutmanların yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve eğitim programları ile ilgili esasları düzenlemek.

ç) Merkezde çalışma birimleri oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Merkezin faaliyetleri ile ilgili ücretleri belirlemek.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak ve bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri

MADDE 12- (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak üzere oluşturulacak çalışma birimlerinde görev yapacak kişiler, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13- (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15- (1) Merkez tarafından yürütülen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.