28 Mart 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31792

YÖNETMELİK

Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde uygulanan eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim, sınavlar, mezuniyet, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Anabilim dalı kurulu: Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ilgili anabilim dalı akademik kurulunu,

c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmesi için Dekan tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

ç) Dekan: Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

d) Eğitim Komisyonu: Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Komisyonunu,

e) Fakülte: Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

f) Fakülte Kurulu: Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,

g) Öğrenci Temsilcisi: Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Temsilcisini,

ğ) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Giresun Üniversitesi Senatosunu,

ı) Sınıf Koordinatörü: Sorumlu olduğu dönemi koordine eden Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesini,

i) Staj: Klinik eğitim ve uygulamaları,

j) Üniversite: Giresun Üniversitesini,

k) Yönetim Kurulu: Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 5- (1) Fakültede eğitim-öğretim; Fakülte Kurulunun kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Ancak stajlar gerekli görüldüğü durumlarda daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 6- (1) Fakültede yıl esasına göre örgün eğitim-öğretim uygulanır ve sınıf geçme sistemi ile eğitim yapılır. Devam zorunludur.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 7- (1) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl en az 14 hafta olmak üzere 70 eğitim-öğretim günüdür. Yarıyıl/yılsonunda uygulanan dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Staj programları, akademik takvimin teorik eğitim ve stajlarla ilgili süresini aşabilir. Eğitim-öğretim dönemleri, gerektiğinde Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yeniden düzenlenebilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 8- (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi beş yıldır. Öğrenciler, azami sekiz yıl içinde diş hekimliği programını tamamlamak zorundadırlar. Öğrenim süresinin hesaplanmasında, yabancı dil hazırlık programında geçen süreler dikkate alınmaz. Bu süre içinde mezun olamayanlar hakkında 2547 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Eğitim Komisyonu

MADDE 9- (1) Eğitim Komisyonu, Fakültede görevli öğretim elemanları arasından Dekan tarafından görevlendirilen; Eğitim Komisyonu Başkanı, Sınıf Koordinatörleri ve Öğrenci Temsilcisinden oluşur. Ayrıca Eğitim Komisyonu Başkanının önerisiyle Eğitim Komisyonu üyeleri arasından en fazla iki üye Dekan tarafından Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

(2) Eğitim Komisyonu, Eğitim Komisyonu Başkanının daveti ile iki ayda bir toplanır. Ayrıca ihtiyaç duyulduğunda Eğitim Komisyonu Başkanının çağrısı ile de toplanabilir. Toplantıya Eğitim Komisyonu Başkanı veya katılması halinde Dekan başkanlık eder. Toplantı yapılmasına gerek duyulup Eğitim Komisyonu Başkanının bulunmadığı hallerde, Eğitim Komisyonu başkan yardımcılarından biri Eğitim Komisyonunu toplantıya çağırır ve başkanlık eder.

(3) Eğitim Komisyonu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Ancak Dekanın onayı ile mevcut Eğitim Komisyonu görevine devam edebilir. Eğitim Komisyonu üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, bir ay içinde Dekan tarafından yeni bir görevlendirme yapılır.

Eğitim Komisyonunun görevleri

MADDE 10- (1) Eğitim Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Eğitimle ilgili konuların çözümüne ve iyileştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak.

b) Fakültedeki eğitimin hedefleri, planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında fikir alışverişi yaparak rapor ve öneriler hazırlamak.

c) Öğretim elemanları ve öğrencilerden alınan geri bildirimleri değerlendirmek, Dekanlığa görüşlerini sunmak.

ç) Akademik yıl bitiminde o akademik yıla ait değerlendirmeleri yapmak ve sonuçları Dekanlığa sunmak.

d) Üniversite internet sayfasında yayımlanan AKTS bilgi paketinin güncellenmesini sağlamak.

(2) Eğitim Komisyonu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.

Sınıf Koordinatörü

MADDE 11- (1) Sınıf Koordinatörleri, Dekan tarafından ilgili eğitim-öğretim yılı başlamadan önce bir yıllığına seçilir. Sınıf Koordinatörü; Eğitim Komisyonu Başkanına, Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısına ve Dekana karşı sorumludur.

Sınıf Koordinatörünün görevleri

MADDE 12- (1) Sınıf Koordinatörünün görevleri şunlardır:

a) Öğrenciyi yükseköğretim ve Üniversite mevzuatı hakkında bilgilendirmek.

b) Eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarında öğrenciye rehberlik etmek.

c) Kayıt yenileme, ders seçme ve ekleme işlemlerinde öğrenciye yardımcı olmak.

ç) Eğitim-öğretim problemleri hakkında bilgi edinmek ve ilgili birimlere iletmek.

d) Haftalık ders programını hazırlamak, tartışılması ve kesinleşmesi için Eğitim Komisyonuna sunmak.

e) Yatay geçiş başvurularında sorumlu oldukları dönemlere ait program uygunluğunu denetleyerek rapor düzenlemek.

f) Dönemin işleyişi ile ilgili dönem öğrencilerine danışmanlık yapmak.

g) Ders yılı başında Öğrenci Temsilcisinin seçimi için gerekli hazırlıkları yapmak, seçimi yürütmek ve sonuçlarını Eğitim Komisyonuna iletmek.

ğ) Diğer sınıf koordinatörleri ile birlikte akademik ders programının, sınav tarihlerinin, ders ve sınav çizelgelerinin uyumunu ve salon organizasyonunu sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt İşlemleri ve Dersler

Kabul ve kayıt şartları

MADDE 13- (1) Fakülteye kayıt yaptırmaya hak kazanan aday, kaydını YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde şahsen yapar. Posta veya kargo ile kayıt yapılmaz. Ancak mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesine sahip vekilleri veya kanuni temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler. Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Senato tarafından belirlenen ilke ve şartlar çerçevesinde yapılır.

Kayıt yenileme

MADDE 14- (1) Her öğrenci, akademik takvime göre yarıyıl/yıl başında 16/8/2011 tarihli ve 28027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde katkı payını ödeyerek kaydını yenilemek zorundadır. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yılda derslere ve sınavlara giremez. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

(2) Öğrenci, Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kaydını bizzat yenilemek zorunda olup, kayıt işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur.

(3) Mazereti sebebiyle kaydını belirlenen süre içinde yenilemeyen öğrenci, mazereti Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde, akademik takvimde belirlenen ek süre içinde kaydını yenileyebilir.

(4) Kaydını yenilemeyen öğrenciler derslere, stajlara ve sınavlara giremez. Girdiği takdirde sınavlar geçersiz sayılır. Belirlenen ek süre içerisinde de kaydını yenilemeyen öğrenci, izleyen yarıyıl/yılın başında kaydını yenilemek zorundadır.

Eğitim-öğretim programları

MADDE 15- (1) Eğitim-öğretim programı, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer ve eğitim-öğretim yılı başından en az bir hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir.

(2) Eğitim-öğretim programı, program bilgi paketi ve ders bilgi paketinden oluşur:

a) Program bilgi paketinde; program hakkında genel bilgi, diplomalara ait genel hükümler, kazanılan unvan, öğrenim düzeyi, kayıt kabul koşulları, programın amacı, programda okutulacak derslerin yarıyıl/yıllara göre listesi, yarıyıl/yılı, kodu, seçmeli ve zorunlu olma durumu, program yeterlilikleri, öğretim programının yapısı, sınavlar, değerlendirme ve notlandırma, mezuniyet koşulları, eğitim türü, program sorumlusu ve benzeri konulara ilişkin bilgiler yer alır.

b) Ders bilgi paketinde; dersin adı, kodu, yarıyıl/yılı, verildiği dil, türü, verilme şekli, sorumluları, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, kaynaklar, haftalara göre işlenecek konular, değerlendirme sistemi, AKTS ve benzeri konulara ilişkin bilgiler yer alır.

(3) AKTS’ye göre; diş hekimliği eğitim-öğretim programı en az 300 AKTS olarak hesaplanır. Bir dersin AKTS kredisinin nasıl hesaplanacağına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Dersler

MADDE 16- (1) Dersler; zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu dersler olarak eğitim-öğretim programlarında yer alır.

(2) Zorunlu dersler, Fakülte eğitim-öğretim programında yer alan öğrencinin mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir.

(3) Seçmeli derslerin listesi, ilgili yarıyılın başında ilan edilir. Öğrencinin diş hekimliği diplomasını almaya hak kazanabilmesi için gerekli olan yıllık en az 60 AKTS kredisi olmak üzere toplam 300 kredinin en az 75 kredisini seçmeli derslerden almak zorundadır. Seçmeli dersi yeniden alma durumuna düşen öğrenci, bu ders yerine açılan başka bir seçmeli dersi alabilir.

(4) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirlenen derslerdir.

Klinik uygulama ve pratik uygulama çalışmaları ve telafi

MADDE 17- (1) Öğrenciler, dönem sonu sınavına girebilmek için devam etmekte oldukları sınıflarına göre yapmakla yükümlü oldukları pratik veya klinik uygulama çalışmalarını; ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak, belirtilen sayı ve türdeki ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadırlar. Öğrencilerin yapmakla sorumlu oldukları bu çalışmalar ve değerlendirme yöntemleri ve başarı kriterleri ilgili bölüm, anabilim veya bilim dalı başkanlıklarınca hazırlanacak program gereği Fakülte Kurul kararı ile eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir.

(2) Fakülte şartları ve eğitimin durumuna göre gerektiğinde bu programlarda anabilim dalı kurullarının görüşleri doğrultusunda yapılan düzenlemeler Fakülte Kurulu kararıyla uygulamaya konur.

(3) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf diş hekimliği pratik uygulama derslerinde ödevlerini eksiksiz tamamlayanlar, pratik sınava girmeye hak kazanırlar. Pratik sınavda başarısız olan öğrenciler, ilgili dersin teorik sınavına giremezler.

(4) Dördüncü sınıf klinik uygulama eğitim programı sona erdikten sonra, stajı olan dersin dönem sonu sınavından bir gün öncesine kadar olan süre; ilgili dersin staj döneminde eksik kalan ödevlerin en az %25 fazlasıyla tamamlanması için tanınan süredir. Pratik sınavdan başarısız olan öğrenci, ilgili dersin teorik sınavına giremez. Son sınıf öğrencileri hariç, öğrencilerin devam ve klinik uygulama çalışmalarına ait durumları ile dönem sonu sınav hakkı elde edip edemedikleri, ilgili anabilim dalı tarafından ilgili dersin dönem sonu sınav tarihinden bir gün öncesine kadar Dekanlığa bildirilir ve ilan edilir. Beşinci sınıf staj öğrencileri, klinik uygulama ödevlerini staj sonu sınavından bir gün öncesine kadar tamamlamak zorundadırlar.

(5) Klinik uygulamalarda, eğitim-öğretim yılı başında ilan edilen ödevleri eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayamadıkları için ilgili dersin dönem sonu veya staj sonu sınavına girme hakkı elde edemeyen dördüncü ve beşinci sınıf staj öğrencileri, eksik kalan ödevlerini en az %50 fazlasıyla olmak üzere klinik olanaklar dâhilinde ilgili dersin bütünleme sınav tarihinden bir gün öncesine kadar tamamlayabilirler. Öğrenciler sınav haklarını, ilgili dersin varsa klinik uygulama ödevlerini, sınav hakkı kullanacağı eğitim-öğretim yılı için Fakülte Kurulunca kabul edilen sayıda ve türde eksiksiz ve başarılı olarak tamamladıkları takdirde kullanabilirler.

Teorik olarak görülen derslerin uygulamalı olarak yapılması

MADDE 18- (1) Eğitim Komisyonunun önerisi, Fakülte Kurulunun ve Senatonun onayı ile programda teorik olarak görülen dersin her eğitim-öğretim yılı için belirlenen ve toplam ders saatinin dörtte birini geçmeyen bölümü uygulamalı olarak yaptırılabilir. Bu dersin sınav sonucu tek not ve teorik ders sonucu olarak ilan edilir.

Stajlar

MADDE 19- (1) Üçüncü sınıf gözlemci öğrenciler, anabilim dallarının belirleyeceği klinik, derslik, laboratuvar gibi yerlerde belirlenen gruplar halinde ve Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara uygun olarak rotasyon yaparlar.

(2) Dördüncü ve beşinci sınıf stajları, haftada en az 20 ders saati olmak üzere mesleki zorunlu ders statüsünde olup, ilgili anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve hasta tedavisine yönelik klinik uygulamalardır. Diş hekimliği meslek eğitimi staj çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmanın şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı kurulunun teklifi, Eğitim Komisyonunun önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile akademik yılın başında ilan edilir. Öğrenci aynı anda birden fazla staj yapamaz. Stajlarla ilgili tablo aşağıdadır:

DERS ADI                                                         DERS KODU           HAFTA

Protetik Diş Tedavisi                                          DHF-511                  8 Hafta

Diş Hastalıkları ve Tedavisi                                DHF-512                  4 Hafta

Endodonti                                                           DHF-513                  4 Hafta

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi                               DHF-514                  8 Hafta

Periodontoloji                                                     DHF-515                  4 Hafta

Pedodonti                                                            DHF-516                  4 Hafta

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi                            DHF-517                  4 Hafta

Ortodonti                                                            DHF-518                  4 Hafta

(3) Klinik seminerler; her stajda 2 saat/hafta olarak uygulanabilir.

Sınıf geçme esası

MADDE 20- (1) Fakültede eğitim-öğretim sınıf geçme esasına göre yapılır. Kaydını yenileyen öğrenci, o yıl programının bütün derslerine kaydolmuş sayılır. Öğrenci, o yıla ait derslerin birinden dahi başarısız olursa, ertesi yılda bir üst sınıftan hiçbir ders alamaz ve sadece başarısız olduğu dersi/dersleri tekrarlar. Ancak bunları başardıktan sonra üst sınıfa geçer.

Ders muafiyetleri

MADDE 21- (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı tarihi izleyen yedi iş günü içinde, daha önceki yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersler için, üzerinden beş yıl geçmemiş olmak şartıyla muaf olmak isteğiyle Dekanlığa yazılı başvuruda bulunabilir.

(2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, konu ilgili dersin öğretim üyesi ve Sınıf Koordinatörünün görüşleri doğrultusunda Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Yönetim Kurulu, öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek hangilerinden muaf tutulacağını ve birinci, üçüncü veya beşinci yarıyıllardan hangisine intibak ettirileceğini karara bağlar. Muaf sayılan derslerin tekabül ettiği yarıyıl/yıl sayısı hesaplanır. Bu süre Fakültenin eğitim-öğretim ile ilgili azami süresinden düşülerek programın kalan dersleri, kalan yarıyıl/yıllarda başarı ile bitirilmelidir. Öğrencilerin kredi hesaplamalarında intibak ettirildikleri sınıftaki eş değerli dersin kredisi esas alınır.

İntibak

MADDE 22- (1) Öğretim programlarında yapılan değişiklikler, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak program değişikliği sırasında hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan uyum esaslarına göre tüm öğrencilere uygulanır. Öğrencilerin bulundukları sınıftaki yeni programa intibakları esastır. Yatay geçişle Fakültenin herhangi bir yarıyıl/yılından öğrenime devam ettirilen öğrenci, bu yarıyıl/yılın öğretim programından sorumlu tutulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam Mecburiyeti, Danışman Görevlendirilmesi ve Sınavlar

Devam mecburiyeti

MADDE 23- (1) Öğrencilerin teorik derslere %70, uygulamalı dersler ile pratik ve klinik uygulamalara %80 oranında devamları zorunludur. Derslere ve diğer öğretim faaliyetlerine devam durumu, öğretim elemanı tarafından yapılan yoklamalarla tespit edilir. Anabilim dallarından ve ilgili derslerin sorumluları tarafından gönderilen sonuçlar Dekanlıkça ilan edilir. Devamsızlık her imza bir ders saati kabul edilerek dersin o eğitim-öğretim yılındaki toplam saatine göre hesaplanır. Devamsızlık sebebiyle ders tekrarına kalmamış olmak şartıyla bütünleme sınavı sonunda uygulamalı ve uygulaması olan teorik dersler dışındaki derslerden ders tekrarına kalan öğrencilerin devam zorunluluğu Yönetim Kurulu kararıyla kaldırılabilir. Sağlık raporu devam yükümlülüğünü kaldırmaz; ancak raporlu olan süre azami eğitim-öğretim süresi dışında tutulur.

Danışman görevlendirilmesi

MADDE 24- (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları problemlerin çözümünde yardımcı olmak üzere, öğretim yarıyılı/yılı başlamadan önce bölüm başkanlığının önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulunca bölüm öğretim elemanları arasından danışmanlar görevlendirilir.

(2) Danışmanlar ayrıca öğrencilerin seçmeli ders seçimlerinde yönlendirici olmak ve ders kayıtlarının kurallara uygun olmasını sağlamakla görevlidir.

(3) Danışmanların görevlerine ilişkin ilkeler Yönetim Kurulunca belirlenir.

Sınavlar

MADDE 25- (1) Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, dönem sonu sınavı, staj sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavlarıdır.

(2) Sınavlar test, test-yazılı, yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı, yazılı-sözlü-uygulamalı ve benzeri olarak yapılabilir.

(3) Öğrenciler dönem sonu sınavlarında ilgili dersin o yılki müfredat programından pratik, klinik uygulama ve teorik olarak sorumludurlar. Ancak dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri mesleklerinin özelliği nedeniyle klinik uygulama gördükleri dersin tüm lisans eğitimi süresince verilmiş olan müfredatından pratik, klinik uygulama ve teorik olarak sorumludurlar.

Ara sınav ve dönem içi çalışmalar

MADDE 26- (1) Ara sınav; ilgili eğitim-öğretim programında öngörülen derslerden yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Beşinci sınıf klinik uygulamalarında ara sınav zorunlu değildir; ancak anabilim dalının teklifi ve Fakülte Kurulunun onayı ile beşinci sınıf klinik uygulamalarında ara sınav yapılabilir. Ara sınav programı akademik takvime uygun olarak ilgili anabilim dalı öğretim üyesi veya görevlilerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve her yarıyılın ilk ayı içerisinde Dekanlıkça ilan edilir.

(2) Öğrenciler, 23 üncü maddeye göre devam mecburiyetleri Yönetim Kurulu tarafından kaldırılmış olsa bile, her yarıyılda açılacak en az bir ara sınava girmek zorundadır. Bu sınav dışında, başarı notuna esas olmak üzere kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler, projeler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili anabilim dalı kurulunun teklifi ile Fakülte Kurulunca belirlenir.

Dönem sonu sınavı

MADDE 27- (1) Dönem sonu sınavı, öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl/yılsonunda gireceği sınavdır.

(2) Bir dersin dönem sonu sınavına girebilmek için yarıyıl/yılbaşında kayıt olmak, derse devam etmek, yarıyıl/yıl içinde açılacak en az bir yazılı ara sınava (stajlar hariç) katılmak ve dersin pratik-teorik uygulaması ve diğer gereklerini başarmak zorunludur.

(3) Pratik ve klinik uygulaması olan derslerde ilan edilen sayı ve türde uygulamayı eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorunludur.

Staj sonu sınavı

MADDE 28- (1) Beşinci sınıf öğrencileri klinik uygulama ödevlerini eksiksiz tamamladıkları takdirde staj sonu sınavına alınırlar. Tamamlayamayanlar, 19 uncu maddede belirtilen koşulları yerine getirdikten sonra bütünleme sınavına girerler. Beşinci sınıf staj sonu sınavı ile ilgili esaslar anabilim dalları tarafından belirlenir. Staj sonu sınav notu, staj süresince öğrencilerin klinik yeterliliklerinin değerlendirilmesi sonucunda belirlenir.

Bütünleme sınavı

MADDE 29- (1) Bütünleme sınavları, dönem sonu sınavı sonucunda başarısız olan öğrencilere sadece başarısız oldukları dersler için verilen sınav haklarıdır. Dönem sonu sınavından en az 15 gün sonra ve akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Klinik uygulamalarda, eğitim-öğretim yılı başında ilan edilen ödevleri eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayamadıkları için ilgili dersin dönem sonu veya staj sonu sınavına girme hakkı elde edemeyen dördüncü ve beşinci sınıf staj öğrencileri, eksik kalan ödevlerini en az %50 fazlasıyla olmak üzere, ilgili dersin bütünleme sınav tarihinden bir gün öncesine kadar başarılı olarak tamamladıkları takdirde, bütünleme sınavına girebilirler.

(2) Beşinci sınıf staj sonu sınav notu başarısız olan öğrenciler, bütünleme sınavına toplu olarak en son staj grubunun staj sonu sınavından en az yedi gün sonra ve akademik takvimde belirtilen tarihler arasındaki bütünleme sınav döneminde alınırlar. Ancak bütünleme sınavında başarısız olarak bir sonraki eğitim-öğretim yılında bir staj grubuna intibakı yapılan beşinci sınıf öğrencilerine bütünleme sınav hakkı, öğrencinin başvurusu üzerine Yönetim Kurulu kararıyla takip eden staj sonu sınav döneminde kullandırılabilir.

Mazeret sınavı

MADDE 30- (1) Mazeret sınavı, Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple sınavlara katılmayan öğrenciler için açılan sınavdır. Öğrenciler haklı ve geçerli mazeretleri ve sağlıkları ile ilgili nedenlerle aldıkları belgelerini, mazeretlerinin bitiminden itibaren en geç yedi gün içerisinde Dekanlığa vermek zorundadırlar. Mazeret sınav hakkı, sadece ara sınavlar için verilir. Dönem sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Preklinik pratik veya klinik uygulama ara sınavlarına ilişkin mazeret sınavlarında da bu Yönetmelikte belirlenen kurallar geçerlidir. Öğrencilerin preklinik pratik ödev veya klinik beceri (puan) zorunluluğu olan derslerde, tek ders sınav hakkı elde edebilmeleri için, bu sınav tarihinden önce zorunlu pratik ödev/klinik becerilerinden başarılı olmaları gerekir.

(2) Mazeret sınavının hangi tarihte açılacağı ve bu sınavların programı Yönetim Kurulunca tespit ve ilan edilir. Bu sınavlara katılacak öğrenciler giremedikleri ara sınavın müfredat programından sorumludurlar. Mazeret sınavı için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.

Tek ders sınavı

MADDE 31- (1) Tek ders sınavı, bu Yönetmelikteki devam şartlarını yerine getirmiş olmak kaydıyla mezun olmak için bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdır. Tek ders sınavı, mezun olmak için tek ders durumuna düşülen yarıyıl/yılsonunu takip eden ilk ay içerisinde yapılır. Tek ders sınavında başarılı olmak için en az (CC) harf notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz.

Sınavın geçerliliği

MADDE 32- (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.

(2) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o dersten (FF) notu ile başarısız olmuş sayılır. Disiplin işlemleri ayrıca yürütülür.

Sınavların düzenlenmesi

MADDE 33- (1) Sınav programı akademik takvim çerçevesinde Dekanlık tarafından tespit ve ilan edilir. Dinî ve millî bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

(2) Bütünleme sınavları, dönem sonu sınavlarının bitiminden en az iki hafta sonra yapılır.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 34- (1) Her türlü sınav kâğıtları, yetkili kurulların tespit edeceği esaslara göre sınava giriş tarihinden itibaren beş yıl süre ile Dekanlık tarafından saklanır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav notuna itiraz

MADDE 35- (1) Her sınavın sonuç ve belgeleri, o sınav tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde Dekanlığa teslim edilir. Sınav sonuçları Rektörlüğün belirlediği yöntemle ilgili birimlerce ilan edilince kesinleşir.

(2) Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Dekanlığa yapabilir. Dekan, itirazı ilgili bölüm/anabilim başkanına incelettirir. Sonuç on gün içinde Dekanlığa bildirilir. Tespit edilen maddî hata Yönetim Kurulunca düzeltilir.

Başarı notu

MADDE 36- (1) Program için başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

Puan            Harf Notu         Katsayısı            Başarı Durumu              Not Ortalamasına

90-100         AA                   4.0                      Başarılı                          Katılır

85-89           BA                    3.75                    Başarılı                          Katılır

80-84           BB                    3.5                      Başarılı                          Katılır

70-79           CB                    3.0                      Başarılı                          Katılır

60-69           CC                    2.5                      Başarılı                          Katılır

50-59           DC                    2.0                      Başarısız                        Katılır

40-49           DD                   1.5                      Başarısız                        Katılır

30-39           FD                    1.0                      Başarısız                        Katılır

0-29             FF                     0.0                      Başarısız                        Katılır

0                  D                      0.0                      Devamsız                       Katılır

(2) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. Bir dersten DC, DD, FD ve FF harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersten başarısız sayılırlar.

(3) Bir dersteki başarı durumu ara sınav, dönem sonu veya bütünleme sınavının not ortalamalarının beraber değerlendirilmesi ile belirlenir.

(4) Bir dersin başarı notu, yıl içerisinde yapılacak olan ara sınavların ağırlıklarına göre elde edilecek olan notların %40’ı ve dönem sonu veya bütünleme sınav notunun %60’ının toplanmasıyla elde edilen nottur. Bir dersten geçebilmek için başarı notu en az 60 puan veya CC olmak zorundadır.

(5) Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için ara sınavların aritmetik ortalamalarına bakılmaksızın dönem sonu veya bütünleme sınavından en az 60 puan alması ve başarı harf notunun CC olması gerekir.

(6) Bölüm başkanlığınca kabul edilen mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrencilerin mazeret sınavından aldıkları notlar ara sınav notu yerine geçer. Bu öğrencilerin harf notları ayrıca Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

Akademik ortalama

MADDE 37- (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/yılsonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca, yarıyıl/yılsonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten aldığı başarı notu ile dersin kredisinin çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir. Akademik ortalama, öğrencinin Fakülteye kaydından itibaren başardığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile elde edilir. Akademik ortalamanın hesaplanmasında bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Her dersin kredisinin saptanmasında; teorik derslerde haftalık ders saati, pratik dersler ve stajlarda haftalık ders saatinin yarısı o dersin kredisi olarak belirlenir.

Ders tekrarı

MADDE 38- (1) Herhangi bir dersten başarısız olan öğrenciler (klinik uygulama ve staj dışında) o dersi tekrar eder. Öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun sınavına girmediği veya girip de başarılı olamadığı dersi tekrarlamak zorundadır. Bu durumda öğrenci kayıt, devam, ara sınav ve varsa pratik uygulama şartlarını yerine getirerek dersi tekrar eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İzinler

MADDE 39- (1) Öğrencilere, belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenlerinin bulunması veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurt dışı burs, staj ve araştırma imkanları doğması halinde Yönetim Kurulu kararı ile lisans eğitim-öğretimi süresince toplam bir yıla kadar izin verilebilir. Bu tür izin süresi azami kanuni öğretim süresine eklenir. Ancak bu tür izinler ile ilgili başvuruların, kayıt yenileme süresi sonuna kadar yapılması gereklidir.

(2) Bir yılı aşkın süre ile rapora dayalı sağlık mazereti bulunan ya da tecil hakkı kaldırılarak askere alınan öğrencilerin, rapor veya askerlik süresi içerisindeki öğrenim hakları saklı tutulur. Bu durumdakilerin raporlarıyla veya terhis belgeleriyle birlikte raporun bitiş veya terhis tarihinden itibaren bir ay içinde müteakip döneme kayıtları yapılmak üzere Fakülteye müracaat etmeleri gerekir. Raporlu olunan süre ve askerde geçirilen süre azami eğitim süresine eklenir.

Öğrenci değişim programları

MADDE 40- (1) Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversiteler arası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programları; Senato kararları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

Yatay geçiş

MADDE 41- (1) Fakültede; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yatay geçiş yapılabilir.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 42- (1) Beş yıllık diş hekimliği eğitim programını başarı ile tamamlayan öğrencilere “Diş Hekimliği Diploması” ile “Diş Hekimi” unvanı törenle verilir. Dereceye giren öğrenciler Yönetim Kurulu kararı ile ödüllendirilirler. Derecelendirme, diş hekimliği eğitim-öğretim süresini beş yılda tamamlamış mezunlar arasında yapılır.

(2) Genel not ortalaması 3.00-3.50 arasında olan öğrenciler “onur”, 3.51 veya daha yukarı olan öğrenciler “yüksek onur” listesine geçerek mezun olurlar ve bu durum diplomalarında belirtilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(3) Beş yıllık diş hekimliği eğitim programını başarı ile tamamlayamayan öğrencilerden; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlara “Temel Diş Hekimliği Bilimleri Ön Lisans Diploması” verilir. Ön lisans diploması alan öğrenciler, mezun öğrenci kabul edilirler ve lisans öğrenimine devam edemezler.

(4) Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma yerine geçecek ve kayıptan dolayı verildiğini belirten fotoğraflı bir belge düzenlenir. Bu belge ve diplomalar; Rektör ve Dekan tarafından imzalanır.

Katkı payları

MADDE 43- (1) Fakülte öğrencileri her eğitim-öğretim yarıyıl/yılında 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen katkı paylarını ödemek zorundadırlar. Katkı payını ödemesi gerekirken süresi içinde ödemeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve kayıt yaptırana kadar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kayıt silme

MADDE 44- (1) 8 inci maddede belirtilen öğrenim süresinin tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmadan öğrencinin Yönetim Kurulu kararıyla kaydının silineceği haller şunlardır:

a) Öğrencinin kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olması.

b) Öğrencinin öngörülen ilk kayıt-kabul koşullarını yerine getirmediğinin sonradan anlaşılması ve sunduğu belgelerin veya verdiği bilgilerin yanlış ya da eksik olduğunun tespit edilmesi.

c) Öğrencinin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olması.

ç) Öğrencinin başka bir üniversiteye yatay geçiş yapması.

d) Öğrencinin vefat etmesi.

e) Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payınının ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Azami süreler içinde katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez.

Disiplin

MADDE 45- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Engelli öğrenciler

MADDE 46- (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Fakülteye kayıtlı engelli öğrenciler, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu, engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile belgelenmiş olan engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkili ve sorumludur.

Öğrencilerin pratik ve klinik uygulamalardaki giyimi

MADDE 47- (1) Öğrencinin pratik ve klinik uygulamalardaki giyimi ile ilgili kurallar Yönetim Kurulunca belirlenir ve ilan edilir.

Alet ve malzemelerin korunması

MADDE 48- (1) Öğrenciler Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakımı, temizliği ve korunmasından sorumludur.

Tebligat ve duyurular

MADDE 49- (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt esnasında bildirdiği adrese kargo veya posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle veya kesin kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilere verilen e-posta adresine yazılı olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenciler ile ilgili genel duyurular, Fakültenin resmî internet sitesinden yapılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 50- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 51- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 52- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.