27 Mart 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31791

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ALGILAMA ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ (AKUZAL) YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 5/7/2002 tarihli ve 24806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKUZAL) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.