24 Mart 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31788

YÖNETMELİK

İstanbul Okan Üniversitesinden:

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 14/5/2018 tarihli ve 30421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Okan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3), (4) ve (8) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) VF notu, ders devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not, not ortalaması (GNO) hesabında FF notu işlemi görür. VF notu alınan derslerin, dersin açıldığı ilk yarıyıl/yıl alınması ve devam edilmesi zorunludur.

4) E notu (Eksik), yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten E notu aldığı takdirde, notların ilgili öğretim elemanı tarafından teslim tarihinden itibaren bir ay içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde E notu kendiliğinden FF notu haline gelir.”

“8) TD işareti (Tez çalışması devam ediyor), lisansüstü teze kayıtlı olan öğrenciye, yarıyıl sonunda yasal süresinin dolmamış olması ve tez çalışmalarının başarı ile sürmesi halinde, çalışmalarının izleyen yarıyılda da devam edebilmesi için verilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe 42 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Afet ve salgın durumunda tez çalışması

MADDE 42/A- (1) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.