22 Mart 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31786

YÖNETMELİK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK DÜZENLEME VE DENETLEME

KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunda görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan ve görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacak personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe koyulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Başkan: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanını,

ç) Görev grupları: Aynı düzeydeki görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,

d) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirlenen görevlere aynı veya başka görev gruplarından yapılacak atamaları,

e) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

f) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamında belirlenen hizmet sürelerini,

g) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

ğ) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

h) Personel: Kurumda görev yapan idari personeli,

ı) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara yapılan atamaları,

i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

j) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev Grupları ile Aranacak Şartlar

Görev grupları

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar şunlardır:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Müdür,

2) Müdür yardımcısı,

3) Şef,

b)Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Basın ve halkla ilişkiler müşaviri,

c) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici,

ç) İdari hizmetler grubu;

1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, sekreter, şoför,

d) Yardımcı hizmetler grubu;

1) Dağıtıcı, hizmetli.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

a) Avukat, doktor, hemşire, programcı, teknisyen.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Atama yapılacak kadro için bu Yönetmelikte belirlenen hizmet süresi ve eğitim şartlarını taşımak.

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7- (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Müdür kadrosuna atanabilmek için;

1) En az on yıl hizmet süresine sahip olmak,

2) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) Müdür yardımcısı kadrosunda en az iki veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda (teknisyen ve hemşire hariç) en az altı yıl çalışmış olmak,

b) Müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az sekiz yıl hizmet süresine sahip olmak,

2) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) Şef ve basın ve halkla ilişkiler müşaviri kadrolarında geçirilen toplam süre bakımından en az iki veya bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur ve sekreter kadrolarında geçirilen toplam süre bakımından en az sekiz yıl çalışmış olmak,

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için en az dört yıl, dört yıldan daha az süreli yükseköğrenim mezunu olanlar için ise en az altı yıl hizmet süresine sahip bulunmak,

3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur ve sekreter kadrolarında geçirilen toplam süre bakımından en az dört yıl çalışmış olmak,

ç) Basın ve halkla ilişkiler müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Şef, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, sekreter, şoför kadroları ile en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda geçirilen toplam süre bakımından en az beş yıl çalışmış olmak,

d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren mühendislik fakülteleri ile istatistik, matematik, fizik veya bilgisayar programlama bölümlerinin herhangi birisinden mezun olmak, bilgisayar programlama ve sistem çözümlemede deneyimli olmak,

2) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,

e) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığından, yetkili özel eğitim kurumlarından veya yükseköğrenim kurumlarından birinin vermiş olduğu işletmenlik sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayar ile ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak,

3) Dağıtıcı veya hizmetli kadrolarında en az 4 yıl çalışmış olmak,

f) Memur ve sekreter kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak,

2) Dağıtıcı veya hizmetli kadrolarında en az 4 yıl çalışmış olmak,

g) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) Dağıtıcı veya hizmetli kadrolarında en az 4 yıl çalışmış olmak,

gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hizmet sürelerinin, sınav açılacağı ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, en az altı ayının Kurumda geçmiş olması gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8- (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacakların atanacağı unvanı, öğrenim durumu itibarıyla kazanmış olmaları ve yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmaları şarttır.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9- (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için; hukuk fakültesi mezunu olmak ve avukatlık ruhsatına sahip olmak.

b) Hemşire kadrosuna atanabilmek için; fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak.

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için; en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ya da yükseköğrenim kurumlarının iki yıllık bilgisayar programcılığı bölümlerinden mezun olmak ve en az iki bilgisayar dilini bildiğini belgelemek.

ç) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; ortaöğretim dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları

Sınav komisyonu

MADDE 10- (1) Sınav komisyonu, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını yürütmek üzere teşkil edilir. Sınav komisyonu, Başkan veya görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı ile Başkan tarafından kurum personeli arasından görevlendirilen en az beş asıl üyeden oluşur. Ayrıca Başkan üye sayısı kadar yedek üye de belirleyebilir. Sınav komisyonunu teşkil eden üyeler, sınavlara alınacak personelden lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar. Sınavlara, sınav komisyonunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav komisyonu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(2) Sınav komisyonu, sınava katılacak personelin tespiti, sınav konularının belirlenmesi, sınavın yapılması veya yaptırılması, sınav sonuçlarının ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınava ilişkin diğer işleri yürütmekle görevlidir.

(3) Sınav komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Asıl üyelerin bulunmadığı toplantılara yedek üyeler katılır.

(4) Sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Sınav duyurusu ve başvuru

MADDE 11- (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlarla ilgili duyuru, Kurumun kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak sınavlardan en az kırk beş gün önce yapılır.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı, Kurum resmî internet sitesinden personele duyurulur. Duyuruda, atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, aranacak şartlar, sınav konuları, son başvuru tarihi ve diğer hususlar belirtilir. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Bu duyuru üzerine, Kurum personelinden son başvuru tarihi itibarıyla sınav duyurusunda belirtilen şartları taşıyanlar, ilan edilen kadrolardan sadece birine ilişkin sınava katılmak amacıyla Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunur.

(3) Sınava katılacak adayların duyuruda belirtilen tüm şartları taşımaları gerekir. Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından görevde yükselme sınavına veya unvan değişikliği sınavına katılma talebinde bulunan personelin durumu değerlendirilerek söz konusu sınavlara katılma şartlarını taşımayan personele yazılı bildirimde bulunulur, taşıyanlara ise Kurum internet sitesinden duyuru yapılır.

(4) Aylıksız izindekiler dâhil olmak üzere izinde bulunan Kurum personeli de görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına başvurabilir.

(5) Aday memur statüsündeki Kurum personeli ile diğer kurumların personeli görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına başvuruda bulunamaz.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı

MADDE 12- (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınav konuları, atama yapılacak görevin niteliği ve görev alanıyla ilgili konular dikkate alınmak suretiyle sınav komisyonu tarafından belirlenir ve sınav duyurusunda belirtilir. Yazılı sınav Kurumca yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav, yalnızca sınav açılan kadro için geçerlidir ve sınavda başarılı sayılabilmek için yüz puan üzerinden en az altmış puan alınmış olması gerekir.

(3) Sınavlara her ne sebeple olursa olsun girmeyenler o tarihteki sınava ilişkin haklarını kaybetmiş sayılır. Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Ayrıca, sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgililerin sınavı bir tutanakla belirlenerek geçersiz sayılır. Bu kişiler hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve gerektiğinde ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavı

MADDE 13- (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavında başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) Sözlü sınav, sınav komisyonu tarafından belirlenecek tarihte yapılır.

(3) Sözlü sınavda ilgili personel, sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilir ve söz konusu yönler bakımından adaylara ayrı ayrı puan verilmek suretiyle sözlü sınav puanı belirlenir. Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 14- (1) Sınav duyurusunda ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Sınav Komisyonu, sınav sonuçlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere başarı puanlarını bir tutanak ile tespit eder. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(2) Sınavda başarılı olmalarına rağmen ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde ve sınav duyurusunda da belirtilmek şartıyla başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(3) Sınavda başarılı olan personelin sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğerlerinin belgeleri ise sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığında saklanır.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 15- (1) Sınav sonuçları, sonuç tutanağının sınav komisyonu tarafından düzenlenmesini müteakip beş iş günü içerisinde Kurum resmî internet sitesinde duyurulur.

(2) İlgililer, sonuçların duyurulmasını takip eden beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz başvuruları, sınav komisyonu tarafından değerlendirilir; gerek görülen itiraz dilekçeleri sınavı yapan kuruma da iletilir. İtiraz sonuçları en geç on iş günü içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

(3) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

Sınavı kazananların atanması

MADDE 16- (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda atanmaya hak kazananlar, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip bir ay içerisinde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) Atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içerisinde başlamayanların atanma hakları sona erer. Aylıksız izinde olanlar ise izinlerinin bitimini müteakip, atanmaya hak kazandıkları kadrolardaki görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlarlar. Bu süre içinde başlamayanların atanma hakları sona erer.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atama yapılacak göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

hallerinde boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 14 üncü maddeye göre belirlenmiş olan yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Sınavda başarılı olanlardan atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılanların ise atamaları iptal edilir. Sınavı kazanarak atanmaya hak kazanmış adaylardan atanma aşamasında haklarında herhangi bir ön inceleme veya soruşturma yapılanlar ön inceleme veya soruşturmanın atanmalarına engel teşkil etmeyecek şekilde sonuçlanmasına kadar atanamazlar. Görevden uzaklaştırılanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Diğer Esaslar

Görev grupları arası geçişler

MADDE 17- (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları ve görevler arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görevden üst göreve geçişler görevde yükselme sınavına tabidir.

b) Aynı görev grubunda yer alanların alt görev grubunun kendi içinde kalmak üzere diğer görevlere atanmaları, ilgili personelin yazılı isteği üzerine atama yapılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla sınava tabi olmaksızın yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavına tabidir.

Naklen atama

MADDE 18- (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelinden bu Yönetmelikte sayılan unvanları ihraz etmiş olanlar, Kurumdaki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara; atanacakları unvan için bu Yönetmelikte öngörülen sınavda başarılı olma dışındaki diğer şartları taşımaları kaydıyla genel hükümlere göre naklen atanabilir.

Açıktan atama

MADDE 19- (1) 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi çerçevesinde yapılacak atamalar hariç olmak üzere bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan kadrolar ile unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak açıktan atamalarda, bu Yönetmelikte öngörülen sınavda başarılı olma ve atama yapılacak kadro için belirlenen hizmet süresi şartları dışındaki şartlar aranır.

Doktora öğrenimini bitiren personel

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel hakkında, atama yapılacak görev için bu Yönetmelik ile belirlenen hizmet süresi ve öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Kazanılmış haklar

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

(2) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğretim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.