21 Mart 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31785

YÖNETMELİK

Altınbaş Üniversitesinden:

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ VE ÇEVRE UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/8/2016 tarihli ve 29809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Enerji ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Altınbaş Üniversitesi Enerji ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü ve 16 ncı maddelerinde yer alan “İstanbul Kemerburgaz” ibareleri “Altınbaş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde yer alan “dokümantasyon” ibaresi “belgelendirme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Danışma Kurulu.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Danışma Kurulu

MADDE 11/A- (1) Danışma Kurulu Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet konuları ile ilgili alanlarda çalışan en fazla 15 kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Danışma Kuruluna Üniversite dışından da üye görevlendirilebilir. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 11/B- (1) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine toplanır. Danışma Kurulu Merkezin amaçları doğrultusunda faaliyet alanları ile ilgili konularda görüş, öneri ve eleştirilerini Müdüre sunar.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.