20 Mart 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31784

YÖNETMELİK

İskenderun Teknik Üniversitesinden:

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İskenderun Teknik Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İskenderun Teknik Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) DYS: Doktora yeterlik sınavını,

ç) EABD: Enstitü anabilim dalını,

d) EABDB: Enstitüye bağlı anabilim dalı başkanlığını,

e) Enstitü: İskenderun Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

f) Enstitü Kurulu: İskenderun Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurulunu,

g) Enstitü Yönetim Kurulu: İskenderun Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

ğ) GMAT: Graduate Management Admission Test sınavını,

h) GRE: Graduate Record Examination sınavını,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) Lisansüstü program: Üniversitede yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile doktora programlarını,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

k) Rektör: İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörünü,

l) Senato: İskenderun Teknik Üniversitesi Senatosunu,

m) TİK: Doktora tez izleme komitesini,

n) Üniversite: İskenderun Teknik Üniversitesini,

o) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili ve yabancı dil yeterliği

MADDE 5- (1) Üniversitenin lisansüstü programlarında eğitim-öğretim Türkçedir. Ancak ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen şartlara uygun olarak derslerin tamamı veya bir kısmı yabancı dilde verilebilir.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 6- (1) Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri dâhil olmak üzere, her biri en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur.

(2) Yarıyıllarda verilecek dersler, ilgili EABDB’nin önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak Senatonun onayına sunulur. Bu derslerin grupları, kapasiteleri ve ölçütlerine ilişkin düzenlemeler ilgili EABDB tarafından yapılır.

Lisansüstü program

MADDE 7- (1) Lisansüstü eğitim, tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarını kapsar.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir.

Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak lisansüstü program

MADDE 8- (1) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Senatonun önerisi ve YÖK kararıyla, Enstitüde lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bu programlar YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar programın süresine ve azami eğitim öğretim süresine dâhildir.

Değişim öğrencileri

MADDE 9- (1) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları arasında değişim programları düzenlenebilir.

(2) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar programın süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhildir.

Özel öğrenciler

MADDE 10- (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldıkları ve başarılı oldukları derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 11- (1) Yükseköğretim kurumu içinde enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan başarılı öğrenci, enstitü lisansüstü programlarından birine yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları şunlardır:

a) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim veren yurt içi ve YÖK tarafından tanınan yurt dışı lisansüstü programları arasında yapılır.

b) Üniversitenin araştırma görevlisi kadrosuna atanıp halen başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenim gören öğrencilere, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başka herhangi bir şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı verilir.

c) Yüksek lisans programları için yüksek lisans genel not ortalaması 2.50/4.00, doktora programları için ise doktora genel not ortalaması 3.00/4.00 üstünde olan öğrenciler başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapabilir. Genel not ortalamasının yüzlük sisteme göre olması durumunda, notun YÖK not dönüşüm tablosu esas alınarak dörtlük sistemdeki karşılıkları hesaplanarak değerlendirilir.

ç) Yatay geçiş için başvuru yapan öğrencilerin kabulü, öğrencilerin genel not ortalamaları dikkate alınarak ilgili EABD kurulu tarafından değerlendirilip sıralanır. Eşitlik durumunda sırasıyla ALES puanı ve yabancı dil puanına göre sıralamada öncelik verilir. Yatay geçiş yapmaya hak kazanan öğrenciler ilgili EABD’nin teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ilan edilerek kesinlik kazanır.

d) Yatay geçişi kesinleşen öğrencinin alacağı ve muaf tutulacağı dersler, intibak yapılırken ilgili EABD kurul kararı, ilgili EABD’nin teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 12- (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık öğrencilerine ilgili EABD tarafından belirlenen derslerden oluşan program uygulanır.

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilere, ilgili EABD’nin önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından en çok iki yarıyıllık program önerilebilir. Bu önerinin öğrencinin kabulü sırasında yapılması ve bilimsel hazırlık formunda öğrencinin alacağı tüm derslerin belirtilmesi zorunludur. Bilimsel hazırlık süresi içerisinde bilimsel hazırlık formundaki derslerde değişiklik yapılamaz.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır ve geçirilen süre, ilgili programın program süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhil değildir. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Bilimsel hazırlık programının dersleri toplamda altı dersi geçemez. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(6) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derse devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslarda öğrencinin ders aldığı programa ilişkin mevzuat hükümleri Senato tarafından uygulanır. Bilimsel hazırlık dersleri kredisiz olarak alınır ve dersin geçme notu, alındığı programın başarı kriterlerine göre değerlendirilir. Ancak, ders notları not çizelgesine geçti (G) veya kaldı (K) şeklinde işlenir ve ortalamaya katılmaz.

Programa ilk kayıt

MADDE 13- (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. İlanda belirtilen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kesin kayıt haklarını kaybederler. Ancak lisansüstü programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma haftasında da kayıt yaptırabilir.

(2) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar aranır:

a) Tezli, tezsiz yüksek lisans ve lisans derecesiyle kabul olunan doktora programlarına kayıt olanlar için lisans diplomasına, yüksek lisans derecesiyle kabul olunan doktora programlarına kayıt olanlar için tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak,

b) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesine sahip olmak,

c) Varsa öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın ilgili kurum veya e-devlet üzerinden alacağı ıslak imzalı veya karekodlu belgelere dayanarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı belgelerle kayıt hakkı kazanmış olanların tespiti halinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Dersler ve kredileri

MADDE 14- (1) Lisansüstü programlardaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılabilir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, eş koşulları, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler, ilgili EABD’nin önerisi üzerine Enstitü Kurulu tarafından kararlaştırılarak Senatonun onayına sunulur.

(3) Herhangi bir dersin ön koşulu veya eş koşulu olan bir dersten muaf olunması durumunda, ilgili dersin ön koşulu veya eş koşulu sağlanmış sayılır.

(4) Gerekmesi durumunda, bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri dışında ilgili EABD tarafından ek koşullar belirlenebilir.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü öğrenimi sırasında alınması zorunludur. Bu derslerle ilgili düzenlemeler Enstitü Kurulu tarafından yapılır.

Lisansüstü programlarda ders sayımı

MADDE 15- (1) Bir öğrencinin herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin kayıtlı olduğu programa sayım işlemleri, ilgili EABD’nin önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Yarıyıl kayıtları

MADDE 16- (1) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde ilan edilen etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Yarıyıl kaydını etkileşimli kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma tarihlerinde ders ekleme-bırakma yapabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorunludur.

(3) Program süresi veya azami süre içinde kayıtsız duruma düşen öğrencilerden yarıyıl kaydını yaptırmak isteyenler, mazeretlerini belirterek ve belgeleyerek ilgili EABDB’ye en geç o yarıyılın ders ekleme-bırakma süresi bitimine kadar başvurur. Mazereti, Enstitü Yönetim Kurulunca uygun görülen ve gerekli kayıt koşullarını sağlamış olan öğrencinin yarıyıl kaydı yenilenir.

Dersten çekilme

MADDE 17- (1) Lisansüstü öğrencileri dersten çekilme işlemi yapamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Devam, Sınavlar ve Değerlendirme

Devam ve sınavlar

MADDE 18- (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim üyesinin gerekli gördüğü tüm akademik çalışmalara katılmak zorundadır.

(2) Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Sağlık raporuyla belgelenmiş sağlık sorunları ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dâhil hangi gerekçeyle olursa olsun bir derse Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ve Senato tarafından belirlenen oranda devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci başarısız sayılır.

Değerlendirme ve notlar

MADDE 19- (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf notu verilir.

(2) Bu harf notu, dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yarıyıl içi çalışmalarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur.

(3) Başarı notu aşağıdaki tabloda gösterilen harf notları, yüzlük puan ve dörtlük sistem üzerinden belirlenir:

Puanlar                         Notlar             Not Katsayıları

90-100                            AA                       4.00

80-89                              BA                       3.50

70-79                              BB                       3.00

65-69                              CB                       2.50

60-64                              CC                       2.00

55-59                              DC                       1.50

50-54                              DD                       1.00

40-49                              FD                       0.50

39 ve aşağısı                    FF                        0.00

Devamsız                         H                        0.00

(4) Aşağıdaki harfler ortalama hesabında dikkate alınmaz:

a) G: Geçti.

b) K: Kaldı.

c) M: Muaf.

Notlardaki maddi hata düzeltmeleri

MADDE 20- (1) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata düzeltmesi, dersi veren öğretim elemanının başvurusu ile yarıyıl sonu notlarının son veriliş tarihinden itibaren beş işgünü içinde EABD’nin onayı ile yapılır. Bu süreyi aşan durumlarda maddi hata düzeltme işlemleri, dersin verildiği EABD’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Derste başarı ve ders tekrarı

MADDE 21- (1) Derste başarı ve ders tekrarı ile ilgili hususlar şunlardır:

a) Yüksek lisans programlarında kredili bir derste başarılı olmak için en az CB notu alınmış olması gerekir.

b) Doktora programlarında kredili bir derste başarılı olmak için en az BB notu alınmış olması gerekir.

c) Lisansüstü programlarda kredisiz bir derste başarılı olmak için G notu alınmış olması gerekir.

ç) Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrencilere akademik danışmanları öğrencinin yarıyıl içindeki çalışmalarına bağlı olarak G (Geçti) ya da K (Kaldı) notu verir.

d) Başarısız olunan zorunlu derslerin tekrarlanması gerekir.

e) Zorunlu bir dersten başarısız notu alan veya zorunlu bir dersi müfredatta belirtilen yarıyılda almayan/alamayan öğrenciler, bu dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır. Tekrarlanacak seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde akademik danışman tarafından uygun bulunan dersler alınabilir.

f) Öğrenci, genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla başarılı olduğu dersleri danışmanının onayı ile tekrarlayabilir. Tekrar alınan derste, alınan son not geçerlidir.

Not ortalamaları

MADDE 22- (1) Bir dersten kazanılan toplam AKTS değeri ile yarıyıl sonunda alınan harf notuna karşılık gelen katsayının çarpımı sonucunda bir puan elde edilir. Bu şekilde tüm dersler için elde edilen puanların toplamının, toplam AKTS’ye bölünmesiyle öğrencinin GANO’su belirlenir. Kredisi bulunmayan dersler not ortalamasına dahil edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 23- (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülür.

(2) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 24- (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurdukları programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puan şartı aranmayabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(3) Yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edilebileceği gibi; ALES puanının ağırlığı %50'den az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen oranlarla lisans not ortalaması ve yazılı veya sözlü olarak yapılacak bilimsel değerlendirmeden alınan notlar değerlendirmeye alınabilir. Yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden hesaplanan puanlara göre adayların sıralamaları gerçekleştirilir.

(4) GRE veya GMAT sınavından alınan puanın, başvurulan programın puan türünde istenen ALES puanına eşdeğer bir puan olması gerekir.

(5) Birinci fıkranın ikinci cümlesi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından, adayın mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 25- (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi dersin yanında bir bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ve bir seminer dersi ile tez çalışmasından oluşur. Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders, seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup Geçti (G) veya Kaldı (K) olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak da yürütülebilir.

Süre

MADDE 26- (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren dersi ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) İlgili EABD’nin mezuniyet için gerekli koşullarını sağlayan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği ilkeler çerçevesinde yüksek lisans program süresinden önce mezun olabilirler.

Tez danışmanı atanması

MADDE 27- (1) EABDB her öğrenci için bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından diğer yükseköğretim kurumlarından bir öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, yükseköğretim kurumları dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, ilgili enstitü anabilim dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 28- (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, tezini Enstitü Müdürlüğünün yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri; biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri Üniversite dışından ve alanı ile ilgili olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını EABDB aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(5) Tez konusu ile tez savunmasının yapılacağı yer, gün, saat ve benzeri bilgiler ilgili EABDB’nin internet sayfasında ve panolarında, savunmanın yapılacağı tarihten en az on beş gün önce ilan edilir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABDB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrenciye talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 29- (1) Tez sınavında başarılı olmak ve bu Yönetmelikte belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve öğrencinin azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 30- (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim olarak da yürütülebilir.

Süre

MADDE 31- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 32- (1) Tezsiz yüksek lisans programında EABDB her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesi olan bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Diploma

MADDE 33- (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programları için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmeleri kaydıyla ilgili tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan en çok üç ders Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 34- (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri kapsamlı ve bütünsel bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, yüksek lisans programında alınmamışsa bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az kırk iki kredilik 14 ders, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için ise en fazla dört ders alınabilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak yürütülemez.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 35- (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların; tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurdukları programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından, adayın mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

(2) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurdukları programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla, Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(3) Doktora programına başvuracak olanların kabulünde, ALES puanının en az yüzde ellisinin değerlendirmeye katılması kaydıyla ALES puanı yanı sıra, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir.

(4) Doktora programlarına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

Süre

MADDE 36- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın, sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 37- (1) EABDB her öğrenci için bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarından bir öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmeleri için daha önce başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir.

(3) Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, ilgili enstitü anabilim dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

Yeterlik sınavı

MADDE 38- (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma kapasitesine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

(2) Öğrencilerin yeterlik sınavına ne zaman gireceği Üniversitenin akademik takvimine göre belirlenir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, EABDB tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürileri en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında Senato tarafından belirlenen uygulama usul ve esaslarına göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABDB’deki yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu, bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, ilgili EABD müfredatında alabileceği derslerden en fazla ikisini belirleyerek ilave olarak almasını isteyebilir.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini ve seminerini başarı ile tamamlamış bir öğrenci istemesi durumunda yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 39- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir TİK oluşturulur.

(2) TİK, üç öğretim üyesinden oluşur. TİK’te tez danışmanından başka EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse TİK toplantılarına katılabilir, ancak TİK üyesi olamaz.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 40- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce TİK üyelerine dağıtır.

(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisine ilişkin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABDB’deki işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenciler için TİK, Üniversitenin akademik takviminde belirtilen tarihlerde olmak üzere; her yarıyıl için birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce TİK üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, TİK tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. TİK tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 41- (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Tez konusu ile tez savunmasının yapılacağı yer, gün, saat ve benzeri bilgiler ilgili EABDB’nin internet sayfasında ve panolarında, savunma tarihinden en az on beş gün önce ilan edilir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu kararı, EABDB tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezde başarılı olamayanlara talepleri halinde 36 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 42- (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını EABDB aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde EABD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Disiplin, İzin, Kayıt Sildirme ve Tebligat

Disiplin

MADDE 43- (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

İzin

MADDE 44- (1) Öğrenciler; sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında eğitim, maddi ve ailevi nedenlerle, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en fazla iki yarıyıllık bir süre için Üniversiteden izinli sayılabilirler.

(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenci, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte ilgili EABDB’ye en geç ilgili yarıyılın ders ekleme-bırakma süresi bitimine kadar başvurur. EABDB, izin talebini öğrencinin danışmanının ve EABDB’nin görüşleriyle birlikte ilgili Enstitü Yönetim Kuruluna iletir. Mücbir sebepler dışında, ders ekleme-bırakma süresi bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(3) Enstitü Yönetim Kurulu kararı öğrenciye ve ilgili akademik ve idari birimlere bildirilir.

(4) İzin süresinin bitiminden önce öğrenimine dönmek isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile etkileşimli kayıtlar başlamadan önce ilgili EABDB’ye başvurmaları gerekir. Başvuru, öğrencinin danışmanı, EABDB ve Enstitü Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır.

Kayıt sildirme

MADDE 45- (1) Öğrenciler kayıt silme ile ilişkili yükümlülüklerini yerine getirmek kaydı ile şahsen dilekçe vererek kayıtlarını sildirebilirler.

(2) Herhangi bir nedenden dolayı Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve varsa mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri zorunludur.

Tebligat ve duyurular

MADDE 46- (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine yapılır.

(2) Öğrenci Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen duyuruları izlemekle yükümlüdür.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 47- (1) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınacak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

(2) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü öğretim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Özel durumlarda öğrenci kabulü

MADDE 48- (1) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türk vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 49- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 5/9/2021 tarihli ve 31589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İskenderun Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve YÖK kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 50- (1) 27/8/2017 tarihli ve 30167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İskenderun Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 51- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 52- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.