20 Mart 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31784

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/9/2019 tarihli ve 30888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Azami eğitim öğretim süresi sonunda, mezuniyet koşullarını sağlayamayan son sınıf öğrencileri hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca yapılacak işlemler Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.