18 Mart 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31782

YÖNETMELİK

Rekabet Kurumu Başkanlığından:

REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE KARARLAR

İLE HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASINA YÖNELİK

SORUŞTURMALARDA UYGULANABİLECEK UZLAŞMA

USULÜNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/7/2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.