14 Mart 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31778

YÖNETMELİK

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS

VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/7/2012 tarihli ve 28357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Ara sınavları da kapsamak üzere her bir yarıyıl, yetmiş eğitim-öğretim gününden; bir yıl, yüz kırk eğitim-öğretim gününden az olamaz. Bu süre, ilgili birimin teklifi ve Senatonun kararıyla artırılabilir. Kayıt ve dönem sonu sınavları için ayrılan süreler bu süreye dâhil değildir. Yıllık eğitim yapan birimin teklifi ve Senatonun onayı ile klinik uygulama dersleri, akademik takvimde belirtilen teorik eğitim ve sınavlar ile ilgili süreyi aşabilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dil yeterliliği kazanmaları için azami süre iki yıldır. Bu sürenin sonunda Türkçe dil yeterliliği kazanamayan yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinir.

(2) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle lisans öğrencilerinin ilişikleri kesilebilir.

(3) Azami süreler sonunda mezun olabilmek için gereken derslerden hiç almadığı ders sayısı toplam 5’ten fazla olan öğrencilerin, talepleri halinde alıp devam koşulunu sağlayıp sağlamadıklarına bakılmaksızın başarısız oldukları tüm derslerinden dördüncü fıkrada belirtilen sınav hakları verilerek ilişikleri kesilir. Staj dersleri de bu sayının hesaplanmasına dâhildir.

(4) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, derslere devam yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, bu derslerin dönem sonu ve bütünleme sınav dönemlerinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan Birinci Ek Sınav ve İkinci Ek Sınav adlarıyla kullandırılır. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş ve beşin altına indirenlere bu dersler ile hiç almadığı dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse indiren öğrencilere dört yarıyıl, yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde iki eğitim-öğretim yılı; derse devam yükümlülüğünü yerine getirdiği halde bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.”

“(6) Kayıtlı oldukları programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamayan son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere istedikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bu sınavlar doğrudan sınav yapılmaya uygun olmayan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki dersler için geçerlidir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Muafiyet ve intibak

MADDE 7/A – (1) Daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmak isteyen öğrencilerin Üniversiteye kayıtların başlangıç tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ilgili birime muafiyet için dilekçeyle başvurması gerekir.

(2) Muafiyet ve intibak işlemleri, Üniversite tarafından çıkarılan yönergeye göre yapılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar ilgili birimlerin önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yer alan; 5 inci düzey, ön lisans diploma programları için 120 kredi, 6. düzey lisans programları için 240 kredi esas alınır. 5 yıllık fakültelerde 300 kredi, 6 yıllık fakültelerde 360 kredi olup bu programlar, yüksek lisans düzeyindeki bütünleşik programlardır. Burada belirtilen krediler, ilgili diploma programı için mezuniyet toplam kredisi sayılır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“b) Seçmeli dersler, öğrencinin belirli ders grupları içinden seçmek durumunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler 10 öğrenci seçmesi durumunda açılır ancak ilgili alanda meslekî uzmanlaşma gerektiren seçmeli dersler ve daha önce devam şartını yerine getiren alttan alan öğrenciler için açılmış dersler için alt sınır aranmayabilir.”

“(5) Her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç 4 hafta önce, akademik birimin teklifi, Senatonun onayı ile birinci ve ikinci öğretim programlarında dersler uzaktan eğitim yoluyla verilebilir. Birinci ve ikinci öğretim diploma programlarında derslerin en fazla % 40’ı (AKTS veya ders sayısı dikkate alınarak veya bir dersin ders saatinin %40’ının uzaktan eğitim yolu ile verilmesi) uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Gerekli görülen durumlarda sınavların ve derslerin yapılış yöntemi Senatonun kararı ile değiştirilebilir.”

“(6) Olağanüstü hâl, salgın hastalık, doğal afet ve benzeri durumlarda Yükseköğretim Kurulu kararıyla uzaktan eğitimle verilen ders oranı artırılabilir.

(7) Olağanüstü hal, salgın hastalık, doğal afet ve benzeri durumlarla birlikte, başka sebeplerden dolayı gerekli görülmesi halinde ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla dersler birden fazla şubeye bölünebilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin altıncı fıkrası, yedinci fıkrasının (a) bendi, dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Bir öğrencinin her dönemde alabileceği haftalık azami ders yükü, ilgili birim kurullarında belirlenir; ancak bir dönemde en çok 45 kredilik derse kayıt yaptırılabilir. Yaz okulunda alınacak azami ders yükü Senato tarafından belirlenir. Yıllık program uygulanan birimlerde ise öğrenci bir yıl içerisinde en çok 90 kredilik derse kayıt yaptırabilir.”

“a) Üst sınıftan ders almak isteyen öğrenciler, genel not ortalaması 3.00’ın üzerinde olmak, başarısız dersi bulunmamak ve programın öğrenme çıktıları göz önüne alınarak danışman öğretim elemanının onayıyla bir üst sınıftan ders alabilir. Birinci sınıf öğrencileri üst dönemlerden ders alamaz. Ancak bu öğrencilerden muafiyet talebinde bulunanlar, azami ders yükü sınırları içinde kalmak şartıyla muaf tutuldukları kredi kadar üst sınıflardan ders alabilir. Üst sınıflardan ders alabilmek için ilgili programın söz konusu dönemlerinde öğrenci bulunması ve programın sınıf geçme esasına göre eğitim-öğretim yapmıyor olması gerekir.”

“(9) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilirler. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda uygulanır.

(10) İlgili birimlerin kabul ettiği öğrenci değişim programları kapsamında yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere gönderilen öğrencilerin aldıkları derslerle ilgili değerlendirmeler, ilgili akademik birim kurullarının kararı ile öğrenci durum belgesine işlenir.”

“(11) Değişim programı kapsamında gelen öğrencilere diploma veya unvan verilmez.

(12) Yıllık eğitim yapan akademik birimlerde her eğitim-öğretim yılında uygulanan teorik ve pratik dersler ile klinik uygulamalar bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın ön şartlı dersleridir. Bu nedenle bu akademik birimlerde eğitim-öğretim sınıf geçme esasına göre yapılır. Öğrenci, kayıt yaptıracağı sınıfın eğitim-öğretim programında yer alan bütün dersleri alır ve usulüne uygun olarak kayıt olduğu o yıla ait derslerin birinden dahi başarısız olursa Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendindeki ortak zorunlu dersler ile serbest seçmeli dersler hariç, ertesi yılda bir üst sınıftan hiçbir ders alamaz ve sadece bulunduğu sınıfta başarısız olduğu dersi/dersleri veya klinik uygulama/klinik uygulamaları tekrarlar ve bunları başardıktan sonra üst sınıfa geçer.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş, (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“7) Süreç değerlendirilmesi gereken dersler için bütünleme sınavı yapılmaz. Bölümün önerisi, akademik birim kurulu kararı ile süreç değerlendirmesi gerektiği kararlaştırılan dersler bölümlerce yarıyıl başında öğrencilere duyurulur ve ayrıca Rektörlüğe bildirilir.”

“b) Ara sınav: İlgili diploma programının öngördüğü derslerden yıl veya yarıyıl içinde yapılan sınavdır. Ara sınavlar dönem içinde yapılır. İlgili birim kurulu, ders kayıtlarının başlamasından önce ara sınavların sayısına, test, yazılı, sözlü, uygulamalı veya başka türlerde yapılmasına, bunların klinik uygulama sonu sınavı, kısa sınav, seminer, ödev, proje veya uygulama şeklinde olmasına, her birinin ara sınavların ortalamasına katkısının oranına karar verebilir. Bu bilgiler dersler başlamadan önce, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine ve ders tanıtım formuna girilerek öğrencilere duyurulur. İlgili birim kurulu tarafından farklı bir karar alınmadığı veya vaktinde duyurulmadığı takdirde bir ders için her dönemde bir ara sınav yapılır.”

“d) Tek ders sınavı: Bir dersin dönem sonu veya yıl sonu sınavına girme şartlarını daha önce yerine getirmiş olmak kaydıyla mezun olmak için tek dersten başarısız olan öğrenciler ile sınıf geçme sistemi uygulanan akademik birimlerde bir üst sınıfa geçebilmek için tek dersi kalmış öğrenciler için yapılan sınavdır. Tek ders sınavı, mezun olmak için tek ders durumuna düşülen bütünleme/yaz okulu sınavlarından sonra, sınıf geçme sistemi uygulanan akademik birimlerde ise bütünleme sınavlarından sonra yapılır. Tek ders sınavında başarı notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz. Bu sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden ön lisans diploma programlarında en az 50, lisans programlarında ise en az 60 puan almış olmak gerekir. Bu sınavda alınan puanın harf notu karşılığının ne olacağı, Senato tarafından belirlenen başarı notunun belirlenmesi ile ilgili usul ve esaslarda belirtilir. Tek ders sınavından başarılı olamayan öğrenciler, istekleri hâlinde Kanunda belirtilen süreler içerisinde bu dersi tekrar ederler veya sonraki dönemlerde tek ders sınav hakkını kullanabilirler. Tek dersi kalan öğrenciler, stajlarını yapmamış olsalar dahi tek ders sınavı hakkından yararlanırlar.”

“g) Klinik uygulama sonu sınavı: Usul ve esasları ilgili anabilim dalı ve bölümün önerisi üzerine ilgili birimin onayıyla eğitim-öğretim yılı başlangıcında ilan edilen sınavlardır.

ğ) Yıl sonu sınavı: Yıllık eğitim verilen birimlerde uygulanır. Yıl sonu sınavı ile ilgili esaslar şunlardır:

1) Yıl sonu sınavı, öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yıl sonunda gireceği sınavdır.

2) Bir dersin yıl sonu sınavına girebilmek için; eğitim-öğretim yılının başında kayıt olmak, derse devam etmek, yıl içinde açılacak en az bir yazılı ara sınava, klinik uygulamalar hariç katılmak ve dersin pratik-teorik uygulaması ve diğer gereklerini yerine getirmek zorunludur. Pratik ve klinik uygulamaları olan derslerde ilan edilen sayı ve türde uygulamayı eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorunludur.

3) Ara sınav ve/veya yıl sonu sınavını gerektirmeyen dersler, ilgili bölüm kurulunun önerisi üzerine birim kurulunca belirlenir.

h) Mazeret sınavı: İlgili birimin yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciler, ara sınav haklarını yarıyıl/yıl içinde ilgili fakülte dekanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte kullanır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı yapılmaz.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(14) Üniversite, akademik birim ve bölüm internet sayfalarından yapılan duyurular tebliğ niteliğindedir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz yurt içi/yurt dışı eğitim, staj, klinik uygulama, araştırma, bilgi-görgü artırma gibi imkânların doğması hâlinde; ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile her seferinde en fazla 1 yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin süresi kanuni öğrenim süresine dâhildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yeniletme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler, her defasında katkı payı veya öğrenim ücretini yatırmak ve kayıt yeniletmek zorundadır. Bu öğrencilerin elde edecekleri eğitim-öğretim kazanımları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

(5) Nörolojik, psikiyatrik, uzun süre devam eden ağır hastalık ve eğitim öğretimine engel olacak derecede bedensel rahatsızlıklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı 2 yılı aşan öğrenciler, yeni bir sağlık raporu getirdikleri takdirde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler ve rapor süreleri kanuni öğrenim süresinden sayılmaz.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile sekizinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Ham başarı puanı, dönem sonu sınav puanının %60’ına, yarıyıl/yıl içi değerlendirmelerin puan ortalamasının %40’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak ham başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır. 5 yıllık eğitim veren fakültelerde bir dersten başarılı sayılabilmek için dönem/yıl sonu veya bütünleme sınav notu en az 50 puan, başarı notunun en az 60 puan olması zorunludur.”

“ç) BT notu; stajlardan başarılı olan öğrencilere verilir. Bu notlara bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaz.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Mezuniyet derecesi; derslerin kredi değerleri ile bu derslerin başarı notlarının karşılığı olan katsayılarla çarpımlarının cebirsel toplamının toplam krediye bölünmesiyle belirlenir. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu diploma programının bütün derslerini, uygulamalarını başarması, varsa zorunlu stajını tamamlaması ve mezuniyet derecesinin en az 2.00 olması gerekir.”

MADDE 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümleri Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.