14 Mart 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31778

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MOLEKÜLER ONKOLOJİ VE HEMATOPATOLOJİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ'NİN YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/12/1997 tarihli ve 23201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Moleküler Onkoloji ve Hematopatoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.