11 Mart 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31775

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ASANSÖR PİYASA GÖZETİMİ VE

DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen ve insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansöre yönelik gerçekleştirilecek olan piyasa gözetimi ve denetiminin ve sonucunda alınacak önlemlerin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik;

a) Garanti kapsamında bulunan asansörü,

b) Garanti süresi içerisinde bulunan ve garanti kapsamı dışına çıkmış asansörü,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanuna, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci ve 392 nci maddeleri ile 9/7/2021 tarihli ve 4269 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) A tipi muayene kuruluşu: TS EN ISO/IEC 17020 standardında tanımlanan diğer şartlar ile birlikte aynı standartta tanımlı muayene kuruluşu tiplerinden A tipi muayene kuruluşu olma şartlarını karşılayan ve asansörün periyodik kontrol/muayeneleri kapsamında akredite, Türkiye’de yerleşik özel kuruluş veya kamu kuruluşu niteliğindeki muayene kuruluşunu,

b) Asansör: Belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15 dereceden fazla açı yapan kılavuzlar boyunca hareket eden taşıyıcısı olan bir kaldırma tertibatını veya sabit bir seyir yolu üzerinde esnek olmayan kılavuzlar üzerinde olmasa da hareket eden kaldırma tertibatını,

c) Asansörün hizmetten men edilmesi: Asansörün ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesini,

ç) Asansör monte eden: Asansörün tasarım, imalat, montaj ve piyasaya arzından sorumlu olan, asansöre 26/5/2021 tarihli ve 4021 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan CE İşareti Yönetmeliği çerçevesinde CE uygunluk işaretini iliştiren ve AB uygunluk beyanı düzenleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

d) Asansörün test ve muayenesi: Asansöre yönelik ilgili teknik düzenleme ve bu amaçla uyumlaştırılmış olan standartlar veya bunlara karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk standartları veya teknik dosyada yer alan ve onaylanmış kuruluşlarca kabul edilmiş eşdeğer çözümler kapsamında onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından yerinde gerçekleştirilen faaliyeti,

e) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

f) Bakan Yardımcısı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili bakan yardımcısını,

g) Bakım: 6/4/2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği kapsamında asansörün hizmete alınmasından sonra kullanım ömrü boyunca, kendisinin ve bileşenlerinin, fonksiyonlarının ve güvenlik gereklerinin, tasarlandığı veya ilgili mevzuata uygun olarak yenilendiği biçimde devamlılığını sağlamaya yönelik, asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından periyodik olarak ayda en az bir defa yürütülen işlemleri,

ğ) Bina sorumlusu: Asansörün güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, binada/yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişiyi veya kat malikini veya maliklerini veya kamu binalarında/yapılarında sorumlu yetkiliyi veya ticari/hizmet amaçlı yapılarda sorumlu yetkiliyi,

h) Denetim personeli: Piyasa gözetimi ve denetimi yapmak üzere 14/7/2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde belirtilen şekilde denetim personel kimlik kartı almış Bakanlıkça görevlendirilen personeli,

ı) Duyusal inceleme: Asansörün herhangi bir test veya muayene işlemine tabi tutulmasından önce, denetim personelinin beş duyusu ve/veya basit ve yaygın olarak kullanımda olan ölçme veya kontrol araçları kullanılarak yapılacak fiziksel incelemeyi,

i) Garanti kapsamındaki asansör: Asansörü piyasaya arz edenin veya onun yetkili servisinin, Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği kapsamında garanti süresi içerisinde bakım faaliyetini yürüttüğü asansörü,

j) Garanti süresi: Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği doğrultusunda asansör monte eden tarafından piyasaya arz edilen her asansöre piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla en az üç yıl olmak üzere verilen süreyi,

k) Genel Müdürlük: Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünü,

l) Hizmet denetimi: Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği ve 4/5/2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında asansör monte edene veya onun yetkili servisine veya bina sorumlusuna veya A tipi muayene kuruluşuna yönelik Bakanlık veya il müdürlüğü tarafından yapılan denetimi,

m) İlgili idare: Belediyeleri veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki yapılar için il özel idarelerini,

n) İl müdürü: Sanayi ve Teknoloji İl Müdürünü,

o) İl müdürlüğü: Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü,

ö) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

p) Kanun: 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununu,

r) Onaylanmış kuruluş: 26/5/2021 tarihli ve 4022 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu,

s) Periyodik kontrol: Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında asansörün güvenli kullanımına ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yaptırılacak olan muayeneyi,

ş) Piyasaya arz: Asansörün ticari veya kamu faaliyetleri kapsamında ücretli veya ücretsiz olarak kullanıma hazır hale getirilmesini,

t) PGD: Piyasa gözetimi ve denetimini,

u) Sorumlu: Tespit edilen uygunsuzluğun kendisinden kaynaklanmadığına ilişkin savunmanın uygun bulunmaması durumunda asansör monte edeni, uygun bulunması durumunda ise tespit edilen uygunsuzluğa neden olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ü) Teknik düzenleme: Asansörün, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme veya üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,

v) Uygunsuzluk: Ürünün ilgili teknik düzenlemesine uygun olmama halini,

y) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, muayene ve belgelendirme dahil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu,

z) Uygunluk değerlendirmesi: Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamındaki asansörün temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılayıp karşılamadığını tanımlayan süreci,

aa) Yetkili servis: Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği kapsamında asansörde bakım, onarım ve servis hizmetinin yürütülebilmesi için asansör monte edenin kendi adına kurduğu servis istasyonu veya gerekli olduğu durumlarda sorumluluğu kendinde olmak üzere sözleşme ile yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar

Genel esaslar

MADDE 5- (1) Asansöre yönelik PGD faaliyeti, piyasaya arz edilen asansörün ilgili teknik düzenlemesinde belirtilen gereklere uygun olmasını sağlamak ve insan sağlığı ve güvenliği, tüketicilerin korunması, çevrenin korunması, kamu emniyetinin sağlanması ve diğer kamu yararının azami düzeyde korunması amacıyla Bakanlık tarafından yürütülen faaliyetleri, denetimleri ve alınan tedbirleri kapsar.

(2) PGD faaliyeti, asansörün garanti kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın garanti süresi içerisindeki asansöre yönelik gerçekleştirilir.

(3) Bakanlık, asansöre ilişkin PGD faaliyetlerini denetim personeliyle yürütür, gerektiğinde önlemleri alır ve idari yaptırımları uygular.

(4) Bakanlık asansöre yönelik PGD faaliyetlerini, yıllık denetim programının yanı sıra resen, ihbar ve şikâyet üzerine yapar.

(5) PGD, asansörün periyodik kontrolünün yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın gerçekleştirilir.

(6) PGD, risk değerlendirmesi sonucuna bağlı olarak uygunluk, düşük risk, orta risk veya ciddi risk tespiti ile sonuçlandırılır.

(7) Aşağıdaki hallerden birinin veya birkaçının gerçekleşmesi durumunda asansöre PGD gerçekleştirilebilir:

a) Asansör monte eden tarafından AB uygunluk beyanının düzenlenmiş olması.

b) İlgili idare tarafından tescil belgesinin düzenlenmiş olması.

c) Asansöre ilişkin montaj faturasının düzenlenmiş olması.

ç) Asansöre ait tescil öncesi ilk periyodik kontrol raporunun düzenlenmiş olması.

d) Asansöre ilişkin garanti belgesinin düzenlenmiş olması.

(8) Asansörün piyasaya arz tarihinin tespiti aşamasında sırasıyla; ilgili idare tarafından düzenlenen tescil belgesinde yer alan AB uygunluk beyanı tarihi, tescil öncesi ilk periyodik kontrol tarihi, asansöre ilişkin montaj faturası tarihi, asansöre ilişkin garanti belgesinin düzenleme tarihi, asansör monte eden tarafından düzenlenen AB uygunluk beyanı tarihi göz önünde bulundurulur.

(9) Yedinci ve sekizinci fıkralar kapsamında asansör monte edene ait bilgi ve belgelerin bulunamaması durumunda, PGD süreci başlatılmaz. Bu asansörün periyodik kontrolü gerçekleştirilmiş ise Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında periyodik kontrol süreci devam ettirilir. Periyodik kontrolünün gerçekleştirilmemiş olması durumunda ise asansör, periyodik kontrole yönlendirilir.

(10) Asansöre yönelik PGD, aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) PGD, asansöre ve asansör monte edene ait bilgi ve belgelerin incelenmesi ve/veya ürünün duyusal incelemesi şeklinde gerçekleştirilir. İl müdürlüğü denetim personelince yapılan risk değerlendirmesi ile diğer incelemeler neticesinde asansörde orta risk veya ciddi risk şüphesi tespitinde bulunulması halinde asansör test ve muayeneye yönlendirilir. Ciddi risk şüphesi tespiti durumunda, test ve muayene faaliyeti gerçekleştirilinceye kadar asansörün kullandırılmasına bina sorumlusunca izin verilmez. Asansörün duyusal inceleme sonucunda uygun veya düşük riskli olduğuna ilişkin bir tespit yapılması durumunda, denetim personeli tarafından test ve muayeneye yönlendirilmeden de denetim sonuçlandırılabilir.

b) PGD faaliyetleri sırasında ürünün uygunluk değerlendirme işlemlerinde yer almayan onaylanmış kuruluşun veya uygunluk değerlendirme kuruluşunun test ve muayene imkânlarından yararlanılır. Test ve muayene sonucuna göre karar verme yetkisi Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüğüne aittir.

(11) Bu Yönetmelik kapsamında bulunmayan veya yedinci fıkra doğrultusunda PGD faaliyeti yürütülemeyen asansöre ilişkin denetim aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür:

a) Asansöre ilişkin Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği ve Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında hizmet denetimi yapılır.

b) Periyodik kontrolü yapılmamış asansörün periyodik kontrolünün yaptırılması için ilgili idareye, bina sorumlusuna ve A tipi muayene kuruluşuna bildirim yapılır.

Denetimin şekli

MADDE 6- (1) PGD, durumun gereklerine göre aşağıdaki hususlardan bir veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılır:

a) İlgili teknik düzenlemenin öngördüğü işaretler ve/veya belgeler üzerinden inceleme.

b) Duyusal inceleme.

c) Test ve muayene.

ç) Asansör monte edeni ilgili mevzuat ve teknik düzenlemeler hakkında bilgilendirme.

(2) Denetime ilişkin tespit, risk değerlendirmesi sonucuna göre yapılır. Risk değerlendirmesi test ve muayene hizmeti alınarak veya alınmaksızın yapılabilir.

Test ve muayene

MADDE 7- (1) Test ve muayene hizmetine ihtiyaç duyulması halinde, PGD tutanağının ilgili bölümü doldurulur. Söz konusu asansöre müdahale edilmemesi gerektiği, asansör monte edene, bakım faaliyetini yürüten yetkili servise ve bina sorumlusuna tutanakla bildirilir veya resmi yazı ile iletilir.

(2) Test ve muayene yapılacak asansöre ilişkin PGD tutanağının bir kopyası, il müdürlüğü tarafından belirlenen onaylanmış kuruluşa veya uygunluk değerlendirme kuruluşuna, test ve muayene hizmeti talep yazısı ekinde üç iş günü içerisinde iadeli taahhütlü posta ile veya 6/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak iletilir ve elektronik ortamda gönderilir.

(3) Onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşu talebin kendisine ulaşmasından itibaren söz konusu asansöre yönelik test ve muayene planını il müdürlüğü ile müştereken belirler.

(4) İl müdürlüğü personeli gözlemci olarak test ve muayeneye iştirak eder.

(5) İl müdürlüğü, test ve muayene planını asansör monte edene ve bakım faaliyetini yürüten yetkili servise ileterek test ve muayeneye davet eder. Asansör monte edenin veya asansör monte edenin yetkili servisinin test ve muayeneye iştirak etmesi zorunludur. Ancak test ve muayeneye katılım sağlanmamış olması, söz konusu işlemin gerçekleştirilmesine engel teşkil etmez.

(6) Onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşu, test ve muayene talebinin kendisine iletildiği tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde asansörün monte edildiği yerde test ve muayeneyi yapar, sonucunu bir raporla tespit eder ve bu raporu test ve muayene tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde il müdürlüğüne iki nüsha halinde yazılı ve elektronik ortamda sunar.

(7) İl müdürlüğü, test ve muayene raporunun kendisine ulaşmasından itibaren rapora ilişkin değerlendirmesini üç iş günü içerisinde tamamlar ve sonucunu asansör monte edene iadeli taahhütlü posta yolu ile veya Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri kapsamında bildirir.

(8) Onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşu, bina sorumlusu ya da sorumlu tarafından talep edilen test ve muayene takibine ilişkin işlemlerde talebin kendisine ulaşmasından itibaren en geç on iş günü içerisinde asansörün monte edildiği yerde test ve muayene takip işlemini yapar, sonucunu bir raporla tespit eder ve bu raporu test ve muayene takip işlemi tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde talep edene ve il müdürlüğüne iki nüsha halinde yazılı ve elektronik ortamda sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Risk Değerlendirmesi, Uygunsuzluk Halinde Alınacak Önlemler

ve Uygulanacak Yaptırımlar

Risk değerlendirmesi

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan asansörde insan sağlığı ve güvenliğine veya uygun hallerde mülkiyetin korunmasına yönelik risk teşkil ettiğine dair yeterli sebep bulunması halinde, asansör risk değerlendirmesine tabi tutulur.

(2) Uygunsuz asansörün taşıdığı riskin derecesi, Genel Müdürlük tarafından hazırlanan risk değerlendirme usulleri doğrultusunda il müdürlüğünce belirlenir.

(3) Risk değerlendirmesi neticesinde asansörün riskli olduğu tespit edilirse, risk derecesine göre 9 uncu, 10 uncu veya 11 inci madde hükümleri uygulanır.

Düşük risk taşıyan uygunsuzluk

MADDE 9- (1) Risk değerlendirme sonucuna göre, düşük risk taşıdığı tespit edilen asansör için aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Tespit edilen uygunsuzluklar, asansör monte edene elden tebligat, iadeli taahhütlü posta veya Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri kapsamında bildirilir. Asansör monte eden, tebliğ tarihinden itibaren on iş günü içerisinde tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin savunmasını il müdürlüğüne yazılı olarak iletir.

b) Asansör monte eden, verilen süre içerisinde herhangi bir savunmada bulunmaz veya savunma yeterli görülmez ise tespit edilen uygunsuzlukların asansör monte edenden kaynaklandığı kabul edilir. Savunmanın yeterli görülmesi halinde ise uygunsuzluğa sebep olan gerçek ya da tüzel kişi sorumlu olarak kabul edilir.

c) (b) bendi kapsamında sorumlu olduğu tespit edilen gerçek ya da tüzel kişiye uygunsuzlukların düzeltilmesi amacıyla elden tebligat, iadeli taahhütlü posta veya Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri kapsamında bildirimde bulunulur.

ç) (b) bendi kapsamında sorumlu olduğu tespit edilen gerçek ya da tüzel kişi, denetimi yapan il müdürlüğüne uygunsuzlukları içeren bildirimin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde düzeltme işlemlerini gerçekleştireceğine dair taahhütte bulunması durumunda, il müdürlüğünce kendisine en fazla otuz iş günü düzeltme süresi verilir. Taahhütte bulunmayan sorumlunun düzeltme faaliyetinde bulunmayacağı kabul edilir.

d) PGD sonucunda uygunsuzluğun giderilmesi için süre verilmiş olan asansöre aynı uygunsuzluk için tekrar süre verilmez. Ancak verilen süre sonunda uygunsuzluğun sorumlunun kusuruna dayanmayan sebeplerle giderilmediğinin tespiti halinde otuz iş gününü geçmemek üzere il müdürlüğünce ek süre verilebilir.

e) Uygunsuzlukların denetim personeli tarafından tespit edilmiş olması halinde, sorumlu düzeltmeye tabi tuttuğu asansöre ilişkin tespit yapılabilmesi amacıyla (ç) ve (d) bentleri kapsamında verilen süre içerisinde denetimi gerçekleştiren il müdürlüğüne başvurur. İl müdürlüğü başvurudan itibaren en geç on iş günü içerisinde düzeltme faaliyetinin yerine getirilip getirilmediğinin kontrolünü yapar.

f) Uygunsuzlukların test ve muayene hizmeti neticesinde tespit edilmiş olması halinde, sorumlu düzeltmeye tabi tuttuğu asansöre ilişkin tespit yapılabilmesi amacıyla test ve muayene hizmetini gerçekleştiren onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşuna başvurur. Test ve muayene takip raporu (ç) ve (d) bentleri kapsamında verilen süre içerisinde il müdürlüğüne sorumlu tarafından sunulur.

(2) Düşük risk taşıyan uygunsuzluklarda asansör hizmetten men edilmez.

(3) Sorumlunun asansörün uygunsuzluğunu gidermek için taahhütte bulunmaması ya da taahhütte bulunmasına rağmen verilen süre zarfında uygunsuzluğu gidermemesi durumunda, asansörde bulunan uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi bina sorumlusu tarafından sağlanır. Asansördeki uygunsuzlukların giderilmesi için yapılan masraflar bina sorumlusu tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumluya rücu edilebilir. Ayrıca, test ve muayene ile test ve muayene takip işlemlerine ilişkin masraflar onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından sorumluya fatura edilir.

(4) İl müdürlüğünce sorumlunun tespit edilememesi ve bina sorumlusunun, asansördeki uygunsuzluğa sebep olan sorumluyu belgelerle ispatlayamaması halinde, asansörde bulunan uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi bina sorumlusu tarafından sağlanır. Bu durumda test ve muayene ile test ve muayene takip işlemlerine ilişkin masraflardan bina sorumlusu sorumlu tutulamaz.

(5) Sorumlu hakkında, tespit edilen uygunsuzluk türüne göre Kanunun 20 nci maddesinde düzenlenen idari para cezası uygulanır.

(6) Uygunsuzluğu gidereceğine dair taahhütte bulunmayan ya da taahhütte bulunmasına rağmen uygunsuzluğu gidermeyen sorumlu hakkında Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen idari para cezası uygulanır.

Orta risk taşıyan uygunsuzluk

MADDE 10- (1) Risk değerlendirme sonucuna göre orta risk taşıdığı tespit edilen asansör için aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Tespit edilen uygunsuzluklar, asansör monte edene elden tebligat, iadeli taahhütlü posta veya Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri kapsamında bildirilir. Asansör monte eden, tebliğ tarihinden itibaren on iş günü içerisinde tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin savunmasını il müdürlüğüne yazılı olarak iletir.

b) Asansör monte eden, verilen süre içerisinde herhangi bir savunmada bulunmaz veya savunma yeterli görülmez ise tespit edilen uygunsuzlukların asansör monte edenden kaynaklandığı kabul edilir. Savunmanın yeterli görülmesi halinde ise uygunsuzluğa sebep olan gerçek ya da tüzel kişi sorumlu olarak kabul edilir.

c) Sorumlu olduğu tespit edilen gerçek ya da tüzel kişiye uygunsuzlukların düzeltilmesi amacıyla elden tebligat, iadeli taahhütlü posta veya Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri kapsamında bildirimde bulunulur.

ç) Sorumlu olduğu tespit edilen gerçek ya da tüzel kişi, denetimi yapan il müdürlüğüne uygunsuzlukları içeren bildirimin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde düzeltme işlemlerini gerçekleştireceğine dair taahhütte bulunması durumunda, il müdürlüğünce kendisine en fazla otuz iş günü düzeltme süresi verilir. Taahhütte bulunmayan sorumlunun düzeltme faaliyetinde bulunmayacağı kabul edilir.

d) PGD sonucunda uygunsuzluğun giderilmesi için süre verilmiş olan asansöre aynı uygunsuzluk için tekrar süre verilmez. Ancak verilen süre sonunda uygunsuzluğun sorumlunun kusuruna dayanmayan sebeplerle giderilmediğinin tespiti halinde otuz iş gününü geçmemek üzere il müdürlüğünce ek süre verilebilir.

e) Sorumlu, düzeltmeye tabi tuttuğu asansöre ilişkin tespit yapılabilmesi amacıyla test ve muayene hizmetini gerçekleştiren onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşuna başvurur. Test ve muayene takip raporu (ç) ve (d) bentleri kapsamında verilen süre içerisinde il müdürlüğüne sorumlu tarafından sunulur.

f) Sorumlunun düzeltme faaliyetini gerçekleştireceğini taahhüt etmemesi veya verilen süre içerisinde orta risk seviyesine neden olan uygunsuzlukları gidermemesi durumunda, il müdürlüğünce ilgili idareye asansörün hizmetten men edilmesi için bildirimde bulunulur. Tespit edilen uygunsuzluklar ve düzeltme faaliyetine ilişkin süreç bina sorumlusuna iletilir.

g) İlgili idare tarafından hizmetten men edilen asansörün mührünün bozularak düzeltme işlemlerinin başlatılabilmesi için bina sorumlusunca ilgili idareye başvuru yapılır. Düzeltme işlemleri bina sorumlusu tarafından ilgili teknik düzenleme kapsamında asansör monte eden statüsüne haiz olan bir montaj firmasına yaptırılır. Bina sorumlusu tarafından düzeltme faaliyetine ilişkin süreç yürütülür.

ğ) Test ve muayene hizmetini gerçekleştiren onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından düzenlenen test ve muayene takip raporu neticesinde asansörün uygun veya düşük risk seviyesine getirildiğinin belirlenmesi durumunda asansör kullanıma açılır. Bu durumda test ve muayene işlemlerine ilişkin masraflardan bina sorumlusu sorumlu tutulamaz.

h) Düzeltici faaliyete yönelik işlemlerin bina sorumlusu tarafından yürütülmesi durumunda asansördeki uygunsuzlukların giderilmesi için yapılan masraflar bina sorumlusu tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumluya rücu edilebilir. Ayrıca, test ve muayene ile test ve muayene takip işlemlerine ilişkin masraflar onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından sorumluya fatura edilir.

(2) İl müdürlüğünce sorumlunun tespit edilememesi ve bina sorumlusunun, asansördeki uygunsuzluğa sebep olan sorumluyu belgelerle ispatlayamaması halinde, asansörde bulunan uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi bina sorumlusu tarafından sağlanır. Bu durumda test ve muayene ile test ve muayene takip işlemlerine ilişkin masraflardan bina sorumlusu sorumlu tutulamaz.

(3) Sorumlu hakkında, tespit edilen uygunsuzluk türüne göre Kanunun 20 nci maddesinde düzenlenen idari para cezası uygulanır.

(4) Uygunsuzluğu gidereceğine dair taahhütte bulunmayan ya da taahhütte bulunmasına rağmen uygunsuzluğu gidermeyen sorumlu hakkında Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen idari para cezası uygulanır.

Ciddi risk taşıyan uygunsuzluk

MADDE 11- (1) Risk değerlendirme sonucuna göre, ciddi risk taşıdığı tespit edilen asansör için aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) İl müdürlüğünce ilgili idareye asansörün hizmetten men edilmesi için bildirimde bulunulur. Ayrıca asansörün kullandırılmaması gerektiği, denetimi gerçekleştiren il müdürlüğü tarafından bina sorumlusuna tutanakla bildirilir veya resmî yazı ile tebliğ edilir.

b) Tespit edilen uygunsuzluklar, asansör monte edene elden tebligat, iadeli taahhütlü posta veya Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri kapsamında bildirilir. Asansör monte eden, tebliğ tarihinden itibaren on iş günü içerisinde tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin savunmasını il müdürlüğüne yazılı olarak iletir.

c) Asansör monte eden, verilen süre içerisinde herhangi bir savunmada bulunmaz veya savunma yeterli görülmez ise tespit edilen uygunsuzlukların asansör monte edenden kaynaklandığı kabul edilir. Savunmanın yeterli görülmesi halinde ise uygunsuzluğa sebep olan gerçek ya da tüzel kişi sorumlu olarak kabul edilir.

ç) Sorumlu olduğu tespit edilen gerçek ya da tüzel kişiye uygunsuzlukların düzeltilmesi amacıyla elden tebligat, iadeli taahhütlü posta veya Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri kapsamında bildirimde bulunulur.

d) Sorumlu olduğu tespit edilen gerçek ya da tüzel kişi, denetimi yapan il müdürlüğüne uygunsuzlukları içeren bildirimin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde düzeltme işlemlerini gerçekleştireceğine dair taahhütte bulunması durumunda, il müdürlüğünce kendisine en fazla otuz iş günü düzeltme süresi verilir. Taahhütte bulunmayan sorumlunun düzeltme faaliyetinde bulunmayacağı kabul edilir.

e) Düzeltme işlemlerinin başlatılabilmesi için ilgili idare tarafından hizmetten men edilen asansörün mührünün bozulması amacıyla bina sorumlusunca ilgili idareye başvuru yapılır.

f) PGD sonucunda uygunsuzluğun giderilmesi için süre verilmiş olan asansöre aynı uygunsuzluk için tekrar süre verilmez. Ancak verilen süre sonunda uygunsuzluğun sorumlunun kusuruna dayanmayan sebeplerle giderilmediğinin tespiti halinde otuz iş gününü geçmemek üzere il müdürlüğünce ek süre verilebilir.

g) Sorumlu, düzeltmeye tabi tuttuğu asansöre ilişkin tespit yapılabilmesi amacıyla test ve muayene hizmetini gerçekleştiren onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşuna başvurur. Test ve muayene takip raporu (d) ve (f) bentleri kapsamında verilen süre içerisinde il müdürlüğüne sorumlu tarafından sunulur.

ğ) Düzeltme faaliyeti sonucunda asansörün orta risk veya ciddi risk halinde kalması durumunda il müdürlüğünce ilgili idareye asansörün hizmetten men edilmesi için bildirimde bulunulur. Ayrıca asansörün kullandırılmaması gerektiği, denetimi gerçekleştiren il müdürlüğü tarafından bina sorumlusuna tutanakla bildirilir veya resmî yazı ile tebliğ edilir. Bu durumda tespit edilen uygunsuzluklar ve düzeltme faaliyetine ilişkin süreç bina sorumlusuna iletilir.

h) (ğ) bendi uyarınca ilgili idare tarafından hizmetten men edilen asansörün mührünün bozularak düzeltme işlemlerinin başlatılabilmesi için bina sorumlusunca ilgili idareye başvuru yapılır. Düzeltme işlemleri bina sorumlusu tarafından ilgili teknik düzenleme kapsamında asansör monte eden statüsüne haiz olan bir montaj firmasına yaptırılır. Bina sorumlusunca (ğ) bendi gereği il müdürlüğünce iletilen düzeltme faaliyetine ilişkin süreç yürütülür.

ı) Test ve muayene hizmetini gerçekleştiren onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından düzenlenen test ve muayene takip raporu neticesinde asansörün uygun veya düşük risk seviyesine getirildiğinin belirlenmesi durumunda, asansör kullanıma açılır. Bu durumda test ve muayene işlemlerine ilişkin masraflardan bina sorumlusu sorumlu tutulamaz.

(2) Düzeltici faaliyete yönelik işlemlerin bina sorumlusu tarafından yürütülmesi durumunda asansördeki uygunsuzlukların giderilmesi için yapılan masraflar bina sorumlusu tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumluya rücu edilebilir. Ayrıca, test ve muayene ile test ve muayene takip işlemlerine ilişkin masraflar onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından sorumluya fatura edilir.

(3) İl müdürlüğünce sorumlunun tespit edilememesi ve bina sorumlusunun, asansördeki uygunsuzluğa sebep olan sorumluyu belgelerle ispatlayamaması halinde, asansörde bulunan uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi bina sorumlusu tarafından sağlanır. Bu durumda test ve muayene ile test ve muayene takip işlemlerine ilişkin masraflardan bina sorumlusu sorumlu tutulamaz.

(4) Sorumlu hakkında, tespit edilen uygunsuzluk türüne göre Kanunun 20 nci maddesinde düzenlenen idari para cezası uygulanır.

(5) Uygunsuzluğu gidereceğine dair taahhütte bulunmayan ya da taahhütte bulunmasına rağmen uygunsuzluğu gidermeyen sorumlu hakkında Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen idari para cezası uygulanır.

(6) Ciddi risk taşıdığı tespit edilen asansör güvenlik aksamının monte edildiği asansörler;

a) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği kapsamında ciddi risk taşıdığı tespit edilen asansör güvenlik aksamının imalatçısı veya ithalatçısı asansör monte edenleri, asansöre monte edilen asansör güvenlik aksamının ciddi risk taşıdığına ilişkin bilgilendirir.

b) Asansör monte eden ciddi risk taşıdığı tespit edilen aksamdan kaynaklanan uygunsuzluğu bildiği durumlarda uygunsuzluğun giderilmesi için gerekli düzeltici önlemleri ivedilikle alır.

c) Asansör monte edenin, ciddi risk taşıdığı tespit edilen asansör güvenlik aksamından kaynaklanan uygunsuzluğu bildiği halde gidermediğine ilişkin il müdürlüğüne bildirimde bulunulması durumunda, ciddi risk taşıdığı tespit edilen güvenlik aksamının monte edildiği ve bu Yönetmelik kapsamında bulunan asansöre test ve muayene hizmeti alınmaksızın ciddi risk tespitinde bulunulur. Bu durumda, asansör monte eden tarafından uygunsuzluğa esas düzeltme faaliyeti gerçekleştirilir.

ç) (c) bendi kapsamında PGD başlatılması durumunda test ve muayene hizmeti alınmaksızın asansöre yönelik bu madde kapsamında gerekli iş ve işlemler yürütülür. Ancak uygunsuzluğa esas düzeltme faaliyetinin gerçekleştirildiğine ilişkin bu maddenin birinci fıkrasının (g) ve (ı) bentlerinde düzenlenen takip raporu talep edilmez.

Şekli uygunsuzluk

MADDE 12- (1) Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)’nin 43 üncü maddesinde belirtilen şekli uygunsuzlukların herhangi birinin tespit edilmesi durumunda, il müdürlüğü bu uygunsuzlukları risk değerlendirmeye tabi tutar.

(2) Yapılan değerlendirme sonucunda, şekli uygunsuzluğun düşük risk taşıdığının tespit edilmesi durumunda 9 uncu madde hükümleri uygulanır. Ancak, bina sorumlusunun düşük risk taşıyan şekli uygunsuzlukları giderme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

(3) Yapılan değerlendirme sonucunda, şekli uygunsuzluğun orta risk taşıdığının tespit edilmesi durumunda 10 uncu, ciddi risk taşıdığının tespit edilmesi durumunda 11 inci madde hükümleri uygulanır.

Uygunluk işareti ve belgelerinde usulsüzlük

MADDE 13- (1) Asansöre ilişkin teknik düzenlemenin gerektirdiği her türlü uygunluk işareti ve belgesinin, test raporlarının ve diğer belgelerin gerçeğe aykırı şekilde düzenlenmesi, kullanılması, tahrif veya taklit edilmesi durumunda Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen idari para cezası uygulanır.

İhbar ve şikâyetin değerlendirilmesi

MADDE 14- (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına intikal eden ihbar veya şikâyetler PGD amacıyla kullanılabilir.

(2) Asansöre ilişkin ihbar veya şikâyetin, Bakanlık ya da il müdürlüğüne ulaşmasından sonra ihbar veya şikâyet sahibinin başvurusunu geri alması durumunda PGD yapılıp yapılmayacağına il müdürlüğünce karar verilir.

(3) İhbara veya şikâyete konu asansörün konumunu belirten açık adres bilgisinin bulunamaması durumunda, il müdürlüğünce asansörün açık adresi talep edilir ve gelen bilgilerin yeterli bulunması şartıyla PGD süreci başlatılır.

(4) İhbar veya şikâyete ilişkin başvurunun birden fazla asansöre konu olması durumunda, söz konusu asansörlere yönelik aylık bakım faaliyeti, ilk periyodik kontrol/periyodik kontrol süreci, şikâyetin içeriği gibi hususlar göz önünde bulundurularak il müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunda PGD’ye tabi tutulacak asansör sayısı belirlenebilir. Ancak, PGD’ye tabi tutulmayacak asansörler için güvenlik önlemlerinin sağlanması esastır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Önlemler ve idari yaptırımların uygulanmasında yetki

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında, Kanunda veya 1705 sayılı Kanunda belirtilen idari para cezaları uygulanır.

(2) Kanun kapsamında uygulanacak idari para cezası kararları;

a) Denetimin Genel Müdürlük personeli tarafından yapılması halinde sorumluluk alanı çerçevesinde Bakan Yardımcısı,

b) Denetimin sadece il müdürlüğü personeli tarafından veya Genel Müdürlük personeli ile il müdürlüğü personelinin birlikte katılımıyla yapılması halinde asansörün monte edildiği yerdeki il müdürü tarafından

verilir.

(3) Asansörün hizmetten men edilmesine ilişkin karar asansörün monte edildiği yerdeki il müdürü tarafından alınır. Bu karar uygulanması amacıyla resmi yazıyla ilgili idareye bildirilir.

(4) 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca uygulanması gereken idari yaptırım kararı mahalli mülki amir tarafından verilir. İdari yaptırım kararı denetimi gerçekleştiren il müdürlüğü tarafından uygulanır.

(5) Yapıdan kaynaklanan uygunsuzlukların belirlenmesi durumunda, söz konusu uygunsuzluklar yapıda fenni sorumluluğu üstlenmiş bulunan yapı denetim firmasının incelenmesi amacıyla il müdürlüğünce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bildirilir.

(6) Test ve muayeneye tabi tutulmasına karar verilen asansöre müdahale edilemez. Asansöre müdahale edilmesi durumunda, 7 nci maddenin birinci fıkrası gereğince bildirim yapılanlardan, asansöre müdahale eden veya müdahale edilmesine yönelik kusuru bulunan taraflara 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanır.

(7) Asansörü ilgili idareye tescil ettiren asansör monte eden ile söz konusu asansörün montajını tamamlayan gerçek veya tüzel kişinin farklı olduğunun tespit edilmesi durumunda her birine ayrı ayrı olmak üzere Kanunda öngörülen idari para cezası uygulanır.

(8) 7 nci maddenin beşinci fıkrasına göre asansör monte edenin veya asansör monte edenin yetkili servisinin test ve muayeneye iştirak etmemesi durumunda asansör monte edene 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanır.

(9) Asansörün kullandırılmamasına ilişkin bildirimde bulunulmasına rağmen asansörü kullandıran bina sorumlusuna 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanır.

Onaylanmış kuruluşlara bildirim

MADDE 16- (1) Bakanlık ya da İl Müdürlüğü yıl içerisinde gerçekleştirilen PGD sonuçlarını değerlendirerek gerekli görmesi halinde asansör monte edene ait bilgileri ilgili onaylanmış kuruluşa bildirir ve asansör monte eden hakkında ilgili mevzuat şartlarını taşıyıp taşımadığı hususunda yeniden değerlendirme yapılmasını talep edebilir.

(2) Birinci fıkrada talep edilen yeniden değerlendirmenin sonucu, ilgili onaylanmış kuruluş tarafından talebi gerçekleştirene bildirilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18- (1) 16/10/2020 tarihli ve 31276 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğine yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış kabul edilir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce PGD faaliyeti başlamış ancak neticelendirilmemiş asansöre ilişkin işlemler, 18 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri kapsamında yürütülür. Ancak, idari yaptırım kararlarını uygulama yetkisi bu Yönetmelik ile yetkili bulunanlardadır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.