10 Mart 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31774

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“çççç) Trijenerasyon: Elektrik üretimi, ısıtma ve soğutma işlemlerinin eşzamanlı olarak birlikte yapıldığı enerji üretim tesislerini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “kojenerasyon” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve trijenerasyon” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Üretim lisansı alındıktan sonra” ibaresi “Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesislerinde üretim lisansı alındıktan sonra” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Önlisans başvurusu kapsamında kurulması planlanan elektrik üretim tesisinde, üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi de kurulmak istenmesi hâlinde, elektrik depolama ünitesinin gerekli teknik kriterlere uygunluğu hakkında TEİAŞ’tan görüş istenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Üretim tesisine ilişkin ön proje veya kat’i proje onayının alınması.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin on üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Söz konusu elektrik depolama ünitesinin gerekli teknik kriterlere uygunluğu hakkında TEİAŞ’tan görüş alınması,”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin altıncı fıkrasının (d) bendinde yer alan “yerli kömüre dayalı veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “mekanik gücü 100 MW’ı aşan” ibaresi eklenmiştir.

“ç) Tedarik lisansı başvurusunda bulunan tüzel kişiler, lisanslarına müstakil elektrik depolama tesisi de eklemek istemeleri halinde birinci fıkrada belirtilen şekilde Kuruma başvuruda bulunur. Bu kapsamda başvuruda bulunulması halinde, söz konusu müstakil elektrik depolama tesisinin sisteme bağlantısı ve sistem kullanımı hakkında 15 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. Bu kapsamdaki tesis için sermaye yeterliliği ile teminat yükümlülüğü aranmaz. Talebin Kurul tarafından uygun bulunması halinde, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın Kurul kararında belirlenen süre içerisinde Kuruma sunulması hâlinde ilgili ana hizmet birimi tarafından depolama tesisine ilişkin bilgiler tedarik lisansına dercedilir

“d) Müstakil elektrik depolama tesisi kurulmak amacıyla yapılan tedarik lisansı başvurularında depolama tesisinin gerekli teknik kriterlere uygunluğu hakkında TEİAŞ’tan görüş istenir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin on sekizinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Üretim lisansına konu üretim tesisi sahasının değiştirilmek istenmesi ve bu durumun mücbir sebepler veya Kurul tarafından uygun bulunan haller kapsamında olduğunun tespiti durumunda, talep edilen değişikliğin üçüncü kişilere ilişkin hak ihlaline yol açmaması, bağlantı noktasının veya bağlantı bölgesinin değişmemesi ve hidrolik kaynaklara dayalı tesisler için DSİ’nin uygun görüşünün alınması, rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı tesisler için Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmenin uygun bulunması hallerinde, söz konusu lisansta gerekli tadiller yapılabilir. Başvuruya konu proje sahasının tamamının mülkiyetinin ilgili tüzel kişiye ait olduğu sahalar ile kaynak olarak belediye atıklarının kullanılacağı projelere ilişkin tesis sahasının ilgili belediyenin mülkiyetinde olduğu ve santral sahası olarak belediye atıklarının kullanım haklarına sahip tüzel kişiye tahsis edildiği santral sahaları için duyuru yapılmaz. Santral sahasının bir bölümünün aynı sahada kalması, toplam santral sahası büyüklüğünün değişmemesi, tadil talebine ilişkin gerekçenin Kurul tarafından mücbir sebep kapsamında olduğunun tespiti ve söz konusu tesisin kısmen veya tamamen işletmede olması kaydıyla, rüzgâr enerjisine dayalı tesisler için teknik değerlendirme şartı aranmaz. Ancak santral sahasında meydana gelen değişiklik için kesişme/çakışma ve komşu sahalardaki türbinlerin etkileşim durumuna ilişkin olarak Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün görüşü alınır.”

“d) Söz konusu elektrik depolama ünitesinin gerekli teknik kriterlere uygunluğu hakkında TEİAŞ’tan görüş alınması,”

“(20) Mevcut tedarik lisansına müstakil elektrik depolama tesisi eklenmesi kapsamında yapılan lisans tadil başvurularında depolama tesisinin gerekli teknik kriterlere uygunluğu hakkında TEİAŞ’tan görüş istenir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Lisans sahibi tüzel kişinin iflasının veya icra takibi sonucu üretim tesisinin satışının kesinleşmiş olduğunun tespit edilmesi, lisans sahibinin talebi veya lisans verilmesine esas şartların kaybedilmesi hâllerinde ise Kurul kararıyla,”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Üretim tesisinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “lisansa dercedilen tesis toplam kurulu gücünün” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan “geçici” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“e) Rüzgâr enerjisine dayalı üretim lisansı sahibi tüzel kişiler; kriz, gerginlik ve harp durumlarında Milli Savunma Bakanlığı ve/veya İçişleri Bakanlığı ve/veya MİT Başkanlığı tarafından talep edildiğinde; Milli Savunma Bakanlığı ve/veya İçişleri Bakanlığı ve/veya MİT Başkanlığının sorumluluğunda işletilen sistemler ile Haberleşme, Seyrüsefer ve Radar Sistemlerine etkisi olduğu tespit edilen rüzgâr türbinlerine ilişkin talep edilen tedbirleri yerine getirmek,”

“h) Kabulü yapılarak işletmeye geçen biyokütleye dayalı elektrik üretim tesislerine ilişkin lisans sahibi tüzel kişiler, 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınması gereken belgeyi kabul tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde Kuruma sunmak,

ı) Lisans verilmesine esas olan gerekli izin, onay, ruhsat ve benzerlerinin geri alınması, kaldırılması, sonlandırılması, yürütmesinin durdurulması veya iptal edilmesi durumlarını en geç bir ay içerisinde Kuruma bildirmek,”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Dağıtım şirketi ile dağıtım şirketiyle aynı kontrol ilişkisine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “tedarik,” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Dağıtım şirketinin genel müdür ve genel müdür yardımcısı unvanları ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst makamlarda imza yetkisini haiz diğer yöneticiler, aynı ortaklık yapısına sahip diğer elektrik dağıtım şirketleri dışında, elektrik piyasasına, elektrik piyasası ile ilgili hizmet veren diğer şirketlerde eş zamanlı olarak görev alamaz.

(7) Dağıtım şirketinin lisansına kayıtlı olan bildirim adresi, faaliyette bulunduğu dağıtım bölgesi dışında bir yer olamaz.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(9) Görevli tedarik şirketi ile görevli tedarik şirketiyle aynı kontrol ilişkisine sahip tedarik lisansı sahibi tüzel kişilerin yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcısı unvanları ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst makamlarda imza yetkisini haiz diğer yöneticilerin farklı kişilerden oluşturulması zorunludur.

(10) Görevli tedarik şirketinin genel müdür ve genel müdür yardımcısı unvanları ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst makamlarda imza yetkisini haiz diğer yöneticiler, aynı ortaklık yapısına sahip diğer görevli tedarik şirketleri dışında, elektrik piyasasına, elektrik piyasası ile ilgili hizmet veren diğer şirketlerde eş zamanlı olarak görev alamaz.

(11) Görevli tedarik şirketi, lisans kapsamında tarifesi düzenlemeye tabi faaliyetleri başta olmak üzere, faaliyetleri için ana şirket dahil, diğer şirketlerden ayrı bir internet sitesi kurmak ve işletmek ile yükümlüdür.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “ilk geçici kabulünün yapıldığı tarihten” ibaresi “kısmen veya tamamen kabulünün yapıldığı ilk tarihten” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ilk geçici” ibaresi “kısmen veya tamamen” şeklinde değiştirilmiştir.

“(3) Önlisans ve lisans alma, lisans yenileme, önlisans ve lisans sureti çıkartma ile önlisans ve lisans tadili bedelleri peşin olarak ödenir. Aynı dilekçeyle veya elektronik ortamda aynı gün yapılan başvurularda farklı konuların bulunması halinde, söz konusu başvuru kapsamında Kurul ve ilgili ana hizmet birimi tarafından ayrı ayrı sonuçlandırılacak tadiller için ayrı tadil bedelleri alınır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Tüketicilere yönelik çağrı hizmetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tahsilat işlemleri” ibaresi eklenmiş ve aynı bentte yer alan “tüketici” ibaresi “kullanıcı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Üretim lisansı” ibaresi “Tarifesi düzenlemeye tabi olmayan lisans” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) İzin verildiği tarihten itibaren altı aydan az olmamak üzere Kurul tarafından belirlenen süre içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme ve bölünme işlemlerine devam olunamaz.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Dağıtım lisansı sahibinin hak ve yükümlülükleri ile tedarik lisansı sahibinin hak ve yükümlülükleri

GEÇİCİ MADDE 33- (1) Bu Yönetmeliğin, 33 üncü maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları ile 34 üncü maddesinin dokuzuncu, onuncu ve on birinci fıkralarında yer alan düzenlemelere aykırı olan hususlar için 1/7/2022 tarihine kadar gerekli işlemler yapılır.

Çevre izin ve lisans belgeleri

GEÇİCİ MADDE 34- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kabulü yapılarak kısmen veya tamamen işletmeye geçen biyokütleye dayalı elektrik üretim tesislerine ilişkin lisans sahibi tüzel kişiler, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınması gereken belgeyi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yirmi dört ay içerisinde Kuruma sunmak zorundadır.”

MADDE 18- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.