9 Mart 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31773

YÖNETMELİK

Çankırı Karatekin Üniversitesinden:

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/4/2013 tarihli ve 28609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yaz döneminde eğitim-öğretim süresi beş haftadır. Kayıt ve yarıyıl/yıl sonu sınavları bu sürenin dışındadır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yaz döneminde ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Bir öğrenci, yaz döneminde toplam 21 AKTS kredi yükünü aşmamak üzere en fazla üç ders alabilir.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü yürütür.