7 Mart 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31771

YÖNETMELİK

İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 22/1/2013 tarihli ve 28536 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“m) Değişim programı: Yurt içi veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile Üniversite arasında düzenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin kısa süreli olarak diğer kurumda eğitim görmelerini ve bir kurumdan alınan derslerin diğer yükseköğretim kurumunda eşdeğer olarak kabul edilebilmesini öngören programı,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Değişim programları ve özel öğrenciler

MADDE 7- (1) Özel öğrenciler, Üniversitede herhangi bir ön lisans ya da lisans programına kayıtlı olmayan, yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup sınırlı sayıda derse kaydolarak bu derslerin gereklerini yerine getirmeleri beklenen öğrencilerdir.

(2) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili yabancı dil olan programlardan ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin Senato tarafından belirlenen yeterlilik koşullarını sağladığını belgelemesi gerekir.

(3) Özel öğrencilerin ön lisans ve lisans düzeyindeki derslere kabulü bölüm başkanı ve/veya dekan/yüksekokul müdürünün önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(4) Özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kredileri, not dönüşümleri gibi hususlar ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. Özel öğrenciliğe ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(5) Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan alınan ders veya uygulamaların kredileri, not dönüşümleri gibi hususlar ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. Öğrenci değişimine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(6) Özel öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.  Ancak, diğer hususlarda Üniversite öğrencilerinin tabi olduğu mevzuat hükümlerine uymaları gerekir. Bu öğrencilere, talep etmeleri durumunda kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Bu belge, diploma yerine geçmez veya akademik bir dereceyi göstermez.

(7) Özel öğrenciler, Üniversite tarafından belirlenen ücreti öderler.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Azami öğrenim süresi içinde, bütün derslerinden başarılı olduğu halde sadece zorunlu stajını tamamlamadığı için mezun olamayan öğrenci, derslerini tamamladığı dönemi takip eden ilk dönemde staj için öğretim ücreti ödemez. Bu durumda olan öğrenciler,  derslerini tamamladığı dönemi takip eden ilk dönemde de stajını tamamlayamazsa kalan stajlarının kaç hafta olduğuna bakılmaksızın bir önceki yıl ön lisans ve lisans programları yaz öğretimi için Mütevelli Heyet tarafından belirlenen IEU kredi saat ücreti üzerinden 3 IEU kredilik ücreti öderler. Üniversite tarafından belirlenen ilgili yönerge hükümleri kapsamında bursları/indirimleri olan öğrencilerin, burs ve indirim oranları staj ücreti hesabında dikkate alınır.

(8) Normal öğrenim süresini aşan öğrencilerden mezun olması için stajı kalıp kalmadığına bakılmaksızın başarısız olduğu veya almadığı tek dersi kalanlar, bir önceki yıl ön lisans ve lisans programları yaz öğretimi için Mütevelli Heyet tarafından belirlenen IEU kredi saat ücreti üzerinden dersin IEU kredisi kadar ücret öderler. Üniversite tarafından belirlenen ilgili yönerge hükümleri kapsamında bursları/indirimleri olan öğrencilerin, burs ve indirim oranları tek ders ücreti hesabında dikkate alınır. Bu öğrencilerden staj için ilave ücret alınmaz.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin beşinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki dokuzuncu fıkra eklenmiş ve müteakip fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş; aynı maddenin mevcut on altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, mevcut on altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve müteakip fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(5) Bu Yönetmelikte belirtilen geçerli bir sebep olmaksızın öğrenciler azami öğrenim süreleri içinde öğrenimlerini tamamlamak zorundadır. Azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan ve mezun olmak için beş dersten fazla dersi kalan öğrencilere, bu Yönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, daha önce alıp başarısız oldukları dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda mezuniyeti için alması gereken ve/veya alıp başarısız olduğu ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar dersi kalan öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir. Bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız olarak başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kurulunun ilgili mevzuatı, usul ve esaslarında yer alan hükümler uygulanır.”

“(8) Ek süre/ek sınav/sınırsız sınav hakkı bulunanlar, dönem ücretini ödeyerek dönem kayıtlarını yaptırmak zorundadır.  Stajı kalıp kalmadığına bakılmaksızın bu durumda olan öğrencilerden en fazla iki derse kayıtlanacak ya da en fazla iki adet dersten sınava girecek olanlar, bir önceki yıl ön lisans ve lisans programları yaz öğretimi için Mütevelli Heyet tarafından belirlenen IEU kredi saat ücreti üzerinden derslerin kredisi kadar ücret ödemekle yükümlüdürler. Bu durumda olan öğrencilerin Üniversite tarafından belirlenen ilgili yönerge hükümleri kapsamında aldıkları bursları ve indirimleri dikkate alınmaz.  Bu öğrencilerden staj için ilave ücret alınmaz.”

“(9) Azami öğrenim süresini tamamladığı halde mezuniyeti için sadece alması gereken ve/veya alıp başarısız olduğu zorunlu stajı kalan öğrenciler, kalan stajlarının kaç hafta olduğuna bakılmaksızın bir önceki yıl ön lisans ve lisans programları yaz öğretimi için Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kredi saat ücreti üzerinden 3 IEU kredilik ücreti öderler. Bu durumda olan öğrencilerin Üniversite tarafından belirlenen ilgili yönerge hükümleri kapsamında aldıkları bursları ve indirimleri dikkate alınmaz.”

“(17) Özel öğrencilik imkânından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır. Bu süre, öğrencinin talebi ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uzatılabilir:

a) Öğrencinin, yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet edilen ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan hastalığın ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması.

b) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin üniversite yönetim kurulunun teklifinin olması.”

“(18) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dahildir.

(19) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler, özel öğrencilik imkânından en fazla iki dönem yararlanabilir.

(20) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

 “(4) Üniversiteye yeni kayıt olan öğrencilerden veya Üniversiteye devam eden öğrencilerden kayıt sildirme başvurusunu akademik takvimde ilan edilen derslerin başlangıç tarihine kadar yapanlara, ödedikleri öğrenim ücreti üzerinden yıllık öğrenim bedelinin %15’i kesilerek kalan miktar iade edilir. Derslerin başlangıç tarihinden sonra kayıt sildirme başvurusunu yapan öğrencilerin ise ödemiş oldukları ücretler iade edilmez.

(5) Bu maddenin uygulanmasında kayıt sildirme başvurusunun yapıldığı tarih esas alınır. Kayıt sildirme hali için belirlenmiş olan ödeme yükümlülüklerinden fazla ödeme yapmış olanlara, ödeme yükümlülüğünde oldukları meblağ mahsup edildikten sonra kalan kısım yazılı talepleri üzerine iade edilir.”

“(6) Başka bir üniversiteye yatay geçiş yoluyla kayıt olan öğrencilerin ilgili dönem için ödedikleri öğrenim ücretinin tamamı iade edilir.

(7) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler uzaklaştırma cezası aldıkları döneme/dönemlere ait öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Bu öğrencilere herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 46- (1) Ölçme-değerlendirmede esas alınan sınav kağıdı, ödev, proje, film, tasarım, laboratuvar ve staj raporu gibi evraklar ile yapıtlar, son işlem gördükleri tarihten itibaren Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planına uygun olarak saklanır.”

MADDE 8- Bu Yönetmeliğin;

a) 3 üncü maddesi ile değiştirilen 10 uncu maddenin yedinci ve sekizinci fıkraları ile 4 üncü maddesi ile değiştirilen 30 uncu maddenin sekizinci fıkrası, on yedinci fıkra olarak değiştirilen mevcut on altıncı fıkrası ve aynı maddeye eklenen dokuzuncu, on sekizinci ve on dokuzuncu fıkraları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz dönemi başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 5 inci maddesi ile değiştirilen 34 üncü maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.