6 Mart 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31770

YÖNETMELİK

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 25/11/2018 tarihli ve 30606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gedik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Yurt içi veya yurt dışından gelen İngilizce, Arapça ve Almanca öğrenmek isteyen Türk ve yabancı uyruklu öğrencilere bu dilleri öğretmek.

c) Dil öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek Türkçenin dışında birinci fıkrada yer alan yabancı dillerin etkin, verimli, yenilikçi ve çağdaş bir ortamda öğrenilmesini sağlamak.

ç) Türkçe öğretiminin yanı sıra, alan uzmanlarının Türk dili, tarihi ve kültürü ile ilgili gerçekleştireceği araştırma, uygulama, yayım etkinlikleri için ve diğer dillerin öğrenilmesi konusunda (tarih ve kültür dahil) da etkin bir zemin oluşturmak ve bu alanlarda gerçekleştirilecek her türlü faaliyette bulunmak.

d) Üretmeye odaklanan, araştırma ve uygulamaya yönelen bir yapılanmaya sahip olmak.”

“e) Türk topluluklarının, farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserlerini ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İngilizce, Arapça veya Almanca dillerini ikinci dil olarak öğrenmek isteyenlere ilgili mevzuat kapsamında seviye belirleme sınavları yapmak, bunların sonucuna göre öğrencilere öğretim programları düzenlemek ve sertifika vermek.

c) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik programlar düzenlemek; Türkiye dışındaki ülkelerde çalışmalarını sürdüren Türkoloji (Türk Dili ve Edebiyatı) bölümlerinin Türkçe hazırlık sınıflarına hazırlık eğitimi vermek.

ç) Talep halinde, ilgili mevzuatı kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşların personeline yazışma ve konuşma eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile belgelemek.

d) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmek ve Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenlemek.

e) Türkiye’ye gelemeyen ancak Türkçe öğrenmek isteyen ilgililere uzaktan eğitim vermek suretiyle (internet ve benzeri yollarla) Türkiye Türkçesi öğretmek.

f) Yurt dışında yaşayan ve/veya Türkiye’ye dönen Türk çocuklarına ve yetişkinlere Türkçe öğretmek.

g) Türk dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş kolları üzerine araştırmalar yapmak, projeler üretmek.

ğ) Türk dilinin halen konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer merkezlerle iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak.

h) Türk dilinin öğretimi ile ilgili dil bilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları uygulamak.

ı) Türk dilinin kollarından birini konuşan ülkelerin bilim insanları ile ortak iletişim dili konusunu tartışmak.

i) Türk dilinin bütün kollarının öğrenilmesine yönelik programlar düzenlemek.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.