6 Mart 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31770

YÖNETMELİK

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde, 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına ya da Senato tarafından kabul edilen ALES puanına karşılık gösterilen GRE ya da GMAT puanına sahip olmaları gerekir. Ancak, konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 55 ALES puanı değerlendirmeye alınır ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.”

“(3) Yüksek lisans programlarına mülakat sınavları sonucuna göre öğrenci kabul edilebilir. Değerlendirmenin bu şekilde yapıldığı durumlarda ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si ve mülakatın %30’unun toplamı sonucu oluşan puanlara göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Mülakat sınavları, başvuru tarihleri süresince ilgili anabilim dalı başkanlığında kurulacak üç asıl, en fazla iki yedek üyeden oluşan komisyon tarafından yapılır. İlgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.”

“(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans genel not ortalamasına göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Eşit puana sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde mezuniyet tarihi yeni olan aday, eşitliğin devam etmesi halinde ise başvuru tarihi önce olan aday tercih edilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Danışman değişikliği öğrencinin veya danışmanın yazılı başvurusu ile danışmanın, enstitü anabilim/anasanat dalı/program başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir. Ancak; tez danışmanının herhangi bir nedenle Üniversitedeki görevinden ayrılması veya altı ay ya da daha uzun süreli il dışı görevlendirilmesi durumunda, enstitü anabilim/anasanat dalı/program başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yerine yeni bir danışman atanabilir. Önceki danışman, enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde, ikinci danışman olarak devam edebilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite kadrosu dışından olmak üzere üç veya beş asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Yedek üyelerden de birinin Üniversite kadrosu dışından olması gerekir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 55 ALES puanı değerlendirmeye alınır ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.”

“(3) Doktora programlarına öğrenci kabulünde mülakat veya bilim sınavı yapılabilir. Değerlendirmenin bu şekilde yapıldığı durumlarda, ALES puanının %50’si, lisans/yüksek lisans genel not ortalamasının %20’si ve mülakat veya bilim sınavı sonucunun %30’u dikkate alınarak hesaplanan puana göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Mülakat veya bilim sınavları, başvuru tarihleri süresince ilgili anabilim dalı başkanlığında kurulacak üç asıl, en fazla iki yedek üyeden oluşan komisyon tarafından yapılır. İlgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla doktora programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “atanır” ibaresi “atanabilir” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınav aşamalarında her bir jüri üyesi, öğrencinin başarı notunu 100 tam puan üzerinden değerlendirir. Başarı notu 70 puan ve üzeridir. Sınav jürileri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki nihaî başarı durumunu değerlendirirken her bir jüri üyesinin verdiği notları ayrı ayrı dikkate alarak, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca danışman vasıtasıyla yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Yazılı sınav 120 dakikadan daha kısa sürede yapılamaz. Yazılı ve sözlü sınavlar tutanakla kayıt altına alınır. Yeterlik sınavı sonucu, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca danışman vasıtasıyla yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “atanır” ibaresi “atanabilir” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yatay geçiş için başvuracak adayların genel ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve kayıtlı bulunduğu yükseköğretim kurumunda azami öğrenim süresini tamamlamamış olması gerekir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36- (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabulü, Senato tarafından belirlenen İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge esaslarına göre yürütülür.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Üniversite, tezli yüksek lisans ve doktora düzeyindeki her bir diploma programında öğrenim gören öğrencilerden; ilgili programın en az yüzde on beşi kadar öğrenciyi, söz konusu programın öğrenim süresi boyunca ücretsiz okutmakla yükümlüdür. Bu öğrencilerden eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin herhangi bir ücret talep edilmez. Bu öğrencilerin belirlenmesinde tezli yüksek lisans, doktora ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlardaki programa kabulde kullanılan ölçme ve değerlendirme notu dikkate alınır. Belirlenen sayının küsuratlı olması halinde virgülden sonraki sayı beş ve beşten büyükse bir üst sayıya tamamlanır, küçükse dikkate alınmaz.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarda kayıtlı öğrencilerden ders planlarına göre ders yüklerini tamamlayamayan veya aldıkları derslerden başarısız olan öğrenciler bir yarıyılda en fazla 46 AKTS kredilik ders alabilir. Tezsiz yüksek lisans programlarda iki yarıyılda öğrenimini tamamlamak isteyen öğrenciler ikinci yarıyıllarında 46 AKTS’ye ek olarak dönem projesine kaydolabilirler.”

MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.