2 Mart 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31766

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FAS KRALLIĞI ARASINDAKİ SERBEST

TİCARET ANLAŞMASINI TADİL EDEN ANLAŞMANIN

NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7372                                                                                                         Kabul Tarihi: 22/2/2022

MADDE 1- (1) 24 Ağustos 2020 tarihinde Rabat’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşma”nın “Notalar”la birlikte onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

1/3/2022