2 Mart 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31766

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA

VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (VII-128.7)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(VII-128.7.e)

 

MADDE 1- 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’in geçici 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10- (1) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası ve geçici 5 inci maddenin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarında yardımcı sıfatıyla üç yıllık çalışma süresini dolduran, ancak bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla lisans almaya hak kazanamayanlar en fazla 31/1/2024 tarihine kadar yardımcı sıfatıyla çalışabilirler.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.