2 Mart 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31766

YÖNETMELİK

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

ç) Rektör: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İletişim ve bilişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitimle yapılan ön lisans, lisans ve lisansüstü programları, kursları, seminerleri, konferansları ve hayat boyu öğrenme kapsamında değerlendirilebilecek her türlü programın düzenlenmesine destek vermek.

b) Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları gerçekleştirmek.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında her türlü bilimsel çalışmaların geliştirilmesine katkı sağlamak, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek, programlar önermek, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin öğrencilerine ve topluma, iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yoluyla sunduğu tüm dersler, kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri eğitim programlarını planlamak, uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek, uzaktan eğitime ilişkin tüm teknik alt yapı işlerinin yürütülmesini takip etmek, uzaktan eğitim konularına ilişkin olarak iletişim ve bilişim hizmeti sunan diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

b) Uzaktan eğitim ile ilgili bilimsel toplantılar ve sertifikalı eğitim programları düzenlemek, düzenlenen bu tür programlara iştirak etmek.

c) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezler ile iş birliği yapmak.

ç) Uzaktan eğitim konusunda uygulanmakta olan ilgili mevzuatı takip etmek, uygulamaları bu kapsamda güncellemek.

d) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak ve yayımlamak.

e) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları kapsamında bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari ve teknik uygulama esaslarını belirlemek, projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli, süresiz yayınlar yapmak.

f) Uzaktan eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan ilgili diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanında çalışmaları bulunan Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir ve görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından en çok üç kişi üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Görev süresi dolan veya dolmadan görevden ayrılan/alınan müdür yardımcılarının yerine aynı usul ile Rektör tarafından yeniden görevlendirme yapılır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdüre, görevi başında bulunmadığı zamanlarda belirlediği müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcılarının da bulunmadığı zamanlarda ise en kıdemli olandan başlamak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekâlet eder. Vekâletin kesintisiz altı aydan fazla sürmesi halinde yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak, bu Kurula ve Kurul toplantılarına başkanlık etmek, alınan kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

d) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak.

e) Üniversitenin akademik ve idari birimlerinde uzaktan eğitim yoluyla uygulanan programlar ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

f) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayını müteakip Rektörlüğe sunmak.

g) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporu ile bir sonraki yılın çalışma programı taslağını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Uzaktan eğitim altyapısının gerekli görüldüğünde güncellenmesi, yenilenmesi veya ilave teknolojilerin sisteme entegrasyonu hakkında rapor hazırlamak, Rektörlüğe öneriler sunmak.

h) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak Merkez adına; tüm taraflarla görüşmeler yapmak.

ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye dahil olmak üzere toplam en çok dokuz üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler aynı usul ile yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usul ile yeni üye görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde Üniversite içinden ve/veya dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler ancak bu kişiler oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak, planlamalar yapmak, çalışma usul ve esasları belirlemek.

b) Merkezde yürütülecek faaliyetlerle ilgili önerilerde bulunmak ve yapılan faaliyetleri denetlemek.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

ç) Müdürün, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili eğitim-öğretim, uygulama, araştırma, danışmanlık, yayın ve bilimsel toplantılar konularındaki tekliflerini değerlendirip karara bağlamak.

d) Merkeze gelen iş, proje ve iş birliği tekliflerini değerlendirmek.

e) Mevzuata ve Merkezin faaliyetlerine uygun iş birliği faaliyetlerine ilişkin teklifleri karara bağlamak.

f) Merkez için gerek duyulan alt çalışma grupları ve komisyonları kurmak üzere Rektöre teklifte bulunmak.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.