2 Mart 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31766

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 25/12/2016 tarihli ve 29929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine 40/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Elektronik ortamda sınav usulü

MADDE 40/B- (1) Enstitü bünyesinde yapılacak olan mülakatlar, yüksek lisans tez savunmaları, doktora/sanatta yeterlik sözlü sınavları, doktora tez önerisi savunmaları, tez izleme komitesi toplantıları, doktora/sanatta yeterlik tez savunmaları gibi sınavlar; mücbir sebeplerin varlığı halinde, Yükseköğretim Kurulunun düzenlemelerine uygun olarak sesli ve görüntülü olacak şekilde video konferans ve benzeri yöntemlerle elektronik ortamda yapılabilir.

(2) İlgili sınavların elektronik ortamda yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.