26 Şubat 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31762

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

DENETİMİ: 2022/6)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/17)

 

MADDE 1 ‒ 31/12/2021 tarihli ve 31706 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/6)’nin Ek-1’inde yer alan tablodaki 6812.91.00.00.00 GTİP numaralı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 2 ‒ Aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablodaki 6812.99.90.00.00 GTİP numaralı satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 ‒ Aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablodaki “6812.99.10.10.00”, “6812.99.10.90.00”, “6812.99.90.10.00”, “6812.99.90.20.00”, “6812.99.90.30.00”, “6812.99.90.90.00” GTİP numaralı satırlar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 ‒ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 ‒ Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2021

31706 (4. Mükerrer)