26 Şubat 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31762

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/1)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 – 24/12/2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1)’in 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Ek-1’deki tablodaki ürünlerin 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168 ila 171 inci maddeleri kapsamında serbest dolaşıma girmesi halinde bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablodaki 0703.20 GTP’li eşya satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya 0904.22.00.00.11 GTİP’li eşya satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan (1) numaralı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1)  19/12/2012 tarihli ve 2012/4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Yönetmeliği uyarınca usulüne uygun olarak düzenlenmiş, anılan Yönetmelikte belirtilen tüm unsurları taşıyan ve güncel bilgileri içeren beyan sahibine ait sicil tasdiknamesinin aslı veya noter onaylı örneği; ithalatçının, esnaf veya sanatkâr olması durumunda Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüğünce düzenlenen esnaf ve sanatkâr sicil tasdiknamesinin aslı veya noter onaylı örneği, gerçek kişi olması durumunda başvuru tarihi itibarıyla geçerli ve noter tasdikli imza beyanı aranır. (Beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekâletname aranır. Belgelerin mahiyetinde bir değişiklik olması ve/veya geçerlilik sürelerinin dolması durumunda noter tasdikli yeni bir belgenin ibraz edilmesi zorunludur.)”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/12/2021

31699