24 Şubat 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31760

KANUN

CIVAYA İLİŞKİN MİNAMATA SÖZLEŞMESİNİN BEYAN İLE BİRLİKTE

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 7360                                                                                                         Kabul Tarihi: 15/2/2022

MADDE 1 – (1) 24 Eylül 2014 tarihinde New York’ta imzalanan “Cıvaya İlişkin Minamata Sözleşmesi”nin beyan ile birlikte onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

23/2/2022