22 Şubat 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31758

YÖNETMELİK

Yıldız Teknik Üniversitesinden:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MARMARA ÜNİVERSİTESİ

VE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA SAĞLIK

BİYOTEKNOLOJİSİ MÜKEMMELİYET ORTAK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; koordinatör Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa iş birliği ile kurulan Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Biyoteknolojisi Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; koordinatör Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa iş birliği ile kurulan Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Biyoteknolojisi Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı, 7 nci ve ek 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Koordinatör Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesini,

c) Merkez: Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Biyoteknolojisi Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Ortak Üniversiteler: Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşayı,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, dünyada yapılan biyoteknolojik araştırmalar ve uygulamalar doğrultusunda; sağlık biyoteknolojisi ve ilgili alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde projeler hazırlamak; halk sağlığını korumak, tanı ve tedavide etkin ürünler geliştirmek, ülkemizin biyoteknoloji alanındaki uluslararası rekabet gücünü artırmak üzere araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak ve ilgili alanlarda nitelikli araştırmacılar yetiştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sağlık biyoteknolojisi alanında, ülkemizin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu çözümleri araştırmak, geliştirmek ve uygulamak.

b) Günümüz koşullarında ortaya çıkabilecek COVID-19 gibi beklenmedik hastalık durumlarında ürün odaklı çözümler geliştirmek ve uygulamak.

c) Nadir ve etkin tedavisi olmayanlar da dahil olmak üzere, hastalıklar ile ilgili araştırmalar yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, aşı ve ilaç geliştirmek.

ç) Biyoteknolojik yöntemler kullanılarak, tanı kitleri geliştirmek ve üretmek.

d) Aşı ve ilaçların klinik öncesi, klinik ve klinik sonrası çalışmalarını gerçekleştirmek ve etkinliklerini belirlemek.

e) Nano ve biyomalzemeler geliştirmek, üretmek ve kullanımını sağlamak.

f) İleri medikal teknolojiler alanında uygulama ve araştırma faaliyetleri yürütmek.

g) Kanser araştırmalarında kişiselleştirilmiş tanı ve tedavi yöntemleri geliştirmek.

ğ) Hastalıklardan korunma, tanı ve tadaviye yönelik olarak moleküler biyoloji ve genetik, biyoinformatik ve hesapsal biyoloji temelli çözümler ve ürünler geliştirmek.

h) Doku mühendisliği alanında yapılacak çalışmalarla klinik olarak başarılı olacak ürünler geliştirmek.

ı) Geliştirilen ürünlerin ticarileşme öncesi saha araştırmasını yapmak.

i) Yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla faaliyet alanlarında iş birliği yapmak.

j) Faaliyet alanlarıyla ilgili ulusal/uluslararası kongre, konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri bilimsel ve sosyal etkinlikler düzenlemek veya düzenlenen etkinliklere katılım sağlamak; faaliyet alanlarıyla ilgili bilimsel süreli yayınlar çıkarmak.

k) Merkez bünyesinde geliştirilen ürünler ve faaliyetlerle ilgili paydaşları ve toplumu bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Koordinatör Üniversite Rektörü tarafından Ortak Üniversitelerin öğretim elemanları arasından iki yıl süre ile görevlendirilir. Koordinatör Üniversite Rektörü gerekli görmesi halinde Müdürün görevine son verebilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, görevi başında olmadığı zaman, yardımcılarından birini vekil tayin eder. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla olamaz. Müdürün görevden alınması veya görev süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdür, Koordinatör Üniversite Rektörüne karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Merkezin amaç ve politikalarına uygun plan ve programları hazırlamak ve yürütmek.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin bütçe önerilerini ve personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri oluşturmak.

e) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Koordinatöre sunmak.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan her Ortak Üniversiteden bir öğretim elemanı, Koordinatör Üniversite Rektörü tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdürün olmadığı zamanlarda kendisine vekâlet verilen müdür yardımcısı, Merkezi temsil eder.

(3) Müdür yardımcıları, Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezi idare eder, Müdürün vereceği görevleri yapar.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Müdürün teklifi üzerine Koordinatör Üniversite Rektörü tarafından görevlendirilen her Ortak Üniversiteden iki öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla kendi üniversitesi dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu yılda en az altı kez olağan olarak toplanır. Gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü de toplanabilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının en az yarıdan bir fazla üyesi ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kararı belirleyicidir.

(5) İzinsiz ve mazeretsiz üst üste üç kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üyeliği düşen üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle görevlendirme yapılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Koordinatör Üniversite Rektörüne sunmak.

c) Danışma Kurulundan gelen önerileri değerlendirmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmalara ilişkin ilke ve esasları belirlemek.

d) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili yapılan her türlü iş ve işlemleri takip etmek.

e) Merkez tarafından verilecek hizmetlerin bedelini tespit etmek.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli olan kişiler arasından Koordinatör Üniversite dışındaki her Ortak Üniversitenin önerisi üzerine Koordinatör Üniversite Rektörü tarafından görevlendirilen altışar üye ve Koordinatör Üniversite Rektörü tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam on dokuz üyeden oluşur.

(2) Her Ortak Üniversitenin Rektörü tarafından önerilen altı üyeden en az ikisi, Ortak Üniversitelerin dışından ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları olan diğer üniversiteler ile kamu ve özel sektör çalışanlarından veya Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları olan emekli kişilerden oluşur.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla kendi Üniversitesi dışında görevlendirilen üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(4) Danışma Kurulunu oluşturacak üyelerin faaliyet alanları arasında dengeli dağılım gözetilir, gerektiğinde Ortak Üniversitelerin Rektörleri uluslararası araştırmacıları kurul üyesi olarak önerebilirler.

(5) Danışma Kurulu, olağan olarak yılda en az bir kez toplanır. Gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü de toplanabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili genel politika ve çalışmalar hakkında görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Fikri ve sınai mülkiyet hakları

MADDE 15 – (1) Merkez bünyesinde yürütülen çalışmalarda oluşabilecek tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları hakkında 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Emredici hükümler saklı kalmak şartıyla fikri ve sınai mülkiyet haklarının Ortak Üniversiteler arasında ve Ortak Üniversiteler ile eser ve buluş sahipleri arasındaki paylaşımı; ortaklık protokolü hükümleri çerçevesinde yapılacak sözleşme ile belirlenir.

(2) Merkez bünyesinde yürütülecek olan ortak projelerde; Ortak Üniversitelerden herhangi biri tarafından sözleşme öncesi edinilmiş, patenti, fikri mülkiyeti alınmış veya başvuru sürecindeki ürünler ile bunlara ilişkin, teknik bilgi ve beceriler ortak projelerde kullanılabilir ancak tüm hakları ilgili Ortak Üniversiteye aittir.

Gelirlerin paylaşımı

MADDE 16 – (1) Merkez kapsamında yürütülecek her türlü projeden elde edilecek gelirlerin paylaşımı konusunda Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlar, Ortak Üniversitelerin Yönetim Kurulu kararlarına bağlı olarak işlerlik kazanır.

Harcamalar

MADDE 17 – (1) Merkezin ihtiyacı olan makine/ekipman/donanım/yazılım/sarf malzemesi ve hizmet alım işlemleri, Koordinatör Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ve Yönetim Kurulu koordinasyonu ile yürütülür.

Personel ihtiyacı

MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Koordinatör Üniversite Rektörü tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 19 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Koordinatör Üniversite Rektörüdür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörleri birlikte yürütür.