21 Şubat 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31757

YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Akademik danışman: Enstitüye kayıtlı öğrencinin ders seçimlerini ve mezuniyete kadar tüm lisansüstü süreçlerini kontrolü ile görevlendirilen öğretim üyesini,

ç) Tez/proje danışmanı: Enstitüye kayıtlı öğrenciye akademik çalışmasına rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca görevlendirilen öğretim üyesini,

d) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu şeklinde sunulan çalışmayı,

e) Enstitü: İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

f) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan başkanı,

g) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ile Enstitüde programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ile Müdürün göstereceği altı aday arasından seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) GANO: Genel Akademik Not Ortalamasını,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) Müdür: Enstitü Müdürünü,

j) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

l) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

m) Sanat eseri raporu: Sanat dalında yüksek lisans öğrencilerinin tez yerine hazırlayacakları çalışmayı ve yazılı raporu,

n) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,

o) Seminer: Lisansüstü öğrencilerinin ders döneminde bir veya birkaç konunun derinlemesine incelenerek ve araştırma sonuçlarının öğrenci tarafından sözlü sunum yapılarak uygulanan bir dersi,

ö) Tez: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik tezi ve uygulamasını,

p) TÖMER: İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

r) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

t) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programlarının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.

(3) YÖK onayı ile öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Bu programların açılması ve yürütülmesinde YÖK tarafından belirlenen şartlar geçerlidir.

(4) Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı programlarda dersler, seminer ve tez savunma sınavları o dilde yapılır. Yüksek lisans tezi/projesi eğitim-öğretimin verildiği dilde ve tez yazım kurallarına uygun olarak yazılır.

Başvuru ve kabul

MADDE 5 – (1) Mezun durumda olan/olabilecek adaylar yüksek lisans programlarına başvurabilir.

(2) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için mezun durumda olan adayların, başvurduğu programın puan türünde Senato tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak üzere ALES veya YÖK tarafından ilan edilen ALES’e eşdeğer sınavların puanına sahip olmaları gerekir.

(3) Mezun olabilecek durumdaki adaylar programların başlangıç tarihine kadar mezuniyet belgelerini Enstitüye teslim etmek zorundadırlar.

(4) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının, güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın Enstitüdeki anabilim ve anasanat dalları programlarında ise yetenek sınavı puanının %50’den aşağı olmamak şartıyla Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği ölçütler çerçevesinde sıralama yapılır. Ancak konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz; ancak Enstitü Kurulu teklifi ve Senato kararıyla ALES koşulu istenebilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan 55’ten az olmamak kaydıyla Senato tarafından belirlenir.

(6) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. Adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.

(7) Türkçe tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil koşulu Enstitü Kurulu teklifi ve Senato kararıyla istenebilir.

(8) Yabancı dil ile eğitim yapılan yüksek lisans programlarında eğitimin yapıldığı dilde YDS/YÖKDİL ya da Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları geçerlidir. Sınav puanlaması ilgili yönergeye göre belirlenir.

(9) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri ''yaygın gelişimsel bozukluk'' (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

(10) Lisans öğrenimlerini yabancı dilde tamamlayan ve aynı eğitim dilinde yüksek lisans programlarına başvuru yapan adaylardan dil şartı aranmaz.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir kredi ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrenci alacağı derslerin en çok ikisini, lisans öğrenimi sırasında almamış olması kaydıyla, yüksek lisans derslerinin yanında ilave lisans derslerinden seçebilir.

(3) Üniversitenin farklı programlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki tanesi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile seçilebilir.

(4) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(5) Öğrenci, dönemsel AKTS’yi geçmemek kaydıyla en geç danışman atanmasını izleyen dönemin sonundan itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

Süre

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu içinden veya dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden atanabilir.

(4) Danışmanın talebi ve onayı ile Enstitü Yönetim Kurulu kararı sonucunda danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.

(5) Danışman başka bir yükseköğretim kurumuna atanması veya emekliye ayrılması durumunda başlamış olduğu danışmanlıklarına, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Araştırmada; anket/ölçek/skala, biyolojik materyal kullanımı, gözlemsel ve niteliksel çalışma, niceliksel araştırma ve müdahale olması durumunda etik kurul kararı aranır.

(3) Tezini tamamlayan öğrenci, danışmanından aldığı onay formunu tez savunma sınavına girmek üzere Enstitüye teslim eder.

(4) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(5) Onay formuna ve intihal raporuna istinaden Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tez jürisi atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(6) Tez jürisi belirlenen öğrenci, jüri üyelerine tez teslim tutanağı ile birlikte tezini teslim eder. Tutanağı Enstitüye iletir.

(7) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üye/üyeler katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak Enstitü Müdürlüğüne bildirirler.

(8) Tez savunması için tezin jüri üyelerine teslim tarihinden sonra en az 10 gün geçmesi gerekir. Tez savunmasının tarihi ve saati tez danışmanının koordinatörlüğünde belirlenir ve Enstitüye en geç bir hafta önceden bildirilir.

(9) Jüri üyeleri, kendilerine bildirilen tarihte tez danışmanının koordinatörlüğünde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Savunma tez çalışmasının savunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur. Tez savunması, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(10) Bir sanat alanında yüksek lisans yapan öğrencilerin ders, seminer ve uygulama çalışmalarını tamamladıktan sonra bir tez çalışması ya da tez çalışması yerine sanat eseri ve sanat eseri raporu hazırlamaları gerekir.

(11) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez savunmasını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(12) Tezi başarısız bulunarak reddedilen veya tez savunmasına makul mazereti olmaksızın girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(13) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre içerisinde tez savunmasına makul mazereti olmaksızın girmeyen veya bu savunma sonunda başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(14) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve aynı adlı veya Enstitü Yönetim Kurulunca uygun görülecek benzer bir tezsiz yüksek lisans programının Enstitü bünyesinde yer alması halinde; tezsiz yüksek lisans programının gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu durumda öğrenciye tezsiz yüksek lisans programının mezuniyet koşullarını sağlaması için bir dönem ek süre verilir.

Mezuniyet için yayın şartı

MADDE 10 – (1) Enstitü bünyesinde eğitim-öğretim yapılan tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin mezun olabilmeleri için Enstitüye tezin ilk teslimi ile birlikte, İstanbul Aydın Üniversitesi adresli, ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde bir makalesinin yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olması veya hakemli ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler kitabında tam metinli veya özeti yayımlanmış bildirisi olması zorunludur. Yayın şartı aranmayacak yüksek lisans programları ve yayın şartı yerine geçecek olan koşullar Senato tarafından belirlenir.

Diploma

MADDE 11 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş bir kopyasını, tez yayınlama izin formunu ve iki adet CD ortamında elektronik kopyasını (Pdf ve Word formatında, tez yayınlama ve izin formunda belirtilen tez referans numarası adı ile kayıt edilmiş olarak) tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(2) Birinci fıkrada yer alan koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Uluslararası öğrenciler için ise mezuniyet tarihi Enstitü Yönetim Kurulu karar tarihidir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(2) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Kurulu kararıyla Senato tarafından belirlenen esaslara göre yeterlik sınavı/uygulamaları aranabilir.

(5) Üniversitenin farklı programlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki tanesi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile seçilebilir.

(6) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

Süre

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 14 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora dereceli bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Danışman; ilgili anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyeleri, Enstitü anabilim/anasanat dalında bu nitelikte bir öğretim üyesi bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı durumda yakın programlarda görev yapan öğretim üyeleri veya ilgili anabilim/anasanat dalındaki doktora derecesine sahip öğretim görevlileri arasından belirlenir.

(3) Danışmanın herhangi bir nedene bağlı talebi, anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.

(4) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumuna atanması ve yer değiştirmesi veya emekliye ayrılması durumunda başlamış olan danışmanlıkları, süreç tamamlanıncaya kadar anabilim/anasanat dalının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla devam edebilir. Danışman değişikliği azami öğrenim süresini değiştirmez.

Diploma

MADDE 15 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Araştırmada; anket/ölçek/skala, biyolojik materyal kullanımı, gözlemsel ve niteliksel çalışma, niceliksel araştırma ve müdahale olması durumunda etik kurul kararı aranır.

(3) Dönem projesini tamamlayan öğrenci, danışmanından aldığı onay formuyla birlikte bir adet karton kapaklı dönem projesini ve/veya raporuyla bir adet CD ortamında elektronik kopyasını Enstitüye (Pdf ve Word formatında) teslim eder.

(4) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

Yüksek lisans programları arasında geçiş şartları

MADDE 16 ‒ (1) İlgili Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Enstitünün tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılabilir.

(2) Geçiş yapan öğrencinin ilk programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı program için öngörülen süreden sayılır.

(3) Tezli programlara geçmek için öğrencinin tezsiz programda bir yarıyıl öğrenim görmesi, tüm derslerinden başarılı olması ve 3.00 GANO sağlaması gereklidir.

(4) Tezli programlara geçişlerde alan dışından gelen tezsiz program öğrencileri için tezli program giriş şartları aranır. Öğrenciler danışmanın önerisiyle yüksek lisans derslerinin yanında lisans öğrenimi sırasında almamış olması kaydıyla yüksek lisans derslerinin yanında ilave lisans dersleri alabilirler. Bu dersler not döküm belgesinde gösterilir.

(5) Yüksek lisans programları arasında geçişlerde, önceki programında alınan dersler, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla geçiş yapılan programdaki derslerin yerine sayılabilir.

(6) Tezli programlara geçişlerde Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği ölçütler ve kontenjan çerçevesinde sıralama yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 17 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında doktora programları, yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak lisansüstü programlar şeklinde de düzenlenebilir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Üniversitenin farklı programlarında verilmekte olan derslerden ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört tanesi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile seçilebilir.

(5) Doktora programlarında Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan doktora derslerinden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(6) Doktora öğrencileri, danışmanın önerisiyle lisans ve/veya yüksek lisans dersleri alabilir. Lisans dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(7) Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı programlarda dersler, seminer, yeterlik sınavları ve tez savunma sınavları eğitim dilinde yapılır. Doktora tezi, eğitim-öğretimin verildiği dilde yazılır.

(8) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(9) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 18 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

c) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenen ALES puanına veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlara sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.

ç) Lisans derecesiyle doktora programına başvurmaları halinde lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puana ya da YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer sınavların birinden eşdeğeri puanlara sahip olmaları gerekir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(4) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının, anasanat dalları programlarında ise yetenek sınavı puanının %50’sinden az olmamak şartıyla Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği ölçütler çerçevesinde sıralama yapılır.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(6) Yabancı dil ile eğitim yapılan doktora programlarında eğitimin yapıldığı dilde YDS/YÖKDİL ya da Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen yabancı dil yeterlik koşulu aranır. Sınav puanlaması ilgili yönergeye göre belirlenir. Bu taban puanlar Enstitü Kurulu teklifi ve Senato kararı ile yükseltilebilir.

(7) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenen ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri) Senato tarafından belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

Süre

MADDE 19 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen süre sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş ve kabul edilmiş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 20 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı; diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş ve başarıyla tamamlamış öğretim üyeleri arasından seçilir. Söz konusu niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması ve zorunluluk hallerinde başka bir yükseköğretim kurumundan aynı niteliklere sahip öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(4) Tez danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.

(5) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumuna atanması ve emekliye ayrılması durumunda başlamış olan danışmanlıkları, süreç tamamlanıncaya kadar anabilim/anasanat dalının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla devam edebilir. Danışman değişikliği azami öğrenim süresini değiştirmez.

Doktora yeterlik komitesi ve jürisi

MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavları, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(2) Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.

(3) Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan öğrenci yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu süre sonunda yeterlik sınavına katılmayan öğrenci bir hakkını kullanmış ve başarısız olmuş kabul edilir.

(3) Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavları her anabilim/anasanat dalı için Aralık-Haziran veya Ocak-Temmuz aylarında yılda iki kez yapılır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Her iki sınavın ağırlığı %50’dir. Her iki sınav ortalaması 100 üzerinden en az 75 (75/100) olan öğrenci başarılı sayılır. Yazılı sınavdan 50’nin altında not alan öğrenci sözlü sınava kabul edilemez. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci üç gün içinde sözlü sınava alınır.

(6) Jüri üyelerinin her biri en az bir soru sormak zorundadır. Yazılı ve sözlü sınavlarda her bir jüri üyesi 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapar, beş jüri üyesinin eşit ağırlıklı ortalama notu alınır.

(7) Yazılı sınav süresi en az 60 en çok 120 dakika, sözlü sınavların süresi, her bir aday için 45 dakikadan az 120 dakikadan fazla olamaz. Yazılı ve sözlü sınavlar tutanakla kayıt altına alınır.

(8) Yeterlik sınavı sonucu, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca danışman vasıtasıyla yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(9) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(10) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(11) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır. Böyle bir durumda öğrenci, bu Yönetmelikte belirlenen tezli/tezsiz yüksek lisans programlarıyla ilgili şartları yerine getirmek zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 23 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka Enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 24 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca danışman vasıtasıyla işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci en erken bir dönem sonra tez izleme yapabilir.

Tez izleme komitesi raporu

MADDE 25 – (1) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(3) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından salt çoğunlukla verilen karar, danışman vasıtasıyla işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tez jürisi

MADDE 26 – (1) Doktora tez jürisi, danışman ve Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 27 – (1) Tez izleme komitesinin tezini savunmasına karar vermesi durumunda öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitünün yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini doktora tez jürisi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Araştırmada; anket/ölçek/skala, biyolojik materyal kullanımı, gözlemsel ve niteliksel çalışma, niceliksel araştırma ve müdahale olması durumunda etik kurul kararı aranır.

(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal raporunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(4) Öğrenci, jüri üye sayısı kadar tezini ve tezini kaydettiği bir adet CD’yi danışmanın tezin yazım kurallarına uygunluğunu belirten yazısıyla birlikte Enstitü Müdürlüğüne teslim eder.

(5) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üye/üyeler katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak Enstitü Müdürlüğüne bildirirler.

(6) Tez savunmasının tarihi ve saati tez danışmanının koordinatörlüğünde belirlenir ve Enstitüye en geç bir hafta önceden bildirilir. Enstitü tez savunmasıyla ilgili bilgileri ilan eder.

(7) Jüri üyeleri, kendilerine bildirilen tarihte tez danışmanının koordinatörlüğünde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Tez savunması, savunma ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur.

(8) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez savunmasını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(9) Tezi başarısız bulunarak reddedilen veya tez savunmasına makul mazereti olmaksızın girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre içerisinde tez savunmasına makul mazereti olmaksızın girmeyen veya bu savunma sonunda başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(11) Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu durumda öğrenciye tezsiz yüksek lisans programının mezuniyet koşullarını sağlaması için bir dönem ek süre verilir.

Mezuniyet için yayın şartı

MADDE 28 – (1) Eğitim-öğretim yapılan bütün doktora programlarında mezun olabilmek için öğrencilerin, Enstitüye tezin ilk teslimi ile birlikte, doktora yaptıkları alanda, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının doçentlik için belirlediği ilk zorunlu yayın şartlarına uygun en az bir İstanbul Aydın Üniversitesi adresli makaleyi yayınlamış veya yayına kabul edildiğine ilişkin yazı almış olmaları gerekir.

Diploma

MADDE 29 – (1) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci doktora tezinin ciltlenmiş en az bir kopyasını, üç adet tez yayınlama izin formunu ve iki adet CD ortamında elektronik kopyasını (Pdf ve Word formatında, tez yayınlama ve izin formunda belirtilen tez referans numarası adı ile kayıt edilmiş olarak) tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla teslim süresi en fazla bir ay daha uzatılabilir.

(2) Bu Yönetmelikte belirlenen gerekli diğer koşulları ve şekli gereklilikleri yerine getiren öğrenciye doktora diploması verilir. Koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Diploma üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Uluslararası öğrenciler için ise mezuniyet tarihi Enstitü Yönetim Kurulu karar tarihidir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar sanatta yeterlik çalışması olarak kabul edilir.

(3) Bu programlar ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak lisansüstü programlar şeklinde de düzenlenebilir. YÖK’ün izin verdiği dillerde eğitim-öğretim yapılır.

(4) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(5) Üniversitenin farklı programlarında verilmekte olan derslerinden ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört tanesi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile seçilebilir.

(6) Lisansüstü dersler, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan doktora derslerinden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(7) Sanatta yeterlik öğrencileri, danışmanın önerisiyle lisans ve/veya yüksek lisans dersleri alabilir. Bu dersler sanatta yeterlik ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Bu dersler not döküm belgesinde gösterilir.

(8) Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı programlarda dersler, seminer, yeterlik sınavları ve tez savunma sınavları eğitim dilinde yapılır. Sanatta yeterlik tezi eğitim-öğretimin verildiği dilde ve tez yazım kurallarına uygun olarak yazılır.

Başvuru ve kabul

MADDE 31 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

c) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenen ALES puanına veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlara sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.

ç) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvurmaları halinde lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puana ya da YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer sınavların birinden eşdeğeri puanlara sahip olmaları gerekir.

(2) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

(3) Türkçe sanatta yeterlik programlarında ana dili İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden biri olan öğrencilerden yabancı dil puanı aranmayabilir.

(4) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; %50’den aşağı olmamak şartıyla ALES, ALES aranmayan programlarda ise %50’den aşağı olmamak şartıyla yetenek sınavı puanı temel alınarak Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği ölçütler çerçevesinde sıralama yapılır.

(5) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

Süre

MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik programında başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 33 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir danışmanı ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Danışman, en az bir yüksek lisans tezini başarıyla yönetmiş öğretim üyeleri arasından seçilir. Söz konusu niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması ve zorunluluk halinde başka bir yükseköğretim kurumundan aynı niteliklere sahip öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez danışmanı, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(4) Danışmanın herhangi bir nedene bağlı talebi, anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.

(5) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumuna atanması ve yer değiştirmesi veya emekliye ayrılması durumunda başlamış olan danışmanlıkları, süreç tamamlanıncaya kadar anabilim/anasanat dalının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla devam edebilir. Danışman değişikliği azami öğrenim süresini değiştirmez.

Sanatta yeterlik komitesi ve jürisi

MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavları, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(2) Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan öğrenci yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu süre sonunda yeterlik sınavına katılmayan öğrenci bir hakkını kullanmış ve başarısız olmuş kabul edilir.

(3) Yeterlik sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavları her anabilim/anasanat dalı için Aralık-Haziran veya Ocak-Temmuz aylarında yılda iki kez yapılır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Her iki sınavın ağırlığı %50’dir. Her iki sınav ortalaması 100 üzerinden en az 75 (75/100) olan öğrenci başarılı sayılır. Sözlü sınava girebilmek için yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 75 (75/100) puan almak gerekir. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci üç gün içinde sözlü sınava alınır.

(6) Yeterlik sınavı sonucu, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca danışman vasıtasıyla yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin sanatta yeterlik programı ile ilişiği kesilir.

(8) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(9) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır. Öğrenci bu Yönetmelikte belirlenen tezli/tezsiz yüksek lisans programlarıyla ilgili şartları yerine getirmek zorundadır.

Sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi

MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi oluşturulur.

(2) Sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka Enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışmanın atanması durumunda ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın komite toplantılarına katılabilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışması izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(4) Çalışması kabul edilen öğrenci için sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 37 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçlarını, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarda ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni yazım kurallarına uygun biçimde yazarak çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Araştırmada; anket/ölçek/skala, biyolojik materyal kullanımı, gözlemsel ve niteliksel çalışma, niceliksel araştırma ve müdahale olması durumunda etik kurul kararı aranır.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen çalışmalarda düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.

(4) Enstitü, tez yazılması durumunda intihal raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(5) Danışman çalışmanın yazım kurallarına uygunluğunu belirten yazılı görüşünü Enstitüye gönderir.

(6) Sanatta yeterlik jürisi, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(7) Jüri üyeleri, söz konusu çalışmanın kendilerine teslim edildiği tarihten en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi savunmaya alır. Savunma sınavı, çalışmanın sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(8) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, danışman vasıtasıyla sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(9) Sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen veya sanatta yeterlik çalışma savunmasına makul mazereti olmaksızın girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre içerisinde savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın girmeyen veya bu savunma sonunda başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(11) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmelikte belirlenen tezsiz yüksek lisans şartlarını yerine getirmek kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Mezuniyet için yayın şartı

MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik programlarından mezun olabilmeleri için öğrencilerin; Enstitüye tez, sergi, proje, resital, konser, temsil çalışmalarının Enstitüye ilk teslimi ile birlikte, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının sanatta yeterlik yaptıkları alanın doçentlik için belirlediği zorunlu ilk şartlarına uygun, İstanbul Aydın Üniversitesi adresli, en az bir çalışma yapmış olmaları veya çalışmaya kabul edildiğine ilişkin yazı almaları gerekmektedir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 39 – (1) Savunmada başarılı olan ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlayan, tezinin ve/veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metnin ciltlenmiş en az bir kopyasını, üç adet yayınlama izin formunu ve iki adet CD ortamında elektronik kopyasını (Pdf ve Word formatında, yayınlama izin formunda belirtilen referans numarası adı ile kayıt edilmiş olarak) savunmaya giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye sanatta yeterlik diploması verilir.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Diploma üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Uluslararası öğrenciler için ise mezuniyet tarihi Enstitü Yönetim Kurulu karar tarihidir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik çalışmasının bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Eğitim ve öğretim planları

MADDE 40 – (1) Eğitim ve öğretim planları, Enstitü Kurulunun teklifi ve Senato onayı ile kabul edilir.

(2) Programların her bir yarıyılında 30 AKTS kredilik ders yer alır. Düzensiz öğrenciler, bir yarıyılda en fazla 42 AKTS kredilik ders alabilir.

(3) Enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler konulabilir. Programlar arası ortak zorunlu dersler Enstitü Kurulu vasıtasıyla kabul edilir.

(4) Bilimsel araştırma teknikleri ve/veya yayın etiği konulu dersin tüm lisansüstü programlarda verilmesi zorunludur.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 41 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bu durumda öğrencinin lisansüstü süresi başlamış sayılır.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders başarı notları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı lisans/yüksek lisans programının ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. Bilimsel hazırlık programları lisans/yüksek lisans programlarından bağımsız olarak yürütülebilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı azami sürelerine dâhil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programının lisans derslerinden oluşması durumunda, dönemlik derslerden başarısız olan öğrenci lisansüstü programıyla bu dersleri almaya devam eder. Devamsızlık nedeniyle başarısız olmuş öğrenciye bu hak verilmez ve programdan ilişiği kesilir.

(6) Bilimsel hazırlık programında en fazla 30 AKTS’lik ders alınabilir. Alınan bu dersler yüksek lisans ve doktora genel not ortalamalarına dâhil edilmez ancak not döküm belgesinde gösterilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 42 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 43 – (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programda bilimsel hazırlık dışında ders alma aşamasında en az bir yarıyılı tamamlamış öğrenci yatay geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilebilir.

(2) Yüksek lisans eğitim-öğretim programlarında ders aşamasında olan veya tez savunmasına girmemiş öğrencilerden not döküm belgesi ve onaylı ders içeriği istenir. Bu öğrencilerin hangi derslerinin muaf edileceği ve hangi dersleri alacakları anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir.

(3) Bulunduğu doktora/sanatta yeterlik programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve yeterlik sınavına girmemiş öğrenci Üniversite programlarına yatay geçiş yapabilir.

(4) Doktora/sanatta yeterlik programlarına ders aşamasında yatay geçiş için başvuran öğrencilerden not döküm belgesi ve onaylı ders içeriği istenir. Bu öğrencilerin hangi derslerinin muaf edileceği ve hangi dersleri alacakları anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir.

(5) Öğrencinin diğer lisansüstü programda geçirdiği eğitim süresi Üniversitedeki lisansüstü programlarda eğitimi için verilecek süreye dâhil edilir.

Değişim programına katılan öğrenci

MADDE 44 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki bir yüksek öğretim kurumu arasında yapılan anlaşma uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt dışındaki veya yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarına bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.

(2) Değişim programından yararlanmak isteyen öğrenciler ilgili lisansüstü programında bir yarıyılını tamamlamış olmak zorundadır. Değişim programında geçen süre, öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programın eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(3) Değişim programları kapsamında kabul edilen öğrencilere, Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine not döküm belgesi verilir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 45 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretime kabul edilecek öğrencilerin kabul işlemleri, akademik takvimde belirlenen süreler içinde Enstitü tarafından yürütülür.

(2) Enstitüye kayıt hakkı kazanan öğrenci, kesin kaydını kendisi veya noter vekâleti yoluyla yaptırabilir.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranlar ile herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Mezun olanların diploma dâhil tüm belgeleri iptal edilir. Öğrenim ücretleri geri ödenmez.

(4) Öğrenim ücretini süresi içerisinde yatırmayan öğrenciler o dönem ders kaydı yaptıramazlar. Bu arada geçen süre öğrenim süresinden sayılır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 46 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Ders kayıtları, ders ekleme-bırakma ve danışman atamaları

MADDE 47 ‒ (1) Öğrenciler; her yarıyıl başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, derslerini seçerek yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma süresi içinde kayıt yaptırdıkları seçmeli derslerde değişiklik yapabilir.

(3) Ders ekleme-bırakma süresinin bitiminden sonra ders kaydı yapılamaz. Devamsızlık süresini aşmayan ve mazeretleri nedeniyle bu tarihler içinde ders kaydı yaptıramayan öğrencilere, mazeretlerinin Enstitü Yönetim Kurulunca kabulü halinde ders kayıt hakkı tanınır.

(4) Tez veya dönem projesi aşamasındaki öğrenciler her yarıyıl tez veya dönem projesi derslerine kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, kayıt yaptırmadığı her yarıyıl azami öğrenim süresinden sayılır.

(5) Lisansüstü program kontenjanları, YÖK tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak YÖK ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

Staj

MADDE 48 – (1) Lisansüstü programlarında staj yapılıp yapılmayacağı Enstitü Kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Stajın, mevzuatta belirtilen azami eğitim-öğretim süresi içinde bitirilmesi zorunludur. Stajlarını tamamlamayan öğrenciler ders ve uygulama yükümlülüklerini yerine getirseler bile stajlarını tamamlayıncaya kadar mezun olamazlar.

Eğitim-öğretim ücretleri

MADDE 49 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyeti tarafından her eğitim-öğretim yılı başında belirlenir. Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücretler, bilimsel hazırlık programları hariç, tezsiz yüksek lisans programları için üç, tezli yüksek lisans programları için dört, doktora/sanatta yeterlik programları için sekiz, bütünleşik doktora programları için on yarıyılı kapsar.

(2) Mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilenler hariç, öğrenim ücretini ilan edilen tarihlerde ödemeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenler ile bilimsel hazırlık alan öğrenciler, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini öderler.

(4) Normal öğrenim süresi içerisinde lisansüstü öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ek ücret alınır.

(5) Öğrencinin not yükseltmek için ders tekrarı yapması durumunda Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ek ücret alınır.

(6) Öğrenci değişim programları çerçevesinde, yurt dışındaki veya yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarına gönderilen veya aynı değişim programı kapsamında Üniversiteye kabul edilen öğrencilerle ilgili ücretler ikili anlaşmalara uygun olarak belirlenir.

(7) Eğitim ve öğretim yarıyılı başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenim ücreti iade edilmez.

ALTINCI BÖLÜM

Dersler ve Başarı Değerlendirmesi

Derslerin açılması

MADDE 50 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile Enstitü Kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, Enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlilerine, alanında en az beş yıllık deneyime sahip kişilere ve Devlet Sanatçısı olan veya alanında kendisini kanıtlamış olan sanatçı öğretim elemanlarına da yüksek lisans dersi verdirilebilir.

Derslere devam şartları

MADDE 51 – (1) Öğrenciler derslere, sınavlara, uygulamalara, laboratuvar ve bunların gerektirdiği diğer akademik faaliyetlere katılmak zorundadır.

(2) Lisansüstü programlarda öğrencilerin derse devam oranı, dersin teorik saatlerinde %70, uygulamalı saatlerinde ise %80’dir. Bir derste bu oranlardan herhangi birisini sağlayamayan öğrenci o dersten devamsızlık nedeni ile başarısız sayılır.

(3) Uzaktan eğitim programları ve örgün öğretim içinde verilen uzaktan eğitim dersleri için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Devamsızlıktan kalan öğrenciler öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir. Bu öğrenciler sınavlara giremez.

(5) Bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen bir öğrenci o dersten başarısız sayılır.

(6) Üniversite ve/veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere katılmak üzere Rektörlük onayı ile izin verilen öğrencilerin bu faaliyet süresi içindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.

Derslerin kredi değeri, AKTS kredisi, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 52 ‒ (1) Lisansüstü derslerinin kredi/saat değerleri ve AKTS kredileri, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Kurulunca kararlaştırılır. Ders ve diğer faaliyetlerin AKTS olarak kredilendirilmesinde, bir AKTS kredisi, 25,5 saatlik öğrenci iş yükü çalışmasının karşılığı olarak hesaplanır.

(2) Bir yarıyılda en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan biri veya her ikisi; sınav, ödev, proje, laboratuvar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Bir dersin başarı notu, ara sınav notu veya ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl sonu sınavı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Başarı notu, yarıyıl içi çalışmalarının %40’ı, yarıyıl sonu sınavlarının %60’ı alınarak belirlenir.

(4) Uzaktan eğitimle yürütülen lisansüstü programlarda ise başarı notu, ara sınav not ortalamasının %20’si ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının %80’inin toplamı alınarak hesaplanır.

(5) Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki tabloda gösterilen harf notlarından biri yarıyıl sonu ders başarı notu olarak verilir:

Başarı Notu              Katsayı                Başarı Puanı

       AA                      4.00                       90-100

       BA                      3.50                        85-89

       BB                       3.00                        80-84

       CB                       2.50                        75-79

       CC                       2.00                        70-74

       DC                      1.50                        60-69

       DD                      1.00                        50-59

       FD                       0.50                        40-49

       FF                       0.00                         0-39

(6) Bilimsel hazırlık programında alınacak lisans dersleri için en düşük başarı notu DD, yüksek lisans programında bir dersten başarılı olmak için en düşük başarı notu CC, doktora/sanatta yeterlik programları için CB’dir.

(7) Ortalamalara katılmayan harf notları aşağıda açıklanmıştır:

a) I (Eksik not): Yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu halde, hastalık gibi geçerli bir nedenden dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirememiş öğrencilere, dersin öğretim elemanı tarafından verilir. I harf notu almış bir öğrenci; notların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına tesliminden on beş gün sonra, eksiklerini tamamlamak ve bir not almak zorundadır. Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu FF harf notuna dönüşür. Mazeretinin uzun süreceği Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin I harf notu, en çok bir sonraki kayıt dönemine kadar uzatılır. I harf notu kayıtlarda kaldığı sürece FF harf notu gibi işlem görür.

b) P (Başarılı): Öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

c) F (Başarısız): Öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

ç) P ve F harf notları; staj, yeterlik, tez izleme komitesi raporu ve tez/proje için de kullanılır.

d) NA (Devamsız): Derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. NA notu, not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür.

e) Çekilme notu (W): Normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin programına aldığı dersten, yarıyıl/yıl başından itibaren ilk yedi hafta içinde kendi isteği ve dersten sorumlu öğretim elemanının onayı ile vazgeçmesi durumunda verilir. Bir öğrenciye; bir dönemde en çok bir ders olmak üzere bütün yüksek lisans öğrenimi boyunca en çok iki dersten danışmanın önerisi ve öğretim üyesinin izniyle çekilme izni verilebilir.

f) C (Düzeltme): Tez önerisi ve tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci için kullanılır.

(8) Ara ve dönem sonu sınavları öğrenci bilgi sisteminde ilan edilen yer ve zamanda yapılır.

(9) Mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere, yedi gün içerisinde başvurdukları takdirde, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla giremedikleri sınavların yerine mazeret sınavı hakkı verilebilir.

(10) Dönem sonu sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez. Final sınavlarında başarısız olan ve final sınavına girme hakkı elde ettiği halde final sınavına girmeyen öğrencilere bütünleme sınavına girme hakkı verilir.

(11) Geçerli mazereti nedeniyle yeterlik sınavı ve tez savunması gibi jüri önünde yapılan sınavlara giremeyen öğrenciler için yedi gün içinde mazeretlerini Enstitüye bildirmeleri ve mazeretlerinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde yeni bir sınav tarihi belirlenir.

Ders tekrarı

MADDE 53 ‒ (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrar alırlar. Ancak öğrencinin başarısız olduğu için tekrar etmesi gereken zorunlu bir dersin açılmaması veya öğretim planından kaldırılması durumunda danışman onayıyla öğrenci bu derse eşdeğer kabul edilen başka bir ders/dersler alabilir.

(2) Seçmeli derslerden başarılı olamayan öğrenciler ise danışman onayıyla aynı dersleri tekrar alabilecekleri gibi bunların yerine bu derslere eşdeğer kabul edilen başka seçmeli ders/dersler alabilirler.

(3) Danışman onayıyla genel not ortalamasını yükseltmek için ders tekrarı yapılabilir. Bu durumda öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

(4) Bir dersten devam koşulunu yerine getiren bir öğrenciden ders tekrarı yapması durumunda derse devam koşulu aranmaz. Bu durumda öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 54 ‒ (1) Öğrenci bir dersin yarıyıl içi veya yarıyıl sonu sınav sonucuna, notların ilan edilmesinden itibaren üç gün içerisinde dilekçe ile itirazda bulunabilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılır.

Farklı alan ve kurumlardan ders alma

MADDE 55 – (1) Birinci öğretim öğrencisinin, birinci öğretim programlarından; ikinci öğretim öğrencisinin, ikinci öğretim programlarından; uzaktan eğitim öğrencisinin ise uzaktan eğitim programlarından ders alması esastır.

(2) Öğrenciler, danışmanın onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, Üniversite içi ve dışı diğer lisansüstü programlarından ders alabilir.

(3) Öğrencinin, Üniversitenin diğer lisansüstü programlarından veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ders alabilmesi için dersin ilgili yarıyılda açılmaması veya ilgili lisansüstü ders kataloğunda bulunmaması gerekir.

(4) Dersler için anabilim/anasanat dalı başkanlığının intibak formu Üniversitenin ders eşdeğerlilik ve intibak esaslarına göre hazırlanır. İntibak formu Enstitü Yönetim Kurulu onayına sunulur.

Kayıt dondurma

MADDE 56 – (1) Lisansüstü öğrencilere Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yüksek lisans programlarında en çok iki yarıyıl, doktora programlarında en çok dört yarıyıl kayıt dondurma izni verilebilir.

(2) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerden en az birinin varlığı halinde Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla dondurulabilir:

a) Öğrencinin sağlık kurulu raporları ile belgelenmiş mazeretinin olması.

b) Mahallin en büyük mülki idare amirince belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

c) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi ve sürenin sonunda eğitim aldığını gösterir belgeleri (giriş-çıkış pasaport belgesi, sertifika ve benzeri) ibrazı.

ç) Öğrencinin tutukluluk ve yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali.

d) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

e) Öğrencinin mesleği veya lisansüstü çalışmaları ile ilgili olarak, öğrenim amacıyla süreli olarak yurt dışına gitmesi veya aynı amaçla süreli olarak bir yurt içi kuruluşta görevlendirilmesi.

f) Öğrencinin birinci derece bir yakınının hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmamasını belgelendirmesi.

g) Ders yükünü başarı ile tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmalarının, cihaz veya malzeme teminindeki güçlükler gibi kendi iradesi dışındaki nedenlerle aksaması.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle kayıt dondurulması halinde öğrencinin, olayın meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde Enstitü Müdürlüğüne başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir.

(4) Kayıt donduran öğrenci derslere devam edemez ve sınavlarına giremez. Kayıt dondurma halinde izinli sayılan süreler öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) Kayıt dondurma mazereti sona eren öğrenci, yarıyıl öğrenim ücreti yükümlülüğünü yerine getirmek koşuluyla kaydının açılmasını talep edebilir. Öğrencinin bu talebi Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Kayıt silme ve ilişik kesme

MADDE 57 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin kaydı silinir:

a) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.

b) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapılmış olması.

c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının tespit edilmesi.

ç) 2547 sayılı Kanunda belirtilen diğer hallerin ortaya çıkması.

(2) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrencilere, talepleri halinde, kayıt sırasında verdikleri belgelerin fotokopisi alındıktan sonra asılları geri verilir.

(3) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrenci hakkında ilişik kesme gerekçesinin oluştuğu tarihe kadar tüm eğitim faaliyetlerinin özetini ve varsa aldığı disiplin cezalarını gösteren bir ilişik kesme belgesi düzenlenir. Talep edilmesi halinde ilişik kesme belgesinin bir kopyası ve Enstitüde izledikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge öğrenciye verilir.

(4) Öğrenciler öğrenimine devam etmemiş, kaydını yenilememiş, kendi isteğiyle ayrılmış veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince kaydı silinmiş olsa dahi, geçmiş yıllar ve kayıtlı olduğu eğitim ve öğretim yılı dâhil olmak üzere mali taahhütlerini yerine getirmesi gerekir.

(5) Öğrenci, yüz yüze ya da yazılı müracaatına istinaden sistem üzerinden kayıt sildirme işlemi yapabilir. Kayıt sildirmek için yüz yüze yapılacak işlemde öğrencinin kendisinin yazılı müracaatı veya noter vekâleti verdiği kişinin başvurusu gerekir.

(6) Mezun olma yükümlülüğünü yerine getirmediği için kayıtları silinen öğrencilerin ücretleri iade edilmez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 58 – (1) Öğrenci disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat

MADDE 59 – (1) Öğrencilere resmî olarak yapılması gereken her türlü tebligat, imza karşılığı şahsen kendisine veya öğrencilerin kayıt esnasında beyan ettikleri en son ikamet adresine ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından verilen elektronik posta adresine yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt yaptırırken Enstitü Müdürlüğüne beyan ettikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Enstitüye kaydettirmemiş bulunan, yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrencilere Enstitüdeki mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Diğer hükümler

MADDE 60 – (1) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 62 – (1) 4/3/2019 tarihli ve 30704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 45 inci maddenin beşinci fıkrası uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.