20 Şubat 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31756

YÖNETMELİK

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK VE

SOSYAL ARAŞTIRMALAR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ESAM): Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Araştırma ve Uygulama Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Toplumun sosyal ve ekonomik gelişmesini ilgilendiren tüm alanlarda bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasına destek vermek.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Bolu ilinin sosyal ve ekonomik gelişmesine olumlu katkıda bulunacak projeleri gerçekleştirmek; özellikle, Bolu ilinin eğitim, kamu sağlığı sorunlarının çözümü için projeler üretmek ve bu projelerin yapılmasını desteklemek; Bolu ilinin sanayi ve ticaret yapısını dikkate alarak, İlin nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak için eğitim kursları ve sertifika programları açmak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversitenin tüm birimleriyle etkin bir şekilde çalışmak, ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliği yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, öğretim elemanı ve öğrenci değişiminde koordinasyon sağlamak.

ç) İnsan ve toplumun gelişmesine katkıda bulunmak üzere, sosyal bilimler alanlarındaki her tür bilginin üretilmesi, edinilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve bilgilerin toplumun tüm kesimlerine iletilmesini sağlamak.

d) Doğrudan ya da dolaylı biçimde sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapan bilim insanlarının ve eğitim-öğretim aşamasındaki öğrencilerin insan ve toplum bilimleri konusunda yetişmesi, yetiştirilmesi ve yayınlar yapması için zemin hazırlamak.

e) Sosyal bilimler alanında eğitim kalitesinin artırılması için uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak.

f) Toplumda bilimsel farkındalık düzeyini artırmak üzere araştırma yapmak ve toplum-bilim arasındaki bağları güçlendirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sosyal, ekonomik ve toplum bilimleri konularında bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasına destek vermek.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde toplum ve bilim ile ilgili kurslar, konferanslar, seminerler, yarışmalar, kongreler, sempozyumlar, kültürel, sanatsal faaliyetler düzenlemek, ödüller vermek.

c) Topluma bilimi sevdirmek için yerinde eğitim, uzaktan eğitim, Üniversitede eğitim ve benzeri faaliyetleri tasarlamak ve uygulamak.

ç) Bilimin gelişimi ve bugünkü konumunu toplumun kavraması için faaliyetler düzenlemek, bu faaliyetlerde kullanılmak üzere deney ve düzenekler tasarlamak.

d) Üniversite mensuplarının araştırma yaptığı konularda toplumsal fayda ve farkındalık üretecek faaliyetlerine destek olmak.

e) Öğrencilerin bilimsel konularda tecrübelerini artırmaları için uygun fırsatlar oluşturmak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ve özel teşebbüse ihtiyaç duydukları alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri çalışmalar yapmak.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda Türkçe ve diğer dillerde kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan, Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, Müdürün önerisiyle Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak en çok üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi kendiliğinden sona erer. Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisi vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemlerini oluşturmak, toplantılarına başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

b) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek.

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda bir önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak.

ç) Her yıl sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

d) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanları arasından görevlendirilecek dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter sayısı, Yönetim Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde verir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar verilmiş sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.

b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.

c) Proje grupları ve benzeri alt birimlerin oluşturulması, adlandırılması, çalışma esaslarının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararları almak.

ç) Üniversite Senatosunda görüşülecek Merkezle ilgili esasları hazırlamak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalar için iş birliği esaslarını belirlemek ve hazırlanan protokolleri incelemek ve görüş bildirmek.

e) Yıllık çalışma programını ve bütçeyi incelemek, Danışma Kurulu ve ilgililerin görüşlerini alarak yeni program ve bütçe düzenlemelerinin yapılmasını ve bunların Rektöre zamanında iletilmesini sağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden ve dışından, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan ve/veya bu çalışmaları destekleyen sivil toplum örgütleri, istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri veya kişiler arasından belirlenen en fazla on beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu ile ortak toplantı yapabilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda bir defa olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Proje grupları

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kararıyla proje grupları oluşturulur. Proje gruplarının kurulması, çalışma usul ve esasları, proje grupları arasında koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması Yönetim Kurulunca belirlenir. Proje grupları proje süresine göre belirlenecek aralıklarla Yönetim Kuruluna projeler hakkında durum raporu sunar. Proje gruplarının durum raporları Yönetim Kurulunda görüşülür. Durum raporlarına göre projeler süresi sona ermeden gerekçeli olarak sona erdirilebilir veya devam eden başka bir proje ile birleştirilebilir.

(2) Proje grupları proje konusuna uygun yeter sayıda uzmandan oluşturulur. Proje gruplarına ilgili mevzuat hükümlerine göre diğer kurum ve kuruluşlardan uzman görevlendirilebilir. Proje yöneticisi proje sahibidir. Proje için görev dağılımı proje yöneticisi tarafından yapılır. Projeyle ilgili ortaya çıkan her türlü problem proje yöneticisi tarafından giderilir. Proje yöneticisi tarafından giderilmeyen problemler, Müdür tarafından çözümlenir, gerekli görülürse Yönetim Kurulunda gündeme alınır ve karara bağlanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 24/6/2009 tarihli ve 27268 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.