18 Şubat 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31754

YÖNETMELİK

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ ÜRÜN VE HİZMET

SATIŞI İLE ARAÇ GEREÇ KİRA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin (TEİAŞ) ihtiyacı için ürettiği mamul veya yarı mamul ürünler ile ihtiyaç için üretilmemekle beraber kendiliğinden semere veren ve üretim sonucu açığa çıkan ürün ve/veya hizmetlerin satışı ile sahip olduğu araç gereçlerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslara kiralanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketince üretilen mamul veya yarı mamul ürünler ile ihtiyaç için üretilmemekle beraber kendiliğinden semere veren ve üretim sonucu açığa çıkan ürün ve/veya hizmetin satışı ile araç ve gereç kiralama işlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 29/6/2001 tarihli ve 24447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Ana Statüsü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araç: Nakliye, yükleme, boşaltma, inşaat ve montaj işlerinde kullanılan lastik tekerlekli, paletli her türlü taşıt ve iş makinesini,

b) Birim: TEİAŞ’a bağlı merkez ve taşra teşkilatında yer alan müstakil birimleri,

c) Gereç: Bir işin yapılması ya da hizmetin götürülebilmesi için kullanılan her türlü elektrikli veya elektriksiz cihaz, tezgâh, makine ve benzeri teçhizatı,

ç) Hizmet: TEİAŞ içindeki birimler ile TEİAŞ dışındaki kamu kurum ve kuruluşları, özel ve tüzel kişiler için yapılan montaj, demontaj, araştırma, müşavirlik, mühendislik, imalat, işletme, bakım, mesleki eğitim ve benzeri işleri,

d) İmalat birimi: Genel anlamı ile imalat ve hizmet görevini yürüten işletme/bölge müdürlüklerini,

e) Kiralama: TEİAŞ’a ait araç ve gereçlerin kısa süreli olarak bedeli mukabili talep sahibinin hizmetine sunulmasını,

f) Kiracı: Kiralama işleminde bir bedel karşılığı kiralık malı alan tarafı,

g) Merkez teşkilatı: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü merkezinde yer alan birimleri,

ğ) Satış: TEİAŞ tarafından yapılan her türlü ürün ve hizmetin bedeli mukabili talep sahibinin kullanımına sunulmasını veya verilmesini,

h) Talep sahibi: TEİAŞ dışında, bu Yönetmelik kapsamındaki işlerle ilgili istekte bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri,

ı) Taşra teşkilatı: TEİAŞ merkez teşkilatı dışında kalan birimleri,

i) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

j) Ürün: TEİAŞ’ın ihtiyacı için ürettiği mamul veya yarı mamul ürünler ile ihtiyaç için üretilmemekle beraber kendiliğinden semere veren (zeytin, fındık, ceviz vb.) ve üretim sonucu açığa çıkan ürünleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler

Alım veya kiralama talebi ve talebin karşılanması

MADDE 5 – (1) TEİAŞ’ın ihtiyacını karşılamak üzere üretilen ürün ve/veya hizmetlerin satışı ile TEİAŞ’ın sahip olduğu araç ve gereçlerin kiralanması, TEİAŞ dışından talep geldiği takdirde TEİAŞ faaliyetlerini aksatmamak koşulu ile yapılabilir.

(2) Taleplerin karşılanmasında aşağıda belirtilen öncelik sırası izlenir:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan kamu idareleri.

b) Kamu iktisadi teşebbüsleri.

c) Belediyeler, il özel idareleri ve köyler.

ç) Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı ile ilgili olan gerçek ve tüzel kişiler.

(3) TEİAŞ dışından gelen ürün ve hizmet ile araç-gereç kiralama talepleri, ilgili birim tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.

(4) Talebin karşılanması konusunda ilgili birim amiri Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Yönetim Kurulunca tespit edilen ihale yetki limitleri kadar yetkilidir. Yetki limitleri açısından işin bölünmemesi esastır.

(5) Talep; talep sahibi ile ilgili birim arasında, bu Yönetmelikte esasları belirtilen sözleşmenin imzalanmasından sonra karşılanır.

(6) Mutabık kalınan ürün ve/veya hizmetin satışı ile araç-gerecin kiralanmasında, bunlara ait tahmini keşif bedellerinin talep sahibi tarafından yatırılması esastır. Yatırılan bu bedel avans niteliğindedir.

(7) Hizmet veren TEİAŞ personelinin ulaşım, konaklama ve beslenme giderleri talep sahibi tarafından karşılanır.

(8) TEİAŞ’a ait birimlere ürün ve hizmet satışı ile kiralama işleri maliyet bedeli üzerinden yapılır.

Satış talebi

MADDE 6 – (1) İlgili birim, sorumluluk alanında yer alan satışa konu ürünlerin listesini hazırlar ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca tespit ve değer takdir komisyonları marifetiyle belirlenen satış bedeli üzerinden, yetki limitlerine göre satış oluru alınmak suretiyle satış işlemlerini yürütmek üzere merkez teşkilatında satış işlemleriyle görevlendirilen daire başkanlığına, taşra teşkilatında ise satın alma ve ticaret şefliklerine gönderir.

Tespit ve değer takdir komisyonlarının kuruluşu

MADDE 7 – (1) Komisyonların kuruluşunda dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Tespit ve değer takdir komisyonu merkez teşkilatında; ürünün ait olduğu daire başkanlığı veya müstakil müdürlüklerce görevlendirilecek biri başkan olmak üzere üç, Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığından bir ve Ticaret Dairesi Başkanlığından bir olmak üzere beş üyeden oluşur. Taşra teşkilatında ise; birim amirince görevlendirilecek biri komisyon başkanı olmak üzere beş üyeden oluşur. Üyeler aşağıdaki özellikleri taşır:

1) Komisyonda görevlendirilecek üyelerin, ürünleri tanımaları ve nerelerde kullanılabileceği, ne şekilde değerlendirilebileceği ile piyasa rayiç fiyatları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir.

2) Görevlendirilecek üyelerden en az birinin mühendis olması zorunludur. Mühendis personeli bulunmayan birimlerde diğer birimlerden bir mühendis görevlendirilir.

Tespit şekli

MADDE 8 – (1) Ürünün tespiti, tespit ve değer takdir komisyonlarınca Tespit ve Değer Takdir Tutanağı ile yapılır.

Değer takdir şekli

MADDE 9 – (1) Ürünün değer takdiri; ürünün cinsi, satış üstünlüğü, hali hazır durumu, piyasa rayici ve stok düzeyi incelenerek yapılır. Piyasa rayicinin belirlenebilmesi için satışa konu ürünün ticareti ile iştigal eden en az üç firmadan proforma veya teklif alınır. Rayiç bedelin belirlenmesinde firmalardan alınan teklifler dışında ürüne ilişkin varsa; resmî kurum ve kuruluşların fiyatları, odalardan elde edilecek fiyatlar ve idarece aynı ürüne ilişkin olarak geçmiş dönemde yapılmış satış fiyatları da göz önünde bulundurulur.

Mücbir sebepler

MADDE 10 – (1) Mücbir sebepler TEİAŞ tarafından kabul edilebilir bir belgeye dayandırılmalıdır. İş yerini, satış işlemini veya hizmetin yapılacağı yeri etkileyen;

a) Doğal afet (yangın, su taşkını, deprem, sel, genel salgın hastalık, kasırga vb.),

b) Talep sahibinin çalışmasına, işte kullanacağı malzemeleri sağlamasına veya satış işlemine engel olması kaydıyla harp, ambargo, kısmi veya genel seferberlik, sabotaj, salgın hastalıklar,

c) Sorumluluğu talep sahibine ait olmayan yasal grevler,

ç) Sözleşme yapılmasından önce yürürlükte olan kanun ve kararnamelerdeki değişikliklerden doğan imkansızlıklar,

d) İşte kullanılacak ürünlerin yüklü bulunduğu nakil aracının yanması, batması veya kazaya uğraması,

mücbir sebeplerdir.

(2) Mücbir sebep halleri dışında alım talebi sahibinin, talebinden kısmen ya da tamamen vazgeçmesi halinde, yatırılan avans gelir kaydedilir. Satışa katılarak sözleşme imzalayan yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi halinde ise geçici teminatı gelir kaydedilir.

Fiyatlandırma

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında satışı veya kiraya verilmesi işlemi yapılacak ürünlerle ilgili satış ve kiraya verme temel birim fiyatları her yıl ocak ayı içinde ilgili birim personelinin katılımı ile oluşacak komisyon tarafından belirlenir. Gerektiğinde TEİAŞ tarafından üretimi yapılan ürünlerin girdilerinde oluşacak artışlar nedeni ile bu ürünün temel birim fiyatı ilgili birimin teklifi ile güncellenir ve bir genelge ile duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ürün Satışı

Alım talebi üzerine ürün satışı

MADDE 12 – (1) Ürün satış bedelinin tespit edilmesi ve uygulanması aşağıda belirtilen usullerle yapılır:

a) Ürün satış bedelinin tespit edilmesinde ilgili birimlerce, her yıl sonu itibarıyla bir sonraki yıl uygulanacak satışa esas temel fiyatlar, malzeme, mühendislik, işçilik, araştırma, geliştirme, amortisman, sair masraflar ve benzeri unsurlardan oluşan toplam üretim maliyetine genel giderler dahil edilmek suretiyle ürün satış bedeli bulunur. Bu bedel en az %25 kâr ilave edilerek tespit edilir. Tespit edilen temel fiyatlar yıl içinde bu maddede yer verilen formül ve esaslara göre eskale edilerek satış fiyatı bulunur ve satışta Ürün Satış Sözleşmesi tanzim ve imza edilir. Ürünün teslimini takip eden yedi gün içinde fatura tanzim edilir.

b) Ürün satışında TEİAŞ dışından gelen talepler karşılanabilecek ise ilgili birimler tarafından fiyatı, ödeme ve teslim şartlarını belirleyen bir sözleşme taslağı düzenlenerek talep sahibine gönderilir. TEİAŞ tarafından hazırlanan teklif, talep sahibi tarafından kabul edildiği taktirde taraflar arasında sözleşme imzalanır. Bu sözleşmenin her türlü masrafları talep sahibine ait olur.

c) Hazır ürünün satışında sözleşme imzalanmasına gerek olmadan yürürlükteki bedelin tamamı alınarak satış işlemi yapılabilir.

1) Hazır Ürünün Satış Tarihindeki Satış Bedeli;

S: Rayiç satış bedeli,

So: Onaylanmış en son baz bedeli,

D Io: Verilen ürün ve hizmetin maliyetinin baz (temel) fiyatının hesaplandığı dönemin ilk ayındaki Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) (2003-100) genel sütunundaki endeks değeri,

D In: Ürün ve hizmetin verildiği veya imalatı gereken ürünün sözleşmesinin yapıldığı tarihte geçerli olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) (2003-100) genel sütunundaki endeks değeri,

eskalasyon formülüne uygun olarak eskale edilir.

ç) İmalatı gereken ürünün satışında ürünün talep edildiği tarihteki satış bedelinin %30’u avans olarak alınır, kalanı ise ürünün teslim edildiği tarihte tahsil edilir. Avans bedeli yatırılmasından ve sözleşmenin imzalanmasından sonra imalata başlanır.

d) İmalat için sözleşme yapıldıktan sonra teslim tarihine kadar geçen süre içinde ürünün baz fiyatında Yönetim Kurulu Kararı ile değişiklik yapıldığı takdirde teslim tarihi satış fiyatı sözleşmenin yapıldığı tarihteki baz fiyat esas alınarak hesaplanır.

1) İmalatı gereken ürünün satış bedeli;

1.1) Sözleşme anında alınacak avans.

1.1.1) Sözleşme anında alınan avans miktarı. (Mevcut listedeki baz bedelden oluşturulan satış bedeline göre)

SA: Avans Miktarı,

A: Avans Yüzdesi (%30),

S: Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereği yeniden oluşturulan satış bedeli.

1.1.2) Sözleşme anında alınan avans miktarı (Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi gereği yeniden oluşturulan baz bedelden oluşan satış bedeline göre)

SY: Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereği yeniden oluşturulan satış bedeli,

SYA: Avans Miktarı,

A: Avans yüzdesi,

1.2) İmalat sonrası ürünün tesliminde alınacak bedel;

ST: Ürünün tesliminde alınacak bedel,

SYT: Ürünün tesliminde alınacak bedel,

DIT: Ürünün tesliminin yapıldığı tarihte geçerli olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) (2003-100) genel sütunundaki endeks değeri, eskalasyon formülüne uygun olarak eskale edilir.

Ürünün Satış Bedeli;

Satış talebi üzerine ürün satışı

MADDE 13 – (1) İlgili birimden gelen satış talebi üzerine ilgili satış birimi, satışı istenen ürünlerden, mevzuatı gereği ilgili kurum ve kuruluşlara satış suretiyle devri zorunlu olan ürünlerin mevzuatta belirtilen kurum ve kuruluşlara satış suretiyle devrini gerçekleştirir.

(2) Kamu kurum kuruluşlarına satış suretiyle devri zorunlu olmayan ürünlerin ise bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen esaslara göre piyasaya satışı yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Satışı

Hizmet satışı

MADDE 14 – (1) Hizmet satış bedelinin tespit edilmesi ve uygulanması aşağıda belirtilen usullerle yapılır:

a) Hizmet satışında alınacak hizmet bedelinin tespit edilmesinde ilgili birimlerce, hizmet satışına esas temel fiyat, personel masrafları, kullanılan araç ve gereçlerin kira ve test bedelleri, kullanılan sarf malzemesinin hizmetin görüldüğü tarihteki fiyatı, vasıta masrafları ile sair masraflar ve benzeri unsurlardan oluşan bedele genel giderler dahil edilmek suretiyle maliyet bedeli bulunur. Bu bedel %25 kâr ilave edilerek tespit edilir.

1) Hizmetin satış tarihindeki hizmet satış bedeline etki eden bedellerin tespiti;

H: Rayiç hizmet bedeli,

Ho: Onaylanmış en son hizmet bedeli,

D Io: Verilen ürün ve hizmetin maliyetinin baz (temel) fiyatının hesaplandığı dönemin ilk ayındaki Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) (2003-100) genel sütunundaki endeks değeri,

D In: Ürün ve hizmetin verildiği veya imalatı gereken ürünün sözleşmesinin yapıldığı tarihte geçerli olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) (2003-100) genel sütunundaki endeks değeri,

eskalasyon formülüne uygun olarak eskale edilir.

2) Özel ihtisas gerektiren hizmetler için yukarıdaki kurallara bağlı kalınmaksızın fiyatlar ilgili birimlerce tespit edilir.

b) Hizmet talebinin karşılanmasında, karşılıklı mutabakat sağlandığı takdirde yapılacak olan hizmet keşif bedelinin tamamının, peşin olarak talep sahibi tarafından TEİAŞ banka hesaplarına yatırılması esastır. Hizmetin gerektirdiği tahmini bedel, talep sahibi tarafından yatırılmadıkça ve talep sahibi ile ilgili birim arasında, bu Yönetmelikte esasları belirlenen sözleşme imzalanmadıkça hizmete başlanmaz. Ancak mesai harici ve tatil gününe rastlayan acil hizmetlere ait tahmini veya gerçek bedel tatili takip eden ilk iş günü yatırılır. Hizmetin tamamlanmasını müteakip yedi gün içinde yapılacak hesaplama ile belirlenecek hizmet bedeli tutarında fatura tanzim edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Araç-Gerecin Kiraya Verilmesi

Araç-gerecin kiraya verilmesi

MADDE 15 – (1) Araç-gereçlerin çalışma ve tahsis birim fiyatları ile rayiç kira bedelleri aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir:

a) Kira bedelinin hesaplanmasında ilgili bakanlığın genel fiyat analizleri esas alınmıştır. Kiraya verilecek araç-gereçlerden ilgili bakanlığın genel fiyat analizinde mevcut olanlar için, çalışma saati birim fiyatı , ilgili bakanlıkça yayınlanan birim fiyatlar cetvelinden alınır. Tahsis günü birim fiyatı ise FT aşağıdaki formülle bulunur. Genel fiyat analizinde (ilgili bakanlığın birim fiyatlar cetvelinde) bulunmayan araç, gereç ve iş makinelerinin çalışma saati temel birim fiyatı ile tahsis günü temel birim fiyatı FT ve her halde kiraya esas temel fiyatı KT aşağıdaki formüllerle hesaplanarak bulunur.

1) Temel birim fiyatların hesaplanmasında;

1.1) Çalışma saati temel birim fiyatının hesaplanması;

Bu formülde;

: Çalışma birim fiyatını (TL/saat),

FT: Tahsis birim fiyatını (TL/gün),

KT: Kiraya esas temel fiyatı (TL),

A: Araç-Gereç TL olarak değerini,

Si: Araç-Gereç kiralama süresindeki çalışma saatini,

N: Amortisman süresini (yıl),

n: Yıllık çalışma saatini,

GT: Tahsis edilen gün sayısını (24 saatten az tahsisleri 1 gün sayılır),

Ko: Kira bedelini,

ifade eder.

3) Araç-gereç TL olarak (A) değeri taşıt veya iş makinesinin öncelikli olarak imalatçı firmasından, Devlet Malzeme Ofisi satış listesinden ve benzeri veya bulunamıyorsa eşdeğer bedeli öğrenilerek kiraya verilen birimce tespit edilip formülde dikkate alınır. Özel cihaz ve gerecin yıllık çalışma saati özelliğine göre bulunur. Yıl içindeki uygulamalarda Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda eskalasyon formülü kullanılır. İlgili birimler, kiraya esas temel fiyatları belirler. Bu temel fiyatlara genel giderleri dahil etmek suretiyle TEİAŞ’ın dışındaki birimlere en az %25 kâr ilave edilerek uygulanır.

4) Kira tarihindeki kira bedelinin tespiti;

K: Rayiç kira bedeli,

Ko: Onaylanmış en son kira bedeli,

D Io: Verilen ürün ve hizmetin maliyetinin baz (temel) fiyatının hesaplandığı dönemin ilk ayındaki Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) (2003-100) genel sütunundaki endeks değeri,

D In: Ürün ve hizmetin verildiği veya imalatı gereken ürünün sözleşmesinin yapıldığı tarihte geçerli olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) (2003-100) genel sütunundaki endeks değeri,

eskalasyon formülüne uygun olarak eskale edilir.

Araç-gereçlerin kiralanması

MADDE 16 – (1) Araç-gereçlerin kiraya verilmesinde, teslim eden ile teslim alan arasında TEİAŞ birimleri için tutanak diğer talep sahipleri için ise kira sözleşmesi düzenlenir.

(2) Birinci fıkrada yazılı tutanak ve sözleşmede, araç ve gereçlerin varsa rayiç, yoksa TEİAŞ tarafından saptanacak bedelleri, demirbaş numarası, markası, modeli, cinsi, plaka numarası, teslim tarihi, varsa çalışma saati veya kilometresi, dış görünüşü, çalışma durumu, lastikler, akü, takım ve avadanlıklar ve benzeri belirtilir. Araç ve gereçlerin teslim edilme ve teslim alınma yeri sözleşmesinde belirtilir. Araç ve gereçlerin teslim alınan yerden nakli ve teslim edilecek yere getirilmesi ile ilgili tüm masraflar talep sahibine aittir.

(3) Araç-gereçlerin nakliyesinde veya işletilmesi sırasında meydana gelen herhangi bir hasar veya arıza durumunda talep sahibi tarafından hiçbir teknik müdahale yapılamaz ve derhâl kiralayan TEİAŞ’ın ilgili birimi haberdar edilir.

(4) Kiraya verilen araç-gereçlerin bedelinin 1,25 katı nakit veya kiralama süresinin bitim tarihinden itibaren 90 gün süreli kesin teminat mektubu kiracıdan alınır.

(5) TEİAŞ kiraya verdiği araç ve gereçleri her zaman kontrol etme yetkisini haizdir. Kiraya verilen araç ve gereçler sözleşme esaslarına göre çalıştırılmıyor ise, kiracı ikaz edilir. İkazlar yerine getirilmediği takdirde kira sözleşmesi feshedilerek araç ve gereçler TEİAŞ tarafından geri alınır ve yatırılmış olan bedeller geri ödenmez, irat kaydedilir.

Kira bedellerinin hesaplanması

MADDE 17 – (1) Kira süresi; araç-gerecin ait olduğu iş yerinden ayrıldığı saatten başlamak üzere işin bitiminde yine ait olduğu iş yerine döndüğü ana kadar geçen sürenin gün ve saat hesabıyla toplamıdır.

(2) Tahsis bedeli; araç-gerecin ait olduğu iş yerinden ayrıldığı günden başlamak üzere işin bitiminde yine ait olduğu iş yerine döndüğü ana kadar geçen süredeki gün sayısının tahsis birim fiyatı ile çarpımından hasıl olan bedeldir.

(3) Çalışma bedeli; Araç kira süresi içerisindeki fiili çalışma süresindeki saat sayısının çalışma birim fiyatı ile çarpımından hasıl olan bedeldir.

(4) Kira bedeli; tahsis bedeli ile çalışma bedelinin toplamıdır.

(5) Kira bedeli (varsa zarar ziyan ve sigorta bedeli dahil) belirlendikten sonra yedi gün içinde fatura tanzim edilir.

Kiraya verilen araç-gerecin kontrolü

MADDE 18 – (1) Talep sahibine kiraya verilen araç; operatörü veya sürücüsü ile birlikte kiralanır, gereçlerin kullanıcısı ile verilip verilmemesi TEİAŞ tarafından belirlenir. Kiralanmış bulunan araç-gereçlerin TEİAŞ usul ve kurallarına uygun olarak her türlü bakım ve onarımının gereğince yapılıp yapılmadığından sorumlu olan kişi, araç-gereç kontrolüne yetkili olan kullanıcısıdır. Kullanıcı gerekli gördüğünde üst makama haber vermek suretiyle, aracı veya gereci çalıştırmaktan alıkoyabilir.

(2) TEİAŞ, aynı iş yerinde birden fazla araç-gerecin kiraya verilmesi halinde gerekirse kullanıcılar dışında bir nezaretçi de bulundurabilir.

(3) Kiraya verilen araç-gereçlerin kullanıcıların, yardımcıların veya kontrol nezaretçilerin tahakkuk eden ücretleri ve harcırahları kiracıya aittir. Bu giderler kira bedeline dahil değildir. Bu görevlilerin kiracı nezdinde bulundukları süredeki bütün sosyal haklarından TEİAŞ sorumludur. Araç-gereçlerin her türlü işletim gideri ile kullanıcısı tarafından neden olunan her türlü hasar ve kazanın sorumluluğu da kiracıya aittir.

Zarar ve yıpranma

MADDE 19 – (1) Kiracıya teslim edilen araç ve gereçlerin normal işletmeden doğacak yıpranma veya aşınması sebebiyle gereken tamirat giderleri TEİAŞ’a anormal işletme ve her türlü kaza, yangın, infilak, sel ve benzeri nedenlerden doğacak bütün zarar, hasar ve kayıpların giderilmesi için yapılacak tamir ve bakım masrafları ile yedek parça bedelleri, üçüncü kişilere verilebilecek her türlü zarar ile iş kazalarından doğacak sorumluluklar kiracıya aittir.

(2) Kiraya verilen gereçler için ise; herhangi bir nedenle meydana gelecek hasar ve arızanın giderilmesi için yapılacak masraflar ile genel giderler kiracıya aittir. Ancak arızanın tamiri mümkün değilse alınan teminat TEİAŞ’a gelir kaydedilerek gereç kiracıya bırakılır.

(3) Araç ve gereçlerin geriye alınışında normal işletmeden doğacak yıpranma veya aşınmalar sebebiyle gereken tamir ve bakım giderleri dışında herhangi bir nedenle oluşan hasar ve zarar tespit edilir ve kiracı bunu kendi imkanları ile gideremezse, araç-gereç TEİAŞ tarafından tamir ettirilir. Bu amaçla TEİAŞ tarafından yapılacak masrafların tamamı kiracı tarafından ödenir.

Kiraya verilme süresi

MADDE 20 – (1) Araç-gereçler TEİAŞ birimlerince uygun görülen süre için kiraya verilebilirler. Ancak transformatörler altı aydan az süreyle kiraya verilemez. Bu sürelerden daha az sürelerde kiralanması halinde, altı aylık kira bedeli peşin olarak tahsil edilir. Altı aydan uzun süreyle kiralanmalarda, kira bedeli yine altışar aylık süreler için peşin olarak tahsil edilir. Ancak ilk altı ay hariç müteakip altı ayı geçen süreler içinde vaki olacak erken iadelerde, kira bedeli farkı aylık olarak hesaplanıp kiracıya iade edilir.

(2) İhtiyaç duyulduğu takdirde kiraya verilen transformatör ve benzeri teçhizat iki ay önceden haber verilmek suretiyle TEİAŞ tarafından geri istenebilir. Bu takdirde kullanılmayan kira süreleri için alınmış olan bedel geri verilir.

Araç ve gerecin teslim alınması

MADDE 21 – (1) Kiraya verilen araç-gereçler kira sözleşmesinde yazılı yer ve saatte TEİAŞ tarafından teslim alınmakla sözleşme son bulur. Ancak acil ihtiyaç sebebiyle araç ve gereçler sözleşme bitim süresinden önce geri alınabilir. Bu taktirde kira sözleşmesi geri alınma yer ve saatinde son bulur. Kiracı, geri alma nedeniyle doğan zararların tazmini talebinde bulunamaz.

Sigorta

MADDE 22 – (1) TEİAŞ iş yeri dışında hizmet satışı veya kiralama söz konusu ise işin gereği karşılaşılabilecek her türlü riske karşı sigortaları (all risk sigortası, personel sigortası, nakliye sigortası ve benzeri) hizmeti alan kurum, kuruluş veya gerçek ve tüzel kişilere yaptırmakla yükümlüdür. Ancak zorunlu hallerde, hizmeti alan kurum, kuruluş veya özel ve tüzel kişilerden masrafları alınmak kaydı ile sigortaları TEİAŞ yaptırır.

(2) Personeli ile kiralanan araç veya gerecin lehtarı TEİAŞ olmak üzere, rayiç bedeli üzerinden sigortalanması ve masrafları kiracıya aittir.

ALTINCI BÖLÜM

Satış Esasları

Satış müsaadesi alınması ve uygulama esasları

MADDE 23 – (1) İlgili birimlerin, satış işlemlerine başlamadan önce yetki limitine bakılmaksızın; satışa konu ürüne ilişkin bilgiler, rayiç bedeli, satışın dayanağı, satış usulü vb. hususları belirtmek suretiyle Genel Müdürlük makamından Satış Ön Oluru almaları zorunludur. Satış Ön Oluru; satışın yapılacağı birim amirinin imzası, satılacak ürünle ilgili Daire Başkanı, Ticaret Dairesi Başkanı ve satılacak ürünle ilgili Genel Müdür Yardımcısının koordinasyon parafı, Ticaret Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının uygun görüşle arz etmesi ve Genel Müdürlük makamının onayı ile tamamlanır. Satış işleminin yetki limitini aşması halinde Satış Ön Olurunda yetki devri talebi de yapılır. Satışa konu ürünlerden TEİAŞ merkez teşkilatında bulunanların satışı, Ticaret Dairesi Başkanlığınca, taşra teşkilatında bulunanların satışı ise yetki limitleri dahilinde ilgili işletme müdürlükleri ve bölge müdürlüklerinin satın alma birimlerince gerçekleştirilir.

(2) İlgili birimler, söz konusu ürünler için yetki limitleri dahilinde ilgili mevzuatına uygun olarak satış işlemini gerçekleştirir. Teslim ve tesellümün sonuçlanmasından sonra azami yedi gün içerisinde satışı yapan ilgili birim tarafından fatura kesilir. Bilgi ve belgeler ile kesilen fatura suretleri istatistiki bilgi bakımından ilgili başkanlıklara gönderilir.

Satışın duyurulması

MADDE 24 – (1) İlgili birim, yetki limitlerine göre verilecek onaya müteakip satışına karar verilen ürün satışını yerel gazete ile TEİAŞ kurumsal internet sitesinde; tahmini bedelin çok düşük olması ve ilan bedelinin de bu bedeli aşması durumunda ise TEİAŞ kurumsal internet sitesinde ve belediye hoparlöründen ilan edilmek suretiyle duyurur.

Satış komisyonunun kuruluşu

MADDE 25 – (1) Bulunduğu yere göre satış komisyonları aşağıdaki şekilde kurulur:

a) TEİAŞ merkez teşkilatı birimlerinde satış komisyonu; Ticaret Dairesi Başkanlığından biri komisyon başkanı olmak üzere iki, ilgili birimden iki ve Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığından bir üye olmak üzere toplam beş üyeden yetki limitine göre Ticaret Dairesi Başkanlığı veya Genel Müdürlük makam onayı ile oluşur.

b) Taşra teşkilatı birimlerinde satış komisyonu; bölge/işletme müdür yardımcısı başkanlığında muhasebe biriminden ve satın alma biriminden birer, ihale yetkilisinin belirleyeceği iki üye olmak üzere toplam beş üyeden ilgili işletme müdürü veya bölge müdürünün onayı ile oluşur.

Komisyon üyelerinin görev ve yetkileri

MADDE 26 – (1) Komisyonun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Satışı yapılacak ürünleri yerinde görüp incelemek.

b) Yeterli duyurunun yapılıp yapılmadığını incelemek.

c) Seçilen satış şekline göre prosedürünü uygulamak.

ç) Seçilen satış şekline göre, alınan geçici teminatları kontrol ederek teklifleri alıp değerlendirmek.

d) Tekliflerin incelenmesi sonucu, verilen fiyatların yeterli görülmemesi halinde satış işleminin iptalini onay merciine teklif etmek.

e) Verilen fiyatların yeterli görülmesi halinde komisyon kararı alarak ihale yetkilisinin onayına sunmak.

(2) Satış komisyonu, bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak satılmasına karar verilmiş bulunan ürünler için üçüncü kişiler tarafından teklif edilmiş olan fiyatların takdiri kıymet bedeline uygun olup olmadığına karar verir.

Satış şekilleri

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren ürünün satış şekilleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Açık satış usulü;

1) Açık satış usulü tüm isteklilerin teklif verebildiği bir usuldür. Bu usul ile yapılan satış işlemlerinde temin edilen ve huzurda açılan kapalı zarf teklif fiyatı ve şartlarıyla satışın sonuçlandırılamayacağının satış komisyonunca belirlenmesi halinde açık artırmaya gidilir.

2) Açık artırma; satış konusu ürünler için verilen fiyat teklifinin, belirlenen tahmini satış bedelinin altında kalması halinde yapılacak fiyat artırma turları sonucu en uygun teklifte bulunana yapılan satıştır.

3) Açık artırmada; tekliflerin üç ya da fazla olması halinde bu usul ile yapılan satışta idarece uygun görülecek bir tarih ve saatte kapalı zarfla geçerli teklif vermiş firmalardan fiyatı en yüksek üç firmaya duyuru yapılarak çağrılır ve en yüksek fiyat üzerinden en az üç tur açık artırma yapılır. Komisyon, açık artırma turları sonucunda kalan firmalardan, yazılı nihai teklifi alır ve satışı sonuçlandırır. Açık artırma yapılırken, her tur bazında çekilen firma, tutanağı imzalayarak mahalli terk eder.

4) Verilen tekliflerin tahmini satış bedelinin altında kalması nedeniyle iptal edilip satışın ikinci kez yapılması durumunda, tekliflerin üç olmasına bakılmaksızın yukarıda belirlenen yöntemle firmalar çağrılarak açık artırma işlemi gerçekleştirilir.

5) Açık artırmalarda, isteklilerin rekabetini kıracak sözler söylenmesi veya istekliler arasında anlaşmaya daveti ima edecek işaretler veya hareketlerde bulunulması, artırmanın doğruluğunu bozacak şekilde görüşme ve konuşmalar yapılması yasaktır. Bu yasağa karşı gelenler komisyon kararı ile açık artırma yapılan yerden uzaklaştırılır ve durumları bir tutanakla tespit edilir.

b) Çağrı yoluyla satış usulü;

1) İlgili mevzuat hükümlerine göre satışa konu ürünleri satın alma hususunda sicil, izin veya ruhsat sahibi alıcıların belirlenebildiği hallerde, satış birimlerince bu firmalardan teklif istemek suretiyle gerçekleştirilebilir. Teklif istenecek istekli sayısının en az üç olması ve tekliflerin kapalı zarfla alınması esastır.

2) Çağrı yoluyla satış usulü ile yapılan satış işlemlerinde temin edilen ve huzurda açılan kapalı zarf teklif fiyatı ve şartlarıyla satışın sonuçlandırılamayacağının satış komisyonunca belirlenmesi halinde birinci fıkranın (a) bendi hükümleri uyarınca açık artırmaya gidilir.

c) Doğrudan satış usulü;

1) Tahmini satış bedeli 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde büyükşehir belediyesi sınırları haricinde bulunan idareler için belirlenen miktara kadar olan satışlar, doğrudan satış suretiyle yapılabilir.

2) Doğrudan satış usulü ile yapılacak satışlarda teklif alınması belli bir şekle bağlı olmayıp, satış komisyonunca satışın nitelik ve gereğine göre birden fazla teklif sahibinden yazılı teklif almak ve geçici teminat alınması şartı ile satışa başlanabilir.

3) Pazarlık görüşmeleri teklif sahipleriyle ayrı ayrı yapılır. Her bir teklif sahibi ile birden fazla pazarlık görüşmesi yapılabileceği gibi satışın herhangi bir aşamasında pazarlık görüşmelerinin müştereken yapılmasına komisyonca karar verilebilir.

4) Pazarlık görüşmelerinde ortaya çıkabilecek yeni durumlar karşısında rekabete engel teşkil etmemek, satış ilanında ve/veya şartnamede yer alan hususlara aykırı olmamak ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerine eşit olarak uygulanmak kaydı ile yeni esaslar belirlenebilir.

5) Görüşmeler satış komisyonu tarafından tutanağa geçirilerek komisyon üyeleri ve teklif sahiplerince imzalanır.

6) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ile satış kararı verilen isteklinin neden tercih edildiği doğrudan satış kararında açıklanır.

7) Doğrudan satış usulünde satışın sonuçlandırılamayacağının satış komisyonunca belirlenmesi halinde pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırmaya gidilir.

ç) Orman ürünlerinin satışına ilişkin usuller;

1) Açık artırma yöntemiyle pazarlık usulü: Enerji iletim hattı güzergahında yer alan orman alanlarının TEİAŞ tarafından dikili ağaç olarak alımından sonra, bu alanlarda yer alan orman ürünlerinin satışında temel usuldür. Bu usule göre yapılacak satışlarda ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak bu usule göre yapılacak satışlara en az üç istekli davet edilerek teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, teklif tutarının %6’sı oranında teminat ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. En az üç istekli davet edilmesine rağmen üçten az teklif temin edilmesi halinde de satış sonuçlandırılabilir.

2) Kesim karşılığı bedelsiz devir usulü: Açık artırma yöntemiyle pazarlık usulüne göre yapılan satışta geçerli teklif alınamaması veya satış yapılan isteklinin işi yapmaması ve/veya yarıda bırakması hallerinde enerji iletim hattı güzergahında yer alan orman ürünlerinin satışı, ivedilikle kesim ve tahliye işlemleri karşılığında toplanan orman ürünlerinin bedelsiz olarak piyasada faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler ile idare tarafından belirlenen tutarda teminat vermesi kaydıyla yaptırılır. Bu usulde en kısa sürede kesim ve tahliye işlemlerini gerçekleştirecek istekliye satış yapılır. Mücbir sebep halleri dışında kesim ve tahliye işlemini teklif ettiği sürede bitirmeyen yüklenicinin teminatı gelir kaydedilir.

3) TEİAŞ tarafından satış usulü: Satışın (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan usullerle gerçekleştirilememesi durumunda enerji iletim hattı güzergahında yer alan orman ürünleri TEİAŞ tarafından ivedilikle bedeli mukabili kestirilerek alan tesise hazır hale getirilir. Bu usule göre elde edilen orman ürünlerinin satışı (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan usullerden biriyle yapılır.

Satış limitleri

MADDE 28 – (1) Satış yetki limitleri her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen alım yetki limiti kadar olup söz konusu limitlerin aşılması halinde, Genel Müdürlük makamından yetki devri hususunda olur alınır.

Geçici ve kesin teminat miktarının tespiti ve alınması

MADDE 29 – (1) Satışı yapılacak ürünler için teklif edilen bedelin %3’ü kadar geçici teminat, teklif bedelinin %6’sı kadar kesin teminat alınır. Bu geçici ve kesin teminat oranları satış dokümanlarında belirtilir.

(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler ile il özel idareleri, belediyeler, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen teşebbüs, teşekkül, müessese, bağlı ortaklık ve işletmeleri ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait kuruluşlardan teminat istenmez.

(3) Açık artırma yapılmayacak hallerde fiyat tekliflerine göre, açık artırma yapılacak hallerde ise açık artırma sonucuna göre ekonomik açıdan en avantajlı üç teklif sahibinin geçici teminatları opsiyon süresince tutulur, diğerlerinin teminatları iade edilir.

(4) Satış kesinleştikten sonra geçici teminatın kesin teminata dönüştürülmesi satışın yapıldığı birim tarafından sağlanır.

(5) Kesin teminat satış şartnamesine konu olan satışın uygun bir şekilde sonuçlanmasını müteakip iade edilir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 30 – (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar ve bankacılık yetkisini haiz özel finans kurumları tarafından verilen ve özellikleri idari şartnamede belirtilen teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetleri.

c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

(2) Teminat mektupları ve kefalet senetleri dışındaki nakit para şeklindeki teminatlar satış komisyonlarınca teslim alınamaz. Bu tür teminatlar satış dokümanında belirtilen banka hesabına yatırılarak dekont teklif zarfı içinde idareye sunulur.

Bedel tahsili

MADDE 31 – (1) Satışa konu ürünlerin bedeli teslimattan önce satışı yapan birim tarafından peşin olarak alınır. Satışı üzerinde kalan firma ve kişi herhangi bir nedenle satış bedelinin bir kısmını ödememesi halinde kalan miktara o anda yürürlükte olan günlük ticaret işlerinde kanuni temerrüt faiz oranı uygulanır.

(2) Satışı üzerinde kalan isteklinin satışa konu ürünü kısmen veya tamamen sözleşmede belirtilen süre içinde teslim almaması durumunda; ihtarname çekilmek suretiyle sözleşmede belirtilen süre kadar gecikme cezası uygulanır, bu sürenin sonunda da ürünün teslim alınmaması halinde ödenen ürün bedeli iade edilmeden önce kesin teminatı irat kaydedilir ve satış dosyası kapatılır.

(3) Ürünleri satın alan gerçek ve tüzel kişiler ile kuruluşların sözleşmeyi süresi içinde imzalaması, bedelini peşin yatırması ve tesellümünü aynı gün yapması halinde kesin teminat alınmaz.

Satış kararının onaylanması

MADDE 32 – (1) Satış komisyonunca verilmiş satış kararlarına ekonomik açıdan en avantajlı üç istekli için Kamu İhale Kurumundan alınacak Yasaklılık Teyit Belgesi eklenerek ihale yetkilisinin onayına sunulur. Satış kararı yetki limitleri dahilinde ihale yetkilisinin onayı ile kesinleşir.

Satış kararının uygulanması

MADDE 33 – (1) Kesinleşen kararların uygulanması ve sonuçlandırılması satışı yapan birim tarafından yapılır.

(2) Satışı yapan birimler, satışına karar verilen ürünlere ait teslim-tesellüm işlemlerinin tamamlanmasını müteakip fiili teslimat sonuçlarını, bilgi ve belgeleri ile birlikte ilgili birimlere gönderir.

Satışa katılamayacak olanlar

MADDE 34 – (1) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde sayılanlar, doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, asaleten veya vekaleten hiçbir şekilde satışa katılamazlar.

(2) Bu yasaklara rağmen satışa katılan istekliler değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu durumun değerlendirme aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine satış kararı alınmış ve/veya hiçbir ürün teslimatı yapılmamışsa teminatı gelir kaydedilerek satış iptal edilir.

Yasak fiil veya davranışlar

MADDE 35 – (1) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır.

(2) Birinci fıkrada belirlenen fiilleri işleyenlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca işlenen fiilin suç oluşturması halinde ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Piyasaya satışı yapılamayan ürünler

MADDE 36 – (1) İlgili mevzuatı gereği piyasaya satışı yapılamayan ürünler hakkında ilgili mevzuatı çerçevesinde işlem yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumluluk

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerle ilgili her seviyedeki uygulayıcı ve yöneticiler bu Yönetmelik esaslarının aynen uygulanmasından sorumludur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 12/5/2004 tarihli ve 25460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satışı ile Araç Gereç Kira Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Tip satış dokümanının hazırlanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe konulmasından dolayı yeniden düzenlenmesi gereken Tip Şartnameler ve Tip Sözleşmeler ile standart formlar bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren altmış gün içinde TEİAŞ tarafından hazırlanır ve TEİAŞ’ın kurumsal internet sitesinde yayımlanır. Bu düzenlemeler yapılıncaya kadar mevcut Tip Şartname ve Tip Sözleşme hükümleri uygulanmaya devam edilir.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.