18 Şubat 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31754

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Ek-1 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ 

 

UNVAN

DİSİPLİN AMİRİ

Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Başkan Danışmanı

Başkan

Özel Kalem Müdürü, Kurul Hizmetleri Müdürü, İrtibat Büro Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Başkan

Daire Başkanlığına bağlı personel

Daire Başkanı

Özel Kalem Müdürlüğüne bağlı personel

Özel Kalem Müdürü

Kurul Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı personel

Kurul Hizmetleri Müdürü

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine bağlı personel

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

İrtibat Büro Müdürlüğüne bağlı personel

İrtibat Büro Müdürü