18 Şubat 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31754

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN

KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan “yarısından bir fazlası ile” ibaresi “en az beşte biri ile” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “beş katı” ibareleri “yirmi katı” şeklinde, (b) bendinin dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ancak, hizmet ihracatçıları birliklerinde yıllık aidat her yılbaşında tahakkuk eder ve Şubat ayı sonuna kadar tahsil edilir.”

“Yıllık aidatlarını zamanında ödemeyen hizmet ihracatçılarının üyelikleri her yıl Aralık ayı sonunda askıya alınır, durum üyeye tebliğ edilir ve devam eden yıllar için yıllık aidat tahakkuk ettirilmez. Üyeliği askıda olanlar, başka birliklere üye olamazlar ve üyelere tanınmış olan haklardan ve birliklerin hizmetlerinden yararlanamazlar. Üyenin talebi üzerine, cari yıl ve önceki aidat borcu tahsil edilerek üyelik aktif hale getirilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/9/2009

27338

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/3/2010

27511

2-

14/4/2011

27905

3-

11/10/2011

28081

4-

15/6/2012

28324

4-

12/3/2014

28939

6-

18/11/2014

29179

7-

30/12/2015

29578

8-

30/12/2017

                  30286 (Mükerrer)

9-

24/3/2018

30370

10-

15/4/2018

30392

11-

12/6/2020

31153

12-

11/9/2020

31241

13-

19/6/2021

31516