18 Şubat 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31754

YÖNETMELİK

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK ANONİM

ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görev yapan Devlet memurları ve sözleşmeli personelin disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre görev yapan Devlet memurları ve sözleşmeli personel hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 12/9/2019 tarihli ve 30886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

 

Ek-1

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

A- MERKEZ TEŞKİLATI

PERSONEL

DİSİPLİN AMİRİ

Genel Müdür

Bakan

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Genel Müdüre doğrudan bağlı olarak görev yapan personel

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısına doğrudan bağlı olarak görev yapan personel

Genel Müdür Yardımcısı

Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde görev yapan personel

Teftiş Kurulu Başkanı

Hukuk Müşavirliği emrinde görev yapan personel

I. Hukuk Müşaviri

Daire Başkanına doğrudan bağlı olarak görev yapan personel,

Daire Başkanlığı emrinde görev yapan personel

Daire Başkanı

TAŞRA TEŞKİLATI

PERSONEL

DİSİPLİN AMİRİ

Bölge Müdürü

Vali

Bölge Müdürüne doğrudan bağlı olarak görev yapan personel

Bölge Müdürü

Bölge Hukuk Müşavirlikleri emrinde görev yapan personel

Hukuk Müşaviri

Servis Müdürü

Bölge Müdür Yardımcısı

Servis Müdürlükleri emrinde görev yapan personel

Servis Müdürü

Fabrika Müdürü ve doğrudan merkeze bağlı diğer müdürlüklerde

Müdür unvanlı kadroda görev yapanlar

Daire Başkanı

Fabrika Müdürlüğü emrinde görev yapan personel

Fabrika Müdürü

Diğer Müdürlükler emrinde görev yapan personel

Müdür