17 Şubat 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31753

YÖNETMELİK

Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/3/2011 tarihli ve 27889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarını destekleyerek, bu çalışmaların nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesini sağlamak.

b) Üniversite-sanayi iş birliğini artırıcı faaliyetlerde bulunmak.

c) Üniversitenin bütününde proje yazma kültürünü geliştirmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluş ve merkezleri ile iş birliği yaparak geniş ve kapsamlı çalışmalar için uygun zeminin oluşmasını sağlamak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinden ve yurt dışından proje teklif çağrılarını tüm ilgili birim ve akademisyenlere duyurmak.

b) Ulusal ve uluslararası proje hazırlamak isteyen Üniversite personeli ve öğrenciler için eğitim ve teşvik faaliyetlerinde bulunmak.

c) Ulusal ve uluslararası projelerin başlatılması, uygulamasının izlenmesi, raporlandırılması ve sonlandırılmasını takip etmek.

ç) Öğretim elemanlarının çalışma alanlarına ve Üniversitede gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilen projelere ilişkin veri tabanlarını oluşturmak, bu bilgileri ve proje çıktılarını Merkezin internet sayfasında yayımlayarak ilgili kişilerin bu bilgilere ulaşmasını sağlamak.

d) Kamu-sanayi-üniversite iş birliği çerçevesinde sanayi ile etkin bir iletişim kurmak, iş birliğini teşvik etmek.

e) Konferans, kongre ve bilimsel toplantı gibi etkinliklerde diğer merkezler ile iş birliği yapmak.

f) Merkezin tanıtımı ile ilgili faaliyetleri yürütmek.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma hedef ve planlarını hazırlamak ve uygulamak.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu kurulların toplantı gündemini oluşturmak ve toplantılarına başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunda belirlenen, Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikaları ile bunlara dayalı araştırma ve danışmanlık programlarına dair görüş ve önerilerden alınan kararlar doğrultusunda hazırladığı çalışma programını yürürlüğe koymak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, yılsonu çalışma raporlarını, yeni çalışma programını hazırlamak ve bunları Yönetim Kurulunun onayıyla Rektöre sunmak.

e) Merkez bünyesinde sürdürülen eğitim, seminer ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü tedbiri almak, iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

f) Merkez personelinin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür dahil yedi üyeden oluşur. Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.”

“(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak, Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

b) Merkezin kuruluş ve çalışma prensiplerine uygun esasları belirlemek.

c) Türkiye’nin kalkınmasına, bilimsel ve teknolojik açıdan katkı sağlayan öncelikli proje konularını tespit etmek ve araştırmacıları bilgilendirmek.

ç) Müdürün hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür tarafından teklif edilen, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Üniversite içindeki ve dışındaki kişiler arasından seçilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulu en az on, en çok otuz üyeden oluşturulur. Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez toplanarak Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/3/2011

27889