17 Şubat 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31753

YÖNETMELİK

Ufuk Üniversitesinden:

UFUK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (UFSEM)

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/2/2003 tarihli ve 25016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (UFSEM) Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ile Üniversitenin farklı akademik birimlerinde tam zamanlı görev yapan öğretim elemanları arasından Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen 6 üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine her yarıyılda en az bir defa toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Merkez Müdürü işin gerektirdiği durumlarda Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulu üyeleri arasında, eğitim programı önerisinin ilişkili olduğu bilim alanından bir öğretim elemanının bulunmadığı durumlarda, Rektör tarafından sadece bu işle sınırlı olarak ilgili akademik birimden görevlendirilen öğretim elemanının yazılı görüşü değerlendirilerek karar alınabilir.     

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara mazeretsiz olarak üst üste üç defa katılmaması halinde Yönetim Kurulu üyelikleri düşer. Boşalan üyeliğe aynı usulle görevlendirme yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “4” ibaresi “6” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.