16 Şubat 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31752

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/2/2018 tarihli ve 30329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav süresi, tez savunması da dahil en az 45, en çok 90 dakikadır. Sınav günü, saati ve yeri ilgili anabilim dalı başkanlığınca en az on gün önceden enstitüye bildirilir. Jüri tez savunma sınavını, danışmanın önerisi anabilim/anasanat dalının uygun görüşü ile yüz yüze ya da dijital programlar vasıtasıyla kayıt altına alarak çevrimiçi olarak yapabilir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı/anasanat dalı başkanlığınca sınavın yüz yüze yapılması halinde üç iş günü içinde, dijital programlar vasıtasıyla kayıt altına alınarak çevrimiçi olarak yapılması halinde ise tez sınavını izleyen on iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği doktora yeterlik komitesine danışman tarafından önerilir. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar ve sınav tarihini belirler. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Jüri yeterlik sınavını, danışmanın önerisi anabilim/anasanat dalının uygun görüşü ile yüz yüze ya da dijital programlar vasıtasıyla kayıt altına alarak çevrimiçi olarak yapabilir.  Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.”

“(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavdan 75 ve üzeri puan alan öğrenci başarılı sayılır ve sözlü sınava alınır. Sınav notu; sınavların ağırlıkları %50 yazılı sınav, %50 sözlü sınav notu olarak hesaplanır ve her iki sınavın toplamından 75 ve üzeri puan alan öğrenci başarılı sayılır. Sınav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar sınavın yüz yüze yapılması halinde üç iş günü içinde, dijital programlar vasıtasıyla kayıt altına alınarak çevrimiçi olarak yapılması halinde ise sınavı izleyen on iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez izleme komitesi belirlenen tarihte öğrenciyi tez önerisi savunma sınavına alır. Tez önerisi sınavı, danışmanın önerisi anabilim/anasanat dalının uygun görüşü ile yüz yüze ya da dijital programlar vasıtasıyla kayıt altına alarak çevrimiçi olarak yapılabilir. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde, dijital programlar vasıtasıyla kayıt altına alınarak çevrimiçi olarak yapılması halinde ise sınavı izleyen on iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav süresi, tez savunması da dahil en az 45, en çok 90 dakikadır. Sınav günü, saati ve yeri ilgili anabilim dalı başkanlığınca en az on gün önceden enstitüye bildirilir. Jüri tez savunma sınavını, danışmanın önerisi anabilim/anasanat dalının uygun görüşü ile yüz yüze ya da dijital programlar vasıtasıyla kayıt altına alarak çevrimiçi olarak yapabilir. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar sınavın yüz yüze yapılması halinde üç iş günü içinde, dijital programlar vasıtasıyla kayıt altına alınarak çevrimiçi olarak yapılması halinde ise tez sınavını izleyen on iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 19 uncu maddenin dokuzuncu fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Jüri tez savunma sınavını, danışmanın önerisi anabilim/anasanat dalının uygun görüşü ile yüz yüze ya da dijital programlar vasıtasıyla kayıt altına alarak çevrimiçi olarak yapabilir. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir.  Bu karar sınavın yüz yüze yapılması halinde üç iş günü içinde, dijital programlar vasıtasıyla kayıt altına alınarak çevrimiçi olarak yapılması halinde ise tez sınavını izleyen on iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 19 uncu maddenin dokuzuncu fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/2/2018

30329

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/11/2018

30585

2-

17/7/2020

31188