16 Şubat 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31752

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/3/2012 tarihli ve 28250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Tıp eğitiminde ileri teknolojiler ile beklentilerinin karşılanması için ürüne yönelik ve ileri teknoloji temelli Ar-Ge çalışmaları yaparak, ulusal ekonomiye, toplumsal sağlık düzeyine ve bilimsel birikime katkı sağlamak.”

“ı) Rektörlüğün ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkez müdürü Rektör tarafından Tıp Fakültesinde görev yapan tıp doktoru profesör ya da doçentler arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Merkez Müdürünü süresi bitmeden görevden alabilir.

(2) Müdür yardımcıları; Tıp Fakültesinde tıp doktoru olarak görev yapan kadrolu öğretim üyeleri arasından; en az üç, en fazla beş olmak üzere Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez Müdürü, müdür yardımcılarının görevlerine son verilmesini Rektöre önerebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kuruluna Merkez Müdürü ve gerekli gördüğünde Rektör başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Müdür yardımcıları.

c) Merkezden sorumlu Rektör Yardımcısı.

ç) Tıp Fakültesi Dekanlığının uygun gördüğü bir dekan yardımcısı.

d) Dahili ve cerrahi tıp bilimleri bölüm başkanları.

e) Hastane Müdürü.

f) Sağlık Hizmetleri Koordinatörü.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Rektörün başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

a) Dekan.

b) Merkezden sorumlu Rektör Yardımcısı.

c) Merkez Müdürü.

ç) Merkez Müdürü tarafından önerilecek iki müdür yardımcısı.

d) Temel, dahili, cerrahi tıp bilimleri bölüm başkanları.

e) Hastane Müdürü.

f) Döner Sermaye İşletmesi Müdürü.

g) Sağlık Hizmetleri Koordinatörü.

ğ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı.

h) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden ve koordinasyonundan sorumlu görevliler, yürüttükleri hizmetler açısından Merkez Müdürüne karşı sorumludur.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/3/2012

28250

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/10/2018

30564