15 Şubat 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31751

YÖNETMELİK

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/1/2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Hastane Müdürü: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Müdürünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Müdür (Başhekim), Fakülte öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Gerekli görüldüğü hallerde, görevlendirildiği usul ile Müdür görevden alınabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Fakültede görev yapan öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Müdür ve müdür yardımcıları.

b) Fakültede görev yapan öğretim üyeleri arasından Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim üyesi.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Dekanın başkanlığında, Müdür, anabilim dalı başkanları ve anabilim dalı başkanlarının görevlendireceği birer araştırma görevlisi, Fakültenin dördüncü ve beşinci sınıfından birer bölüm öğrenci temsilcisi, Hastane Müdürü ve Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilen ilgili birim/ünite sorumlularından oluşur. Anabilim dalı başkanlarının görevlendireceği araştırma görevlilerinin, Fakültenin dördüncü ve beşinci sınıfından seçilen bölüm öğrenci temsilcilerinin ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen birim ve ünite sorumlularının görev süresi bir yıl olup süresi sona eren söz konusu üyeler yeniden görevlendirilebilirler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Hastane Müdürü

MADDE 13/A – (1) Hastane Müdürü; ilgili mevzuat hükümlerine göre dört yıllık lisans mezunları ve/veya sağlık idaresi, sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olup, en az on yıllık devlet memurluğu tecrübesi olan ya da tercihen sağlık kurumları işletmeciliği alanında yüksek lisans yapmış olan ve/veya hastane yönetim hizmetlerinde en az beş yıl deneyimi olan adaylar arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Hastane Müdürü, görev ve sorumluluk alanlarında Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre çalışır ve verilen görevleri yapar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan öğrenciler ve lisansüstü öğrencilerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarından klinik sorumlusu sorumludur.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/1/2013

28524